دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تحلیل اثرات شهر میرجاوه با محوریت بازارچه مرزی بر توسعه اقتصادی مناطق پیراشهری (مورد مطالعه: روستا‌های پیرامون شهر میرجاوه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

مریم کریمیان بستانی؛ کی آفرین کیکاوسی؛ عطاا.. اکبری؛ اسماعیل حسین زهی؛ مصطفی راشکی


ارزیابی آسیب پذیری مناطق پیراشهری بیرجند در برابر تغییرات اقلیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

مرتضی اسمعیل نژاد


شماره ویژه نامه

تحلیل اثرات کالایی‌ شدن بر تحولات کاربری اراضی- منطقه مورد مطالعه: شهر شاندیز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

10.22034/jpusd.2023.371345.1246

علیرضا معینی؛ طاهره صادقلو؛ حمید شایان؛ روح الله اسدی؛ مهدی بازرگان