نویسنده = کی آفرین کیکاوسی
تحلیل اثرات شهر زابل بر کانون پیراشهری بنجار

دوره 2، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 51-64

محمود رضا انوری؛ مصطفی راشکی؛ کی آفرین کیکاوسی؛ اسماعیل حسین زهی؛ عطاا.. اکبری