دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9، اردیبهشت 1402 (بهار و تابستان ) 

مقاله پژوهشی

شبیه سازی تغییرات کاربری اراضی در مناطق پیراشهری زاهدان

10.22034/jpusd.2023.351180.1215

محمد رحیم رهنما؛ امیر حمزه شهبازی؛ زینب سرگزی


گونه‌شناسی پراکنده‌رویی در مناطق پیرا شهری کرج

10.22034/jpusd.2023.357381.1227

مریم پهلوانی؛ احمد زنگانه؛ طاهر پریزادی؛ محمد سلیمانی