اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسن افراخته

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/193/
afrakhtehkhu.ac.ir

سردبیر

دکتر حسن افراخته

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/193/
afrakhtehkhu.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر محمد حجی پور

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استادیار دانشگاه بیرجند

cv.birjand.ac.ir/hajipour/fa
mhajipourbirjand.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر فرهاد جوان

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دکتری دانشگاه خوارزمی

farhad.javan91yahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Dr. Atta-ur-Rahman

Geography Full Prof University of Peshawar-Pakistan

www.uop.edu.pk/departments/Teaching-Faculty/?r=251&q=Dr-Atta-ur-Rahman
atta-ur-rehmanuop.edu.pk
0000-0002-5932-2288

Dr. Muhammad Mushahid Anwar

Geography Full Prof. of University of Gujrat - Pakistan

loop.frontiersin.org/people/2278983/overview
vcuog.edu.pk
0000-0002-7370-8101

h-index: 13  

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسن افراخته

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/193/
afrakhtehkhu.ac.ir

دکتر محمود جمعه پور

برنامه ریزی منطقه ای استاد دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/9693121/#activity-1
mahjom43gmail.com

دکتر بهمن خسروی پور

کشاورزی استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

faculty.asnrukh.ac.ir/khosravipour/fa
khosravipourasnrukh.ac.ir

دکتر وحید ریاحی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشیار دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/185/
riahikhu.ac.ir

دکتر محسن شاطریان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/shaterian/fa
shateriankashanu.ac.ir

دکتر تقی طاوسی

جغرافیای طبیعی ـ اقلیم شناسی استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/taghitavousi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
t.tavousigep.usb.ac.ir

دکتر محمدعلی فیروزی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

lite.scu.ac.ir/fa/~m.alifiroozi
m.alifirooziscu.ac.ir

دکتر فرشاد مؤمنی

اقتصاد استاد دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/9693085/
momeni.farshadgmail.com

دکتر سید امیر نیاکویی

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه گیلان

human.guilan.ac.ir/~niakooee
guilinterpoliticsgmail.com
0000-0001-8865-8824

دکتر علی یوسفی

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

adabiyat.um.ac.ir/index.php/fa/social-sciences-dept/yousofi
yousofium.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

دکتر یورگن اوسن بروگ

جغرافیای انسانی استاد دانشگاه هامبورگ

www.geo.uni-hamburg.de/geographie/mitarbeiterverzeichnis/ossenbruegge.html
juergen.ossenbrueggeuni-hamburg.de

دکتر مارسل بازن

جغرافیا و برنامه ریزی فضایی استاد دانشگاه رنس شامپنی-آردن

www.univ-reims.fr/site/laboratoire-labellise/habiter-amenagement-et-geographie-politique/l-equipe,11220,26996.html?
marcel.bazinnumericable.fr

کارشناس نشریه

دکتر سیروس حجت شمامی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دکتری دانشگاه خوارزمی

jpusdyahoo.com

ویراستار

دکتر شهرام امیرانتخابی

جغرافیا استادیار گروه آموزشی جغرافیا، دانشگاه پیام نور

cv.pnu.ac.ir/HomePage/shahram.amirentekhabihashtpari
shahramamirpnu.ac.ir

ویراستار انگلیسی

دکتر امید جمشیدزهی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان

omid.jamshid94gmail.com