تحلیل اثرات شهر میرجاوه با محوریت بازارچه مرزی بر توسعه اقتصادی مناطق پیراشهری (مورد مطالعه: روستا‌های پیرامون شهر میرجاوه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

2 دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان

3 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

چکیده

مبادلات تجاری یکی از شاخصهای اصلی در امرار معاش مردم مرزنشین است و توجه به چنین مبادلات و داد و ستدهایی در نوع خود، افزایش و توسعه همکاری‌های متقابل اقتصادی، گسترش بازارهای محلی، بهبود امنیت و زیرساختها و خدمات در روستا‌های پیرامون را به همراه خواهد داشت. در این راستا هدف پژوهش حاضر، تحلیل اثرات شهر میرجاوه با محوریت بازارچه مرزی بر توسعه اقتصادی مناطق پیراشهری (مورد مطالعه: روستاهای پیرامون شهر میرجاوه) میباشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث ماهیت روش، توصیفی - تحلیلی است. جهت گردآوری دادهها از دو روش اسنادی و میدانی (پرسشنامه)، بهره گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل سرپرستان خانوار در روستا‌های پیراشهری میرجاوه است، که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران (104 نفر) تعیین شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از نرم‌افزار SPSS و مدلFuzzy TOPSIS استفاده شده است. نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای گویای نقش مثبت اقتصادی بازارچه میرجاوه در روستا-های پیرامون میرجاوه می‌باشد که این به خروج این روستا‌ها از انزوای جغرافیایی، اقتصادی، کمک بسزایی نموده است. در ادامه نیز به منظور شناسایی سطوح توسعه اقتصادی روستا‌های پیرامون میرجاوه از مدل تاپسیس فازی استفاده گردیده است، نتایج نشان داد، (روستای مشاء حاجی علی) بالاترین رتبه را در سطح‌بندی توسعه اقتصادی به خود اختصاص داده است و پایین‌ترین رتبه نیز متعلق به (روستای موتور حاجی واحد براهویی) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات