کلیدواژه‌ها = مشهد
پایدارسازی اجتماعی – کالبدی پیراشهر مشهد با رویکرد توانمندسازی اجتماعات محلی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 113-128

10.22034/jpusd.2023.160039

سیدمهدی موسی کاظمی؛ اسماعیل علی اکبری؛ مصطفی طالشی؛ محمدمهدی مروج الشریعه