داوران

 

نام نام خانوادگی

سازمان/ موسسه آموزشی

 
موسی کمانرودی   kamanroodi@khu.ac.ir
مجتبی آراسته   m.arasteh@modares.ac.ir
تیمور آمار   amar@iaurasht.ac.ir
عیسی ابراهیم زاده   iebrahimzadeh@gmail.com
مظهر احمدی   mazharahmadi@yahoo.com
منیژه احمدی   ahmadi.manijeh@znu.ac.ir
هانیه اسدزاده              std_h.asadzadeh@khu.ac.ir
محمد اسکندری ثانی   meskandarisani@birjand.ac.ir
حسن افراخته   afrakhteh@khu.ac.ir
محمد اکبرپور   m.akbarpour@razi.ac.ir
سعیدرضا اکبریان رونیزی   sr_akbarian@yahoo.com
سید علی المدرسی   almodaresi@iauyazd.ac.ir
شهرام امیرانتخابی   shahram_aeh@yahoo.com
بهرام ایمانی   bahram_imani60@yahoo.com
ایوب بدراق نژاد   badragh@gmail.com
محمدرضا بذرگر   bazregar@shirazu.ac.ir
شهرام برقی   tabikaran2020@gmail.com
اسفندیار بندریان   sodabehhashemzehi@gmail.com
رحمت بهرامی   rahmat.bahrami1342@gmail.com
معصومه پازکی   masomepazoki93@gmail.com
احمد پوراحمد   apoura@ut.ac.ir
عیسی پوررمضان   pourramzan@iaurasht.ac.ir
علی اصغر پیله ور   pilevar@ub.ac.ir
ابوالقاسم تقی زادفانید   dr.fanid.2012@gmail.com
علی اکبر تقیلو   a.taghilo@gmail.com
حمیدرضا تلخابی   hamidtalkhabi@gmail.com
مونا تمیمی   tamimi.m1386@yahoo.com
سید امیر توفیقیان اصل   tofighian.f@gmail.com
اصغر تیموری   teymouri024@gmail.com
هومن ثبوتی   hoomansobouti@znu.ac.ir
غلام حسن جعفری   jafarihas@yahoo.com
فیروز جعفری   f-jafari@tabrizu.ac.ir
رسول جعفری زاده   r.jafarizadeh@gmail.com
مریم جعفری مهرآبادی   jafarimehrabadi@gmail.com
حمید جلالیان   hamidjalalian@khu.ac.ir
امید جمشیدزهی شه بخش   omid.jamshid94@gmail.com
محمود جمعه پور   mahjom1644@gmail.com
زهرا جهان   jahanzahra68@yahoo.com
اسفندیار جهانتاب   e.jahantab@yahoo.com
فرهاد جوان   farhad.javan91@yahoo.com
مهدی چراغی   mahdicharaghi@yahoo.com
افشار حاتمی   afsharhatami@yahoo.com
حسین حاتمی نژاد   hataminejad@ut.ac.ir
زهرا حجازی زاده   hedjazizadeh@yahoo.com
سید علی حجت   ali.hojjat83@gmail.com
سیروس حجت شمامی   siroushojjat@yahoo.com
محمد حجی پور   mhajipour24@yahoo.com
حسن حسنی مقدم   www.h.moghaddam@gmail.com
حسن حکمت نیا   hekmatnia@pnu.ac.ir
محسن حمیدیان پور   m.hamidian355p@gmail.com
سیدمهدی خاتمی   seyed.mahdi.khatami@gmail.com
عقیل خالقی   khaleghi567@yahoo.com
محمدامین خراسانی   khorasani_ma@ut.ac.ir
سید محمدرضا خطیبی   mohammadrezaa.khatibi@gmail.com
محمدعلی خلیجی   ma.khaliji@gmail.com
مینا خندان   m.khandan@riau.ac.ir
بهروز درویش   behrouz.darvish@yahoo.com
یوسف درویشی   rs.moha@yahoo.com
محمدسعید ذکایی   saeed.zokaei@gmail.com
علیرضا رابط   rabet2001iran@gmail.com
منصور رحمتی   rahmati1358@gmail.com
حمید رخساری   rokhsarihamid@yahoo.com
منصور رضاعلی   rezaali@ut.ac.ir
محمدرضا رضوانی   rrezvani@ut.ac.ir
احسان رنجبر   e_ranjbar@modares.ac.ir
احمد رومیانی   roumiani.ah@mail.um.ac.ir
وحید ریاحی   vrali2005@yahoo.com
نادر زالی   nzali@guilan.ac.ir
کرامت اله زیاری   zayyari@ut.ac.ir
علی اکبر سالاری پور   salaripour@guilan.ac.ir
نوبخت سبحانی   n.sobhani65@gmail.com
حمداله سجاسی قیداری   ssojasi@um.ac.ir
محمد حسین سرائی   msaraei@yazd.ac.ir
هوشنگ سرور   h.sarvar1351@gmail.com
مجید سعیدی راد   majid.saeidirad@yahoo.com
محمدرضا سلیمی سبحان   salimi_geo@yahoo.com
مسلم سواری   moslem_savari@yahoo.com
مهسا شعله   msholeh@shirazu.ac.ir
مهدی شفقتی   m_shafaghati70@yahoo.com
ناصر شفیعی ثابت   n_shafiei@sbu.ac.ir
اصغر شکرگزار   dr_asgarshokrgozar@yahoo.com
محمد اجزاء شکوهی   shokouhim@um.ac.ir
علی شمس الدینی   ali.shamsoddini@yahoo.com
محمد شوکتی آمقانی   mohammad_bts@yahoo.com
رعنا شیخ بیگلو   r_shaykh@shirazu.ac.ir
میترا صابری   msaberi.khu@gmail.com
حجت الله صادقی   hojat.sadeghi65@gmail.com
سجاد صالحی   sajadsalehi60@gmail.com
مسعود صفری علی اکبری   h_sgeo@yahoo.com
گیتی صلاحی اصفهانی   gity_salahi@yahoo.com
قدیر صیامی   q.siaami@gmail.com
صادق صیدبیگی   sadegh.seidbeigi@gmail.com
پرویز ضیائیان فیروزآبادی   rsgis1000@yahoo.com
مصطفی طالشی   taleshi_mo@yahoo.com
تقی طاوسی   t.tavousi@gep.usb.ac.ir
بهمن طهماسی   bahman.tahmasi@ut.ac.ir
مهرشاد طولابی نژاد   mehrshad_t65@yahoo.com
سیدهادی طیب نیا   tayebnia@gep.usb.ac.ir
محمد ظاهری   m_zaheri@tabrizu.ac.ir
آئیژ عزمی   aeizhazmi@gmail.com
فرهاد عزیزپور   azizpourf@yahoo.com
اصغر عزیزی   azizi200920@hotmail.com
پری علوی   parialavi_ir@yahoo.com
بهلول علیجانی   alijani@khu.ac.ir
علی اکبر عنابستانی   anabestani@um.ac.ir
جشمید عینالی   einalia@znu.ac.ir
حسنعلی فرجی سبکبار   hafaraji@gmail.com
سهراب قائدی   sohrabghaedi@gmail.com
مریم قاسمی   magh30@um.ac.ir
محمد قاسمی سیانی   ghasemi_siani@yahoo.com
رسول قربانی   ghorbani.rasoul@gmail.com
محمد باسط قریشی   ghoreshi@iaurasht.ac.ir
یاسر قلی پور   gholipour.yaser@znu.ac.ir
فائزه قلیزاده   fgholizade@tvu.ac.ir
ابوالفضل قنبری   a_ghanbari@tabrizu.ac.ir
سعید کامیابی   saeidkamyabi@gmail.com
مراد کاویانی راد   kavoani75@yahoo.com
تاج الدین کرمی   karami_ta@yahoo.com
حسین کریم زاده   h.karimzadeh@tabrizu.ac.ir
صادق کریمی   karimi.s.climatologist@uk.ac.ir
لطفعلی کوزه گر کالجی   akozegar2010@gmail.com
صدیقه کیانی سلمی   kiansepideh@yahoo.com
علی گلی   goli_ali@yahoo.com
احسان لشگری تفرشی   lashgari@yazd.ac.ir
صدیقه لطفی   s.lotfi@umz.ac.ir
افشین متقی   afshin_mottaghi@yahoo.com
سحر مجیدی هتکه لویی   smajidi@tvu.ac.ir
مصطفی محمّدی   m.mohammadi@umz.ac.ir
جعفر محمدی برزگر   tat1352@yahoo.com
مهدی مدیری   m_modiri@mut.ac.ir
حوریه مرادی   homoradi@yahoo.com
عماد مزرعاوی   emadmazrave@yahoo.com
رئوف مصطفی زاده   raoofmostafazadeh@uma.ac.ir
غلامعلی مظفری   gmozafari@yazd.ac.ir
فهیمه معتضدیان   fa.motazedian@pardisiau.ac.ir
محمدتقی معصومی   tagi.masoumi@iauardabil.ac.ir
علیرضا معینی   alireza.moeini@mail.um.ac.ir
شهرزاد مقدم   shahrzad.moghadam@gmail.com
سعید ملکی   malekis@scu.ac.ir
رضا منافی آذر   rezamanafiazar@yahoo.com
حافظ مهدنژاد   h.mahdnejad@gmail.com
محمد هادی مهدی نیا   m.mahdinia2000@gmail.com
میرنجف موسوی   mousavi424@yahoo.com
سید مهدی موسی کاظمی   moosa_ka@pnu.ac.ir
نصرالله مولائی هشجین   nmolaeih@iaurasht.ac.ir
فرشاد مومنی   momeni.farshad@gmail.com
سیّد محمّد میرتقیان رودسری   sm_mirtaghian@atu.ac.ir
جواد میکانیکی   javadmikaniki@birjand.ac.ir
علی ناصری منش   naseri.ali@uma.ac.ir
اسماعیل نصیری هند ه خاله   esmael.nasiri@yahoo.com
نازنین نعیم آبادی   nazanin.naimabadi@gmail.com
شهاب نوبخت حقیقی   shahabnobakht48@yahoo.com
همایون نورائی   hnooraie@gmail.com
اسماء نورمحمدی   asnoormohammadi@tvu.ac.ir
حمیدرضا وارثی استاد دانشگاه اصفهان
محمد ولائی    
محمد یاپنگ غراوی دکتری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری gharavi65@gmail.com