نویسنده = بهاره احمدی
اثرات اقتصادی طرح هدفمندسازی یارانه ها بر مناطق پیرامونی شهر مورد: شهر ری، تهران

دوره 2، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 127-142

افشین متقی؛ بهاره احمدی؛ حامد اینانلو