دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، آبان 1400، صفحه 1-241 (پاییز و زمستان) 
5. آمایش شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در شهر زاهدان و مناطق پیرامونی آن

صفحه 67-90

مهدی کدخدایی؛ معصومه حافظ رضازاده؛ مریم کریمیان بستانی


7. تبیین زیست پذیری سکونتگاه‌های روستایی پیرامون کلانشهر رشت

صفحه 107-128

مریم علینقی پور؛ عیسی پوررمضان؛ نصراله مولائی هشجین


12. مدیریت شهری و نقش آن در هدایت و کنترل توسعه فضایی- کالبدی مناطق پیراشهری یاسوج

صفحه 205-224

فرزاد بابکان پور؛ محمدرضا رضائی؛ احمد استقلال؛ محمدحسین سرایی؛ سیدعلی الحسینی المدرسی


شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان
بهار و تابستان