تحلیل روابط متقابل شهر و روستا و پیامدهای نامطلوب آن در نواحی پیراشهری کلانشهر رشت مورد: شهرستان خمام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جغرافیا، واحد آستارا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا، واحد آستارا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

روابط میان شهر و روستا به صورت‌های گوناگون بر شکل‌پذیری سکونتگاه‌های روستایی و همچنین بر ساختار و کارکرد آنها اثرگذار است. با توجه به نقش این روابط در فرایند تحولات و توسعه کانون‌های شهری و روستایی، شناخت پیامد‌های نامطلوب این روابط و تلاش برای کاهش اثرات منفی روابط متقابل شهر و روستا در راستای ساماندهی آنها، زمینه‌ساز توسعه پایدار نواحی روستایی و شهری خواهد بود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل روابط متقابل بین شهر و روستا و پیامد‌های نامطلوب در نواحی پیراشهری کلانشهر رشت خواهد بود. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و جامعه آماری آن را ساکنین روستا‌های چهار دهستان مورد مطالعه و متخصصان تشکیل می‌دهد. به منظور بررسی و رتبه‌بندی مهم‌ترین پیامد‌های نامطلوب روابط متقابل شهر و روستا در نواحی پیراشهری خمام، از دیدگاه متخصصین، از نرم افزار Expert Choice استفاده شده است، نتایج نشان داد، از بین پیامد‌های نامطلوب روابط متقابل بین شهر و روستا، پیامد‌ کمرنگ شدن الگوی سنتی مسکن روستایی و توسعه سبک معماری شهری با وزن 187/0، بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است، در ادامه نیز با استفاده از مدل تصمیم‌گیری WASPAS سعی شده است تا رتبه هر یک از دهستان‌های بخش خمام را بر اساس پیامد‌های مطرح شده سنجیده شود. نتایج نشان داد، به ترتیب ترتیب دهستان چاپارخانه با مقدار 654/3، دهستان کته‌سر با وزن به دست آمده 532/3، دهستان فرشکی با وزن 421/3، دهستان اشکیک با وزن به دست آمده 321/3، بالاترین و پایین‌ترین رتبه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات