فهرست داوران نشریه در سال 1402

لیست داوران دوره 5(1402):

 

نام داور

رشته تخصصی

وابستگی سازمانی

مهدی مدیری

برنامه ریزی شهری

استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

علی اکبر عنابستانی

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

استاد دانشگاه شهید بهشتی

اسماعیل نصیری­ هنده­ خاله

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانشیار دانشگاه گیلان

سیدهادی طیب نیا

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

علی اکبر تقیلو

جغرافیا

دانشیار دانشگاه ارومیه

فرهاد جوان

گردشگری

استادیار دانشگاه مازندران

سیروس حجت ­شمامی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دکتری دانشگاه خوارزمی

مینا خندان

شهرسازی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

حمیدرضا تلخابی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دکتری و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و تهران جنوب

مهرشاد طولابی نژاد

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دکترای دانشگاه شهید بهشتی

محمد حجی پور

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

استادیار دانشگاه بیرجند

تاج الدین کرمی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

استادیار دانشگاه خوارزمی

عقیل خالقی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دکتری دانشگاه تبریز

هوشنگ سرور

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانشیار دانشگاه مراغه

رضا منافی آذر

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دکتری دانشگاه خوارزمی

بهروز درویش

مدیریت شهری

دکتری دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری تهران

علی گلی

جغرافیا

دانشیار دانشگاه شیراز

رحمت بهرامی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دانشیار دانشگاه پیام نور

نازنین نعیم آبادی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دکتری دانشگاه خوارزمی

علی شمس الدینی

شهرسازی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

مظهر احمدی

برنامه ریزی شهری

دکتری دانشگاه خوارزمی

محمد اکبرپور

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

استادیار دانشگاه رازی

احمد رومیانی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

یوسف درویشی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

استادیار دانشگاه پیام نور

مهدی چراغی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

استادیار دانشگاه زنجان

لطفعلی کوزه گر کالجی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

شهرام امیرانتخابی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

استادیار دانشگاه پیام نور

حجت الله    صادقی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

استادیار دانشگاه اصفهان

معصومه پازکی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

استادیار دانشگاه پیام نور

عیسی پوررمضان

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی رشت

محمد ولائی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دکتری دانشگاه تبریز