پیوندهای مکانی و سبک زندگی زنان در سکونتگاه های پیراشهری مورد: شهرستان سلسله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

4 کارشناس ارشد توسعه روستایی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

طی چند سال اخیر در مناطق روستایی کشور، توجه زنان به شهرنشینی نگرش جدیدی را در آنها به وجود آورده است و آنان را با تغییرات فکری در ارزش­ها، هنجارها، آداب و رسوم و رفتار­های جمعیتی همراه ساخته است؛ به طوری که زمینه را برای تغییر و تحولات در سبک زندگی زنان به وجود آورده و جهت­گیری خاصی به آنها منتقل کرده است. هدف از این پژوهش، بررسی و مطالعه اثرات پیوندهای مکانی بر سبک زندگی زنان ساکن در سکونتگاه­های پیراشهری شهرستان سلسله بوده است. روش مورد استفاده، توصیفی- تحلیلی و شیوه و ابزار جمع­آوری داده­ها در مطالعه نظری به صورت کتابخانه­ای و در مطالعه میدانی از پرسشنامه و مشاهده کمک گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار spss استفاده شده است. جامع آماری این تحقیق10 ­روستای شهرستان سلسله بوده و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 166 زن و به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد بینمؤلفه­های پیوندهای مکانی با مؤلفه­های سبک­زندگی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد؛ مؤلفه­های تغییر در لباس، پوشاک و مدگرایی با میانگین91/3؛ مادی گرایی 90/3  و مصرف­گرایی با میانگین 85/3 بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده­ است. بنابراین می­توان گفت پیوندهای مکانی پیراشهری زمینه را برای تغییر سبک زندگی زنان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی در مناطق مورد مطالعه فراهم کرده است.

کلیدواژه‌ها


ازکیا، مصطفی، حسینی رودبارکی، سکینه(1389)، تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره 37، صص264-241.
افراسیابی، حسین، مرادی فر، طاهره(1394)، بازسازی معنایی تغییر سبک زندگی زنان لر، شهر یاسوج،مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان، سال 13، شماره 3، صص98-77.
ایزدی، حسن، نوذری، معراج(1392)، ارتقای روستا به شهر و تأثیر آن در تحول تعامل های روستایی- شهری، مطالعه موردی: بخش بیضاء- شهرستان سپیدان ،پژوهش های روستایی، سال چهارم، شماره 1، صص 100-77.
بذرافشان، جواد، طولابی نژاد، مهرشاد(1396)، بررسی آثار نوسازی بر تغییر و تحولات سبک زندگی خانوارهای روستایی، بخش مرکزی شهرستان پلدختر، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 46، صص 78-61.
جلائی پور، حمید رضا و عبداله پور، جمال(1390)، تمایز شهرگرایی و شهرنشینی بررسی شهرگرایی در مناطق کردنشین ایران، با تاکید بر شهر سردشت، مجله مسائل اجتماعی ایران، سال دوم، شماره 1، صص 37-7.
سجاسی قیداری، حمدالله، رومیانی ، احمد  و منصوری، خیرالنساء(1394)، تحلیل فضایی پیوندهای روستا- شهری براساس عملکرد حوزه نفوذ خدماتی مراکز شهری، مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، سال 7، شماره پیاپی 25، صص 142-129.
سجاسی قیداری، حمدالله؛ طاهره صادقلو؛ علی شهدادی(1394)، آثار جهانی شدن بر تغییرات سبک زندگی در نواحی روستایی، فصلنامه مطالعات میان رشت های در علوم انسانی.دوره7 ، شماره 4،صص188-153.
محمدی یگانه، بهروز، حسین زاده، اکبر(1392)، نقش عملکرد روستا – شهرها در توسعه روستاهای پیرامونی ، مورد مطالعه، شهر زرین رود، شهرستان خدابنده، برنامه ریزی منطقه ای، دوره 3، شماره 11، صص 55-64.
مکانیکی، جواد، سرزهی، زهرا، اسکندرثانی، محمد(1395)، کارکرد فضایی شهرهای کوچک در ارتباط با روستاهای پیرامون، مورد شهر سربیشه، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال پنجم، شماره 1، پیاپی15، صص 60-43.
نازک تبار، حسین، ملانیا جلودار، شهرام، حسینی دورنکلائی، سیده زهرا(1394)، تحلیلی بر نوسازی و کارکرد خانواده در استان مازندران، دوره 3، شماره2، صص 149-121.
یاری حصار، ارسطو،، وکیل حیدری، نارینی، ریحانه(1395)، مطالعه تغییر سبک زندگی و اثرات و پیامدهای آن بر تولید و توسعه روستایی، مطالعه موردی: روستاهای شهرستان اردبیل، مطالعه توسعه اجتماعی ایران، سال نهم، شمار1، صص69-86.
Douglass. M. (1998): A Regional Network Strategy for Reciprocal Rural- urban Linkages. In:
TWPR, 20(1), pp.1-33.
Lin. X, (2013). Gender, Modernity and Male Migrant Workers in China: Becoming
a'modern'Man, London, Publisher London:
Routledge, 4 Apr 2013, PP 150
Lynch,K,(2005),Rural-urban Interaction in the Developing World,Routledge,London and new York
Tacoli Cecilia, 1998, Rural-urban Interactions: a guide to the literature, Environment and Urbanization, Vol. 10, No. 1, PP. 147-166.