انتشار شماره 2 مجله توسعه فضاهای پیراشهری

با حول و قوه الهی شماره دوم مجله توسعه فضاهای پیراشهری ( پاییز و زمستان 1398) با چاپ 12 مقاله منتشر شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ملاحظه عناوین مقالات شماره دوم می توانید به سامانه مجله به آدرس www.jpusd.irمراجعه نمایید. در این رابطه از محققان، کارشناسان، دانشجویان و اساتید محترم دعوت به عمل می آید که مقالات علمی- پژوهشی خویش را جهت داوری و چاپ برای شماره های آتی این مجله از طریق سامانه مجله ارسال نمایند.