اثرات حکمروایی خوب بر زیست پذیری سکونتگاه های پیراشهری در دهستان آدران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه رازی،کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تحلیل اثرات حکمروایی خوب بر زیست­پذیری روستاهای پیراشهری در دهستان آدران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی از نوع همبستگی و به روش توصیفی- تحلیلی انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش برابر با 5831 نفر و 2107 خانوار از ساکنان مناطق روستایی دهستان آدران انتخاب گردیده است. از مجموع جمعیت دهستان با استفاده از فرمول کوکران 365 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار مورد سنجش پرسشنامه محقق­ساخته بود تمامی نمونه‌ها تصادفی انتخاب‌شده است. میزان آلفای کرونباخ برای متغیر حکمروایی 87/0 و زیست­پذیری 89/0 محاسبه شد. نتایج نشان داد وضعیت شاخص‌های حکمروایی خوب در دهستان آدران نامطلوب(59/2) و وضعیت شاخص­های زیست­پذیری تا حدودی نسبتاً مطلوب (77/2) است. جهت تبیین رابطه دومتغیر از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد و نتایج نشان داد رابطه قوی بین تمام شاخص­های حکمروایی خوب و زیست­پذیری برقرار است. در این بین متغیرهای عدالت محوری، مسئولیت‌پذیری، قانون­محوری به ترتیب دارای بیشترین رابطه و متغیر شفافیت دارای کمترین رابطه با زیست­پذیری بودند. می­توان این‌گونه عنوان کرد رعایت عدالت از جانب مدیران محلی با استفاده از الگوی حکمروایی خوب باعث توزیع برابر امکانات و بهبود زیست­پذیری و افزایش کیفیت زندگی هرچه بیشتر در مناطق روستاهای پیراشهری منطقه مورد مطالعه شده است. شفافیت باید نزد مدیران افزایش پیدا کند و مردم در جریان طرح­ها و تخصیص بودجه قرار داده شوند. در پایان با توجه به نتایج پژوهش برای کمک به چالش­های موجود پیشنهاد‌هایی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


احمدی، منیژه، چراغی، مهدی. 1396. ارزیابی عوامل مؤثر بر تحقق حکمروایی خوب روستایی با تأکید بر عملکرد دهیاری‌ها مطالعه موردی: (دهستان چایپاره بالا، شهرستان زنجان). جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه­ای، 7(4)، 44-33. 
حیدری، ساربان. 1398. ارزیابی الگوی مدیریت محلی روستایی مبتنی بر شاخص­های حکمروایی خوب (مطالعه موردی: شهرستان مشکین‌شهر). جغرافیا و توسعه (87)، 1398.
خراسانی، محمدامین. 1395. تأملی در مفهوم زیست پذیری، شناخت، سنجش و رویکردها. دو ماهنامه پژوهشی در هنر و علوم انسانی­، سال اول، شماره 2.
خراسانی، محمدامین و رضوانی، محمدرضا. 1392. شناخت و تحلیل تفاوت زیست پذیری روستایی پیرامون شهری در شهرستان ورامین. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال دوم ، شماره 2، 92-71.
رحمانی فضلی، عبدالرضا؛ منشی‌زاده، رحمت‌الله؛ رحمانی، بیژن؛ علی­پوریان، جهانبخش. 1396. تحلیل جایگاه مدیریت روستایی مبتنی بر رویکرد حکمروایی خوب در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: مقایسه بخش مرکزی کوهدشت و بخش لواسانات. پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، 6(2)،152-133.
رضوانی، محمدرضا، صباغ پور آذریان، مهدیه، شفیعی، سعید. 1396. نقش بازیگران کلیدی در حکمروایی گردشگری الکترونیکی در ایران، مطالعات مدیریت گردشگری،12(40)، 82-41.
رکن‌الدین افتخاری، عظیمی آملی، جلال، طاهر پور، مهدی، احمد پور، زهرا. 1390. تبیین رهیافت حکمروایی خوب و توسعه پایدار روستایی در مناطق روستایی استان مازندران. پژوهش‌های روستای، 2(4)، 34-1.
زیاری، کرامت الله؛ پوراحمد، احمد؛ حاتمی نژاد، حسین؛ باستین، علی. 1397. سنجش و ارزیابی اثرات حکمروا‌یی خوب شهری بر زیست پذیری شهرها (مطالعه موردی: شهر بوشهر). پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 9(34)، 18-1.
شریف زادگان، محمدحسین؛ قانونی، حسین. 1396. تحلیل رابطه حکمروایی خوب کشورها و کیفیت زندگی شهرها، رفاه اجتماعی،17(66)، 221-185. 
طالشی، مصطفی؛ دربان آستانه، علیرضا؛ موسوی، عارف. 1396. تبیین الگوی فضایی حکمروایی خوب روستایی پیرامون کلانشهر کرج. پژوهش‌های جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، 5(4)، 606-585.
قادر مرزی، حامد؛ احمدی، حسین؛ احمدی، عاطفه؛ جوان، فرهاد. 1397. تحلیلی بر تأثیر حکمروایی خوب در بهبود کیفیت زندگی روستایی مطالعه موردی شهرستان دهگلان. انجمن جغرافیای ایران،16 (58):190-175.
قنبری، سیروس، شایان، محسن، رشیدی، سعیده، ابراهیمی پور، فائزه، رئیسی، محمد کریم. 1398. توان­های توسعه کشاورزی شهرستان داراب و پیش­بینی نتایج آن بر توسعه روستایی. جغرافیا و پایداری محیط، 9(2)، 82-67.
مطیعی لنگرودی، سید حسن، حجی پور، محمد. 1397. الگویی میان کنش سازمان‌های مردم نهاد با حکمروایی مطلوب روستایی (مطالعه موردی: دشت حسین‌آباد غیناب در شهرستان سربیشه. جغرافیا و توسعه، 50(2)، 126-109.
Adisalem M, 2015. The Performance of Good Governance on Land Administration at Local/Woreda Level: The Case of Naeder Adet Woreda, Tigiray Region, Ethiopia. Inter. J. Polit. Sci. Develop. 3(8): 1-11.
Elmenofi, Gehan .A. G, El Bilali, Hamid, Berjan, Sinisa. 2014. Governance of rural development in Egypt, Agricultural Science, 59(2): 285-296
Go, F.M. & Trunfio, M. .2011. E-Services Governance in public and private sector: a Destination Management Organization Perspective, Wien: Springer, pp10 19.
Helliwella, J. F, Huangb, H, Groverc, Sh, Wangd S. 2018. Empirical linkages between good governance and national wellbeing, Journal of Comparative Economics), 46: (1332-1346.
Hammer, J. & Spears, D.2016.Village sanitation and child health: Effects and external validity in a randomized field experiment in rural India, Journal of health economics, 48,135-148.
Hogan, M.C .et al. 2010.Maternal mortality for 181 countries, 1980-2008: a systematic analysis of progress towards Millennium Development Goal 5.The Lancet, 375(9726),   1609-1623.
Mohamad Osman, M, M Bakri, N. I. Bachok, S. Ibrahim, M. & Mohamed, M. Z. 2015. Assessing social welfare department service delivery system towards vulnerable and disadvantages group in Malaysia: case study of Perak. Procedia Environmental Sciences, (28): 418-426.
Woreda Hawzen .2017. Decentralized Good Governance in Rural Land Administration: The Case of, IJEDR. Volume 5, Issue 2. P: 131-142.