سنجش پایداری عرصه های پیراشهری با تأکید بر نقش مدیریت روستایی مورد: بخش کهریزک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

جامعه آماری تحقیق روستا‌های بخش کهریزک است. روستا‌هایی که جمعیت بالا دارند و از شورا و دهیار برخوردار هستند به عنوان جامعه آماری این پژوهش تعیین می‌شوند(14 روستا). کل جمعیت افراد خانوار در روستا‌های مورد مطالعه (5913) نفر است. لذا بر اساس فرمول کوکران تعداد 360 خانوار به عنوان جامعه نمونه انتخاب گردیده شد. روش جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق کتابخانه‌ای و میدانی مانند پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه است. سپس جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات لازم مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در بخش کتابخانه‌ای با استفاده از اسناد و آمار و اطلاعات و تجربیات دیگر مناطق روستایی برای تکمیل کردن اطلاعات به سازمان‌های مربوطه در سطح منطقه مراجعه کرده و در نهایت با بررسی‌های میدانی و بحث و پرسشنامه و از از نرم‌افزارهای ARC GIS, SPSS و نرم‌افزار Expert choise ، مدل‌ موریس دیویس استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد که پایداری در ابعاد زیست محیطی و فضایی –کالبدی بیشتر از عدد مطلوبیت 3 ارزیابی شده و در سطح آلفای 000/0 معنادار است. همچنین تحلیل میانگین عددی این گویه‌ها در محدوده مورد مطالعه نشان‌دهنده تاثیر مثبت در ابعاد زیست محیطی و فضایی –کالبدی بوده، که نسبت به سایر ابعاد در سطح بالاتری قرار دارند. به منظور رابطه بین ابعاد توسعه پایدار از نظر میزان همبستگی در وضعیت عملکرد مدیریت روستایی در پایداری روستا‌ها به صورت کلی استفاده شده است. تحلیل ناپارمتری همبستگی نشان دهنده وجود رابطه مستقیم و معنی‌دار در سطح آلفای 01/0 میان ابعاد اقتصادی با ابعاد اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی-فضایی است. همچنین بین ابعاد بعد کالبدی-فیزیکی با ابعاد اجتماعی و زیست محیطی نیز رابطه مستقیمی مشاهده می‌شود. همچنین رتبه‌بندی ابعاد پایداری نشان داد که بعد کالبدی-فضایی با وزن به دست آمده (356/0) نسبت به سایر ابعاد در بالاترین سطح و بعد اقتصادی با وزن به دست آمده (174/0) در پایین‌ترین سطح قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات