نویسنده = حسن افراخته
تعداد مقالات: 2
1. سنجش پایداری عرصه های پیراشهری با تأکید بر نقش مدیریت روستایی مورد: بخش کهریزک

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 47-66

سیاوش عطایی؛ حسن افراخته؛ فرهاد جوان


2. فضاهای پیراشهری: الگوها، عوامل و پسایندها

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-18

حسن افراخته