دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، پاییز و زمستان 1400 
2. تبیین زیست پذیری سکونتگاه‌های روستایی پیرامون کلانشهر رشت

مریم علینقی پور؛ عیسی پوررمضان؛ نصراله مولائی هشجین


3. مدیریت شهری و نقش آن در هدایت و کنترل توسعه فضایی- کالبدی مناطق پیراشهری شهر یاسوج

فرزاد بابکان پور؛ محمدرضا رضائی؛ احمد استقلال؛ محمدحسین سرایی؛ سیدعلی المدرسی


5. آمایش شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در شهر زاهدان و مناطق پیرامونی آن

مهدی کدخدایی؛ معصومه حافظ رضازاده؛ مریم کریمیان بستانی