دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

ارزیابی نابرابری جنسیتی در آموزش و اشتغال زنان و تحلیل عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: روستاهای پیراشهری تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1402

10.22034/jpusd.2023.397537.1271

ابوالقاسم تقی زادفانید؛ محسن آقایاری هیر؛ سحر احمدزاده نقده


واکاوی عوامل مؤثر بر دلبستگی مکانی مناطق پیراشهری قائمشهر با تمرکز بر آزادی بهره-بردار (مورد مطالعه: محله‌ی مفت‌آباد )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1402

10.22034/jpusd.2023.401259.1275

مهسا حقانی؛ سحر مجیدی هتکه لویی


تحلیل روند تغییرات کاربری اراضی روستایی در فضاهای پیراشهری رشت(مورد مطالعه: روستاهای بخش لشت نشاء)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

10.22034/jpusd.2023.402858.1274

محمدتقی تقی زاده؛ نصرالله مولائی هشجین؛ عیسی پوررمضان


بازآفرینی فرهنگی- اجتماعی بافت پیراشهری با رویکرد توانمندسازی اجتماع محلی؛ (مطالعه موردی: شهر نیشابور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

10.22034/jpusd.2023.392604.1268

سید مهدی موسی کاظمی؛ رستم صابری فر؛ حسین رحیمی؛ نرگس سادات رضوی


تبیین تاثیر رفتار قلمروپایی ساکنان سکونتگاه های غیر رسمی بر شکل‌گیری الگوی مسکن (نمونه مطالعاتی :محلات بانبور، بان برز، سبزی آباد، ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

10.22034/jpusd.2023.407635.1279

مهوش میرزابیگی؛ سارا جلالیان؛ امید دژدار؛ کیانوش ذاکر حقیقی


تاثیرات گردشگری در فضاهای پیراشهری شهر صحنه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1402

10.22034/jpusd.2023.405568.1278

مسعود صفری علی اکبری


ارزیابی توسعه میان افزا در اراضی شهری و پیراشهری (مطالعه موردی: شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.22034/jpusd.2023.404009.1276

مریم علیپور کلسرکی؛ محمدتقی معصومی؛ حسین نظم فر


ارزیابی آسیب پذیری مناطق پیراشهری بیرجند در برابر تغییرات اقلیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.22034/jpusd.2023.319254.1173

مرتضی اسمعیل نژاد