راهنمای نویسندگان

«راهنمای نگارش مقالات در مجله توسعه فضاهای پیراشهری»

 

 

فایل هایی که به همراه مقاله بایستی ارسال شود:

 logo دانلود فایل مشخصات نویسندگان

 logo دانلود فایل چکیده مبسوط انگلیسی و فارسی 

دانلود فرم تعهدنامه 

دانلود فرم تعارض منافع

  گزارش مشابهت یابی از سامانه سمیم نور

 

مقالات ارسالی نباید در هیچ یک از نشریات و سمینارهای داخلی و خارجی ارائه شده باشد.

مسئولیت کامل نوشتارها بر عهدۀ نویسنده یا نویسندگان محترم خواهد بود.

مواردی که بایستی در فایل مشخصات نویسندگان مقاله (وابستگی سازمانی) حتما ذکر شود به ترتیب شامل موارد زیر است:

رتبه علمی و تخصص، گروه آموزشی/پژوهشی، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور.

هر مقاله بایستی در ابعاد کاغذ A4 و با حاشیه از بالا، پایین و چپ 2.5 سانتی متر و راست 3 سانتی متر تحت نرم­ افزار Word 2007  تنظیم گردد.

مقاله به صورت تک ستونی تنظیم و حجم کل آن بیش از 15 صفحه نباشد.

چکیده مقاله بین 200 تا 250 کلمه باشد. تعداد واژگان کلیدی 3 تا 5 کلمه در نظر گرفته شود.

ساختار مقالات ارسالی بایستی شامل:

               1- مقدمه (شامل: بیان مسأله، ضرورت تحقیق، پیشینه و مبانی نظری)

              2- روش شناسی (شامل: نوع تحقیق، معرفی روش، جامعه تحقیق، روش نمونه گیری و حجم آن، معرفی محدوده مورد مطالعه)

              3- یافته های تحقیق

             4- نتیجه گیری

              تشکر و قدردانی (در صورت وجود حامی مالی و معنوی خاص از تحقیق، درج شود)

             5- منابع 

فونت و سایز بخش های مختلف مقاله مطابق با جدول زیر تنظیم شود:

بخش مقاله

فونت و سایز

عنوان مقاله

B Titr 14pt, Bold

نام و مشخصات نویسندگان

B Zar 11 pt, Bold

متن چکیده و واژگان کلیدی (فارسی)

B  Zar 11 pt, Bold

متن چکیده و واژگان کلیدی (انگلیسی)

Times New Roman 11 pt,  Bold

تیترها

B Titr 12 pt, Bold

متن اصلی (فارسی)

B Zar 13 pt

متن اصلی (انگلیسی)

Times New Roman 11 pt

عناوین اشکال و جداول

B Titr 10 pt, Bold

منابع انگلیسی

Times New Roman 11 pt Italic

منابع فارسی

B Zar 12 pt,

 ارسال چکیده مبسوط فارسی و لاتین(بین 750 تا 1000 کلمه) به صورت فایل جدا با ساختار زیر تهیه شود:

چکیده مبسوط فارسی: مقدمه، روش تحقیق، بحث و یافته ها، نتیجه گیری، واژگان کلیدی، منابع 

 Extended Abstract: Introduction, Methodology, Results and discussion, Conclusion, Keywords, References

 

منابع مقاله باید به روش APA ارائه شود.

دانلود شیوه نامهAPA

 

روش ارائه‌ی منابع و مآخذ در داخل مقاله:

داخل پرانتز با ذکر نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، صفحه‌ی مورد استفاده آورده شود. مثال: (افراخته، 1395: 15) 

روش ارائه‌ی منابع و مآخذ در انتهای مقاله:

کتاب:

نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان. سال انتشار. عنوان کتاب. محل انتشار: نام ناشر.

افراخته، حسن. 1395. رویکردهای برنامه­ ریزی روستایی ایران از منظر بومی­ سازی. تهران: انتشارات دانشگاه خوارزمی.

Warf, B. 2006. Encyclopedia of Human Geography. London: Sage Publication.

نشریه:

نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان. سال انتشار. عنوان مقاله. نام نشریه. شماره مسلسل. شماره صفحات مقاله.

افراخته، حسن و حجی پور. محمد. 1396.  اقتصاد زباله ای در روستاهای پیراشهری جنوب تهران. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی. شماره 22. صص 72-47.

Avandia, K. 2007. Resettlement and Rehabilitation Issues in Uttaranchal (India) with Reference to Natural Disasters. Disaster Prevention and Management: An International Journal. Vol. 16. No. 3. PP. 361-369.

ضروری است شناسه منحصربفرد DOR یا DOI در انتهای ارجاعات تمامی مقالات درج گردد

فهرست منابع و مأخذ به ترتیب حروف الفبا خواهد بود.

منابع مورد استفاده نباید کمتر از 20 منبع باشد.

واحدهای استفاده شده در مقاله باید در سیستم متریک باشد.

 حق رد یا قبول، ویراستاری و اعمال تغییرات در مقالات برای مجله محفوظ است. اصل مقالات رد یا انصراف داده شده پس از سه ماه از مجموعه آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچ مسئولیتی در این ارتباط نخواهد داشت.