دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

ارزیابی نابرابری جنسیتی در آموزش و اشتغال زنان و تحلیل عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: روستاهای پیراشهری تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1402

10.22034/jpusd.2023.397537.1271

ابوالقاسم تقی زادفانید؛ محسن آقایاری هیر؛ سحر احمدزاده نقده


بازآفرینی فرهنگی- اجتماعی بافت پیراشهری با رویکرد توانمندسازی اجتماع محلی؛ (مطالعه موردی: شهر نیشابور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

10.22034/jpusd.2023.392604.1268

سید مهدی موسی کاظمی؛ رستم صابری فر؛ حسین رحیمی؛ نرگس سادات رضوی


تاثیرات گردشگری در فضاهای پیراشهری شهر صحنه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1402

10.22034/jpusd.2023.405568.1278

مسعود صفری علی اکبری


گردشگری و پایداری اقتصادی فضا؛ ارائه تحلیلی از مقاصد گردشگری پیراشهر بیرجند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.22034/jpusd.2023.399435.1272

محمد حجی پور؛ محمد الیاس قهستانی بجد


دگردیسی سکونتگاه‌های روستایی در مجاور کلان‌شهرها: یک پژوهش فراتحلیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1402

10.22034/jpusd.2024.416191.1282

سمیه عزیزی؛ فرهاد عزیزپور؛ وحید ریاحی


ارزیابی و پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی اراک و روستاهای پیرامون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1402

10.22034/jpusd.2024.431320.1296

سها توکلی؛ بیژن رحمانی؛ علی اکبر عنابستانی


تحلیل عوامل تاثیرگذار بر گسترش فیزیکی منطقه پیراشهری کلان شهر شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1402

10.22034/jpusd.2024.418823.1284

محمدعلی کیانی؛ مهرنوش قدیمی


تحلیل وضعیت شاخص‌های زیست‌پذیری در روستا-شهرهای پیرامون شهر همدان (مطالعه موردی: سکونتگاه‌های پیراشهری دره مراد بیگ، شورین و حیدره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

10.22034/jpusd.2024.426830.1290

موسی اعظمی؛ زهرا جابری؛ کاروان شانازی


توانمندسازی زنان و توسعه گردشگری در پیراشهر خلخال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

10.22034/jpusd.2024.433955.1298

ولی نعمتی؛ محمد علیزاده


ارزیابی خدمات توسعه گردشگری در روستاهای پیراشهری از طریق مدل ویکور و الگوریتم‌های آمار فضایی در GIS(مورد مطالعه شهرستان ایذه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1403

10.22034/jpusd.2024.430719.1295

حجت الله صادقی؛ سید اسکندر صیدایی؛ رحمان زندی


شناسایی و تحلیل پیشران های موثر در تحولات کالبدی-فضایی نواحی پیراشهری اردبیل با تاکید بر اقتصادسیاسی فضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1403

10.22034/jpusd.2024.437479.1299

بهرام ایمانی؛ رضا کانونی


ارزیابی و پیش بینی توسعه کالبدی فضاهای پیراشهری براساس مدل CA-MARKOV (مطالعه موردی: شهر تربت حیدریه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1403

10.22034/jpusd.2024.431524.1297

رحمان زندی؛ فاطمه شهریار؛ مهدی زنگنه؛ یعقوب زنگنه


واکاوی روند شکل‌گیری و تغییرات سکونتگاه‌های غیررسمی در محدوده‌های روستایی کلانشهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1403

10.22034/jpusd.2024.443718.1302

سجاد صالحی؛ جشمید عینالی؛ حسین فراهانی؛ مهدی چراغی


تحلیل رضایتمندی گردشگران از اقامتگاه‌های بوم‌گردی در فضاهای پیراشهری شهرستان ورامین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403

10.22034/jpusd.2024.440473.1300

احمد زنگانه؛ حمیدرضا تلخابی؛ محمد مهدی مه آبادی پور


شناسایی الگوی مدیریت مناطق پیراشهری با تاکید بر نقش میانجی گری مشارکت (مورد مطالعه: خاش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1403

10.22034/jpusd.2024.452474.1305

وحید پورشهابی؛ اله بخش خاشی