کلیدواژه‌ها = بیرجند
ارزیابی آسیب پذیری مناطق پیراشهری بیرجند در برابر تغییرات اقلیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.22034/jpusd.2023.319254.1173

مرتضی اسمعیل نژاد


گردشگری و پایداری اقتصادی فضا؛ ارائه تحلیلی از مقاصد گردشگری پیراشهر بیرجند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.22034/jpusd.2023.399435.1272

محمد حجی پور؛ محمد الیاس قهستانی بجد


عوامل مؤثر بر رشد سکونتگاه های پیراشهری بیرجند

دوره 3، شماره 1، تیر 1400، صفحه 59-78

جواد میکانیکی؛ زهرا شیرزور؛ بهاره جعفری سهل آباد