کلیدواژه‌ها = توسعه روستایی
شهرهای کوچک و توسعه پایدار سکونتگاه های پیرامونی مورد: شهرخوسف

دوره 1، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 19-28

جواد میکانیکی؛ نیره سادات پیراهش؛ مهدی وفائی فرد


ترسیب کربن و توسعه روستاهای پیرامونی مورد: بخش سنخواستِ شهرستان جاجرم

دوره 1، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 83-94

علی اکبر محبی؛ رضا سلیمان گلی؛ احمد یزدانی