نویسنده = مریم پهلوانی
تبیین الگوهای پراکنده رویی پیراشهر کرج

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 149-172

10.22034/jpusd.2023.357381.1227

مریم پهلوانی؛ احمد زنگانه؛ طاهر پریزادی؛ محمد سلیمانی