بررسی نقش پلیس در مدیریت پیشگیری از جرایم سبز در مناطق پیراشهری مورد باغستان‌های شهر قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

2 استادیار جغرافیا، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، تهران، ایران

10.22034/jpusd.2023.376597.1251

چکیده

با توجه به افزایش روز افزون جرایم سبزیا زیست محیطی در مناطق پیراشهری لزوم همکاری بین سازمانی برای مدیریت پیشگیری ازاین نوع جرایم بسیار ضروری به نظر می‌رسد. پژوهش پیش رو به بررسی نقش پلیس در مدیریت پیشگیری از جرایم سبز در مناطق پیراشهری می‌پردازد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی تحلیلی است. داده‌ها از طریق روش کیفی و کمی‌گردآوری شده است.در بخش کیفی خبرگان و نخبگان درون و برون سازمان پلیس به تعداد 25 نفر متشکل از مدیران و کارشناسان خبره در سازمان انتظامی، کارشناسان حوزه محیط‌زیست و اساتید دانشگاهی بوده که با آنها مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفته است. در بخش کمی جامعه آماری 96نفر از اساتید دانشگاه علوم انتظامی یا کارشناسان پلیس پیشگیری بوده اند. برای تحلیل داده‌های بخش کیفی از روش تحلیل‌مضمون و در بخش کمّی از نرم‌افزار Spss و لیزرل و آزمون تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد پلیس برای مدیریت پیشگیری از جرایم زیست محیطی می‌تواند هشت نقش انتقال تجارب پیشگیری وضعی با 14 مضمون، نقش حمایتی با 8مضمون، انتقال تجارب پیشگیری اجتماعی با11مضمون، انتقال تجارب پیشگیری کیفری با 7 مضمون، نقش پشتیبان قضایی با 9 مضمون، نقش آموزشی با 9 مضمون، نقش پشتیبان تجهیزات و امکانات با5 مضمون و تولیدکننده دانش با 7 مضمون را ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات