پیوندهای مفید

انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران


فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی