هزینه انتشار مقاله

 براساس بخشنامه شماره 40879 مورخ 24 اردیبهشت 1401 کمیسیون نشریات وزارت علوم و تصمیم مدیریت نشریه علمی کلیه نویسندگانی که مقاله های آنان موفق به اخذ پذیرش اولیه از  هیات داوران  می شوند مبلغ 8.000.000 ریال به عنوان بخشی از هزینه های داوری و   انتشار و با اعلام از طریق سامانه نشریه به حساب شماره انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران  واریز  و فیش آن را از طریق سایت نشریه بازگذاری نمایند و از مقاله هایی که در فرایند داوری عدم پذیرش دریافت می نمایند هیچگونه هزینه ای دریافت نمی گردد.