شناسایی و تحلیل شبکه‌های اجتماعی مهاجرین در مناطق روستایی پیرامون کلان‌شهر تهران (مورد: آق‌قلایی‌های ساکن روستای مرتضی گرد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران

4 جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مراغه، شهر مراغه، ایران

چکیده

در این پژوهش تلاش شده با تهیه پرسشنامه محقق‌ساخته از مهاجرین روستایی آق‌قلایی به تحلیل و بررسی شبکه‌های اجتماعی این مهاجرین در مقصد پرداخته شود. پژوهش حاضر به لحاظ روش از نوع توصیفی - تحلیلی، شیوه جمع‌آوری اطلاعات اسنادی و از روش‌های میدانی شامل پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری تحقیق آق‌قلایی‌های مقیم روستای مرتضی‌گرد و نمونه آماری 243 نفر از افراد بالای 18 سال مهاجرین ساکن در آن بود که به صورت تصادفی و براساس فرمول کوکران انتخاب شدند. جهت تعیین پایایی سؤال‌های پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 783/0 به‌دست آمد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار spss و آمار توصیفی و آمار استنباطی (کای اسکوئر و آزمون t) انجام گرفت. براساس یافته‌های تحقیق، بیش از 61 درصد از این مهاجرین قبل از مهاجرت به مرتضی گرد توسط یکی از اقوام و آشنایان خود تشویق به مهاجرت به این محل شده‌اند و انواع حمایت‌های عاطفی و شغلی را از شبکه دریافت نموده‌اند به‌طوری‌که دریافتن شغل 85 درصد از این مهاجرین، دوستان و خویشاوندان نقش داشته‌اند و همگام با بهبود نسبی وضعیت اقتصادی خود وجوهی را به زادگاه خود برای خانواده ارسال نموده و ارتباط خود را غالباً به‌صورت ماهانه با زادگاه حفظ کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات