اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز:

مجله توسعه فضاهای پیراشهری یک مجله با داوری دو سو ناشناس است و متعهد به انتشار تحقیقات اصلی در حوزه های علوم اجتماعی و جغرافیای انسانی است. این مجله تلاش می کند تا آثار و مقالاتی چاپ و انتشار کندکه از لحاظ تئوری و نظری غنی باشند و با شواهد تجربی همراه است که درک بهتری به ما در مسائل مربوط به مناطق پیرامون شهری می دهد.

زمینه های موضوعی مجله:

 • شهر، روستا، فضاهای پیراشهری، فضاهای پیراروستایی
 • مسکن در فضاهای پیراشهری
 • مدیریت فضاهای پیراشهری
 • الگوی توسعه فضاهای پیراشهری
 • همکاری بخش خصوصی با عمومی در فضاهای پیراشهری
 • مشکلات توسعه و برنامه ریزی در فضاهای پیراشهری
 • بازآفرینی فضاهای پیراشهری، طراحی و حفظ واحدهای همسایگی
 • مهاجرت در فضاهای پیراشهری
 • سیاست و حکمروایی در فضاهای پیراشهری
 • تئوری های فضاهای پیراشهری،
 • زیرساخت و خدمات در فضاهای پیراشهری
 • زیست پذیری و کیفیت زندگی در فضاهای پیراشهری
 • فضای سبز و تغییرات کاربری اراضی در فضاهای پیراشهری
 •  پیچیدگی های ایجاد پایداری در فضاهای پیراشهری و پیراروستایی
دست اندرکاران مجله امیدوارند با تلاش همه علاقمندان، زمینه نمایه سازی مجله در پایگاه های علمی بین المللی نظیر اسکوپوس فراهم شود و در این راه سخت، به همکاری و همراهی همگان نیازمند است.