موضوعات = سیاستگذاری و برنامه ریزی
شبیه سازی تغییرات کاربری اراضی در پیراشهر زاهدان

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-16

10.22034/jpusd.2023.351180.1215

محمد رحیم رهنما؛ امیر حمزه شهبازی؛ زینب سرگزی


امکان‌سنجی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی بر پایه ادراک ذهنی در محلۀ زورآبادِ شهرلوشان

دوره 4، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 67-86

میلاد بابایی الیاسی؛ امید پیریان کلات؛ علی اصغر پیله ور؛ مهرزاد زارع یرجی


آمایش منطقه ای روستاهای پیراشهری با تأکید بر توسعه صنعت گردشگری(مورد: روستاهای پیرامون نیکشهر)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 235-248

هاشم زهی ضیاءالحق؛ اسفندیار بندریان؛ مرتضی اسماعیل نژاد


تحلیلی بر وضعیت حریم و چالش‌های آن در نواحی پیراشهری تهران

دوره 3، شماره 1، تیر 1400، صفحه 97-112

مینا خندان؛ نوبخت سبحانی


واکاوی نظام تحولات و چالش ها در فضاهای پیراکلانشهری مورد: کلانشهر مشهد

دوره 3، شماره 1، تیر 1400، صفحه 199-221

غلامرضا شاهی دشت؛ رحیم سرور؛ مهدی مدیری


کیفیت منظر سکونتگاه های پیراشهری غیررسمی ازدیدگاه ذینفعان مورد: محله خط چهار حصار کلانشهر کرج

دوره 2، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 17-32

اسماعیل نصیری هنده خاله؛ شهرام امیرانتخابی؛ پریسا حسین زاده