کلیدواژه‌ها = سکونتگاه های پیراشهری
ارزیابی سطح پایداری کالبدی ـ فضایی سکونتگاه های پیراشهری(مورد: بخش مرکزی شهرستان اردبیل)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 183-200

علی ناصری منش؛ بهرام ایمانی؛ ابراهیم خلیفه


عوامل مؤثر بر رشد سکونتگاه های پیراشهری بیرجند

دوره 3، شماره 1، تیر 1400، صفحه 59-78

جواد میکانیکی؛ زهرا شیرزور؛ بهاره جعفری سهل آباد


تحلیل عوامل اثرگذار در رشد مهاجرت معکوس به سکونتگاه‌های پیراشهری نجف‌آباد

دوره 3، شماره 1، تیر 1400، صفحه 183-198

احمد مومنی؛ ماندانا جهانشیری؛ زهرا ترکاشوند


اثرات گردشگری درتحولات سکونتگاه‌های پیراشهری شهرستان ایذه

دوره 2، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 111-128

مسعود صفری علی اکبری؛ حجت الله صادقی


اثرات حکمروایی خوب بر زیست پذیری سکونتگاه های پیراشهری در دهستان آدران

دوره 2، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 193-205

احمد مومنی؛ ماندانا جهانشیری؛ آئیژ عزمی