تحلیل فضایی ـ مکانی جرم خیزی در عرصه های پیراشهری مورد: اسلامشهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد جغرافیای انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و دفاع مقدس، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

نواحی شهری مراکز اصلی رشد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در هر کشوری هستند که خود را به‌عنوان جذاب‌ترین نقاط برای ایجاد ثروت، کار، خلاقیت و نوآوری اثبات کرده است. برخی از نواحی شهری با چالش­های مهمی در زمینه­های تخریب فیزیکی و محیطی، محرومیت اجتماعی، ناامنی، بیکاری، نابرابری‌های اقتصادی، کمبود مسکن و ترافیک مواجه است که این مشکلات، کیفیت زندگی شهری را به‌شدت کاهش می‌دهد. هدف از پژوهش حاضر تحلیل فضایی محلات جرم خیز در محدوده جغرافیایی شهر اسلامشهر بوده است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، از نوع کاربردی است و از نظر شیوه انجام توصیفی- تحلیلی است و برای انجام این تحقیق از استراتژی مطالعه موردی استفاده ‌شده است. روش­های گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه (اسنادی) و میدانی صورت گرفته است. نتایج تحلیل نشان‌دهنده این وضعیت است که محلات شمالی که خاستگاه و شکل‌دهنده اولیه شهر بوده­، به‌مرور زمان دچار فرسودگی شده و کانون شکل­گیری جرائم متعددی نظیر سرقت اتومبیل، سرقت لوازم خانه و فروش مواد مخدر شده است و این باعث رعب و ترس میان شهروندان این محدوده بخصوص محلات 1،2،3و4 گردیده است.

کلیدواژه‌ها