دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تحلیل اثرات کالایی‌ شدن بر تحولات کاربری اراضی- منطقه مورد مطالعه: شهر شاندیز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

10.22034/jpusd.2023.371345.1246

علیرضا معینی؛ طاهره صادقلو؛ حمید شایان؛ روح الله اسدی؛ مهدی بازرگان


نقش شهرهای کوچک در پایداری سکونتگاه‌های پیرامونی نیکشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

10.22034/jpusd.2023.400577.1273

محمدکریم رئیسی؛ محمود محمدی


نسبت امنیت و مشارکت سیاسی در عرصه‌های پیراشهری نمونه پژوهی: شیرآباد زاهدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

10.22034/jpusd.2023.361891.1230

زکیه آفتابی؛ نازنین نعیم آبادی؛ مراد کاویانی راد


تحلیلی بر وضعیت حکمروایی خوب در روستاهای پیراشهری ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

10.22034/jpusd.2023.397271.1270

میرنجف موسوی؛ جواد جهانگیرزاده؛ نیما بایرام‌زاده؛ سجاد امیدوارفر


شناسایی مهم ترین عوامل موثر بر جمعیت پذیری فضاهای پیراشهری در شهر سنندج (مطالعه موردی: نایسر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

10.22034/jpusd.2023.386277.1264

داود جمینی؛ امین دهقانی


برنامه ریزی کاربری اراضی در مدیریت کالبدی - فضایی مناطق پیراشهری مطالعه موردی : محدوده پیراشهری اسلامشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

10.22034/jpusd.2023.348633.1212

مهران رفیعی؛ سید محمدرضا خطیبی؛ زهره داوودپور


تحلیل راهبردی تاب آوری پیراشهری در برابر مخاطرات محیطی (مطالعه موردی: نواحی پیراشهری سنندج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

10.22034/jpusd.2023.366233.1237

یعقوب ابدالی؛ عارفه رمضانی حاجی محله؛ محسن معینی نسب


سنجش میزان رضایت‌مندی شهروندان از کیفیت محیطی فضای باز مجتمع‌های مسکونی (نمونه موردی: شهر گرگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

10.22034/jpusd.2023.384380.1262

سید علیرضا کوچکی؛ حمید رضا عامری سیاهویی؛ علیرضا رحمانی؛ حمیدرضا بحرانی


تحلیل کیفیت زندگی در حاشیه شهر(مطالعه موردی شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

10.22034/jpusd.2023.382492.1259

شهاب نوبخت حقیقی؛ حسین علی قنبری


تحلیل عوامل مؤثر بازتعریف درآمد پایدار در فضاهای پیراشهری کلانشهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.22034/jpusd.2023.368449.1241

سعید نیکومرام؛ مصطفی بهزادفر؛ بیژن صفوی


تحلیل عوامل موثر بر استراتژی های مقابله خانوارهای روستاهایی در برابر ناامنی غذایی با تاکید بر پاندمی کرونا، مطالعه موردی روستاهای پیراشهری زنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.22034/jpusd.2023.386099.1263

صدیقه مظفری قره بلاغ؛ بهروز محمدی یگانه؛ مهدی چراغی


نقش مولفه های هویت مکانی در توسعه اقتصادی مناطق پیراشهری (مطالعه موردی: شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22034/jpusd.2023.365034.1236

حمیدرضا بیژنی؛ یعقوب فروتن؛ جواد نظری مقدم؛ زهرا کریمی موغاری


تکوین و توسعه خوشه‌های نوآوری جهت کاربست آنها در فضاهای پیراشهری مبتنی بر مرور نظام‌مند ادبیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/jpusd.2023.406831.1277

حافظ مهدنژاد