کلیدواژه‌ها = مدیریت شهری
معنای توسعه در فضاهای پیراشهری؛ یک مطالعه پدیدارشناختی(مورد: شهر رشت)

دوره 4، شماره 2، آذر 1401، صفحه 35-66

میلاد پوررجبی؛ علی اکبر مجدی؛ غلامرضا حسنی درمیان؛ احمدرضا اصغرپورماسوله


مدیریت شهری و نقش آن در هدایت و کنترل توسعه فضایی- کالبدی مناطق پیراشهری یاسوج

دوره 3، شماره 2، آبان 1400، صفحه 205-224

فرزاد بابکان پور؛ محمدرضا رضائی؛ احمد استقلال؛ محمدحسین سرایی؛ سیدعلی الحسینی المدرسی


واکاوی نظام تحولات و چالش ها در فضاهای پیراکلانشهری مورد: کلانشهر مشهد

دوره 3، شماره 1، تیر 1400، صفحه 199-221

غلامرضا شاهی دشت؛ رحیم سرور؛ مهدی مدیری