موضوعات = محیط زیستی
تعداد مقالات: 2
1. پایش زیست پذیری سکونتگاه های ناکارامد پیراشهری کلانشهر رشت مورد محله عینک

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1400

اسماعیل نصیری هندخاله؛ شهرام امیرانتخابی؛ سروش تاج


2. خزش شهر مراغه و تغییرات کاربری اراضی پیراشهر

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-18

رسول قربانی؛ شهریور روستایی؛ پوران کرباسی