نویسنده = سیروس قنبری
خزش شهری و تحولات کالبدی ـ فضایی سکونتگاه های پیراشهر زاهدان

دوره 2، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 85-104

امید جمشیدزهی شه بخش؛ سیروس قنبری