نقش ظرفیت نهادی در توسعه پایدار فضاهای شهری و پیراشهری بجنورد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در سه دهه اخیر، کاربست ظرفیت نهادی در تحقق توسعه پایدار فضاهای شهری و پیراشهری در رأس برنامه­ریزی­های توسعه­ای کشورهای جهان درآمده، با این­حال در کشورهای کمتر توسعه­یافته­ای همچون ایران این مهم مورد غفلت واقع شده است. این نهادها به عنوان کارگزاران توسعه نقش بی­بدیلی در تحولات فضایی در مقیاس سرزمینی دارند که در این پژوهش شهرستان بجنورد مورد مطالعه قرار گرفته تا ابتدا ظرفیت نهادهای متولی توسعه در آن ارزیابی گردد و سپس میزان اثرگذاری این ظرفیت­ها بر روند و نهادینگی توسعه پایدار منطقه­ای تحلیل گردد. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان نهادها تشکیل می­دهد که آگاهی و دانش بیشتری نسبت به ظرفیت نهادهای خود دارند و از میان آنان تعداد 400 نفر به صورت تصادفی مورد گزینش قرار گرفته­اند. نتایج حاصله از طریق پرسشنامه محقق­ساخت و با استفاده از آزمونT-testتک­نمونه­ای مستقل نشان می­دهد که ظرفیت نهادی شهرستان بجنورد در تمامی گویه­ها مجموعاً با میانگین 2.63 در سطح پایینی قرار دارد و هیچ‌کدام از مؤلفه‌ها به حد متوسط 3 دست نیافته­اند. به همین ترتیب، این مؤلفه‌ها نتوانسته­اند اثر مثبتی بر توسعه پایدار شهری-منطقه­ای داشته باشند به‌طوری‌که بیشترین اثرگذاری مربوط به مؤلفه "منابع حیاتی" با امتیاز 2.78 و کمترین اثرگذاری مربوط به مؤلفه "منابع مادی و فیزیکی" با امتیاز 2.36 است. در نهایت پیشنهاداتی همچون بهره­گیری از نیروهای متخصص در حوزه­های مرتبط با دانش آنان و جلوگیری از اتلاف سرمایه­های انسانی در برابر فعالیت­های غیرتخصصی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اسکندری ثانی, محمد, اسمعیل نژاد, مرتضی, عاطفه خزاعی آواز . 1397. ارزیابی نقش نهادگرایی درروند توسعه پایدار مناطق مرزی (موردمطالعه: استان خراسان جنوبی). پژوهشنامه جغرافیای انتظامی, شماره 21، صص 31-52
آخوندی، عباس؛ برک­پور، ناصر؛ اسدی، ایرج؛  طاهرخانی، حبیب­الله؛ بصیرت، میثم؛ زندی، گلزار. 1386. حاکمیت شهر-منطقه تهران؛ چالش­ها و روندها، نشریه هنرهای زیبا، شماره 29، صص 16-5
بنا, مرتضی, سرور, رحیم, قربانی نژاد, ریباز. 1348. ظرفیت سنجی نهادی صیانت و توسعه پایدار حریم منطقه 19شهر تهران. فصلنامه جغرافیایی سرزمین, شماره 60، صص 61-77.
سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان خراسان شمالی. 1398. معرفی شهرستان بجنورد، (https://mporg.ir/)
سالنامه آماری استان خراسان شمالی. 1395. مرکز آمار ایران، (https://www.amar.org.ir/)
عظیمی, میکائیل. 1396. تبیینی نهادگرایانه از عدم تعادل منطقه‌ای در ایران، فصلنامه برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای, شماره 3، صص 139-166
کاظمیان، غلامرضا، فرجی­راد، خدر، افتخاری، عبدالرضا، پورطاهری، مهدی. ۱۳۹2. رابطه ظرفیت نهادی و توسعه پایدار منطقه‌ای (مطالعه موردی: شهرستان‌های بوکان و ارومیه). جغرافیا, شماره 38, صص ۱۵۳-۱۷۳.
لاله پور, منیژه. 1396. تحلیلی بر ظرفیت نهادی- مدیریتی فضاهای شهری در ارتباط با مشارکت شهروندان در ادارۀ شهرها (مطالعه موردی: منطقه 8 شهر تبریز). فصلنامه جغرافیا و توسعه, شماره 49, صص 59-80.
متوسلی, محمود, بیگی هرچگانی, اسماعیل, فرمهینی فراهانی, بهراد. 1398. کاربرد نهادگرایی الینور استروم در برنامه‌ریزی توسعه، پژوهش‌های برنامه و توسعه, شماره 3، صص 10-35
محمدی, علیرضا. 1388. ظرفیت‌سازی اجتماع‌محور: پشتوانه ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی. هفت شهر, شماره 29 و 30, صص 97-113
Brown, R. R. 2008. Local institutional development and organizational change for advancing sustainable urban water futures. Environ Manage, 41(2), 221-233.
Burns, J. 2005. Government capacity and the Hong Kong civil service. Oxford and New York: Oxford University Press.
Chapman, Michael 2001.Lessons for Community Capacity Building: A Summary of Research Evidence. Research Department Scottish Homes, Thistle House. Copyright: Scottish Homes.
Chavez, O., & Rayas, I. 2006. Fortalecer la capacidad institucional. La plataforma para un gobierno exitoso. In Portal de desarrollo. http://www. Portaldeldesarrollo.org/gobierno/recursos.php?idseccion=272idcontenido=292
De Meene, S. 2008. Institutional Capacity Attributes of a Water Sensitive City: theCase of Sydney, Australia, 11th International Conference on Urban Drainage, Edinburgh, Scotland, UK.
Ebohon, O. J., Field, B. G., & Ford, R. 1997. Institutional deficiencies and capacity building constraints: the dilemma for environmentally sustainable development in Africa. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 4(3), 204–213. Doi:10.1080/13504509709469955
Evans, B. & Joas, Marko & Sundback, Susan & Theobald, K.. 2005. Governing Sustainable Cities. 10.4324/9781849771504.
Frank, T. 1999. Capacity building and Institutional Development: reflections on water. Public Administration and Development, 19, 51-61
Fresneda Fuentes, S., & Hernández Borreguero, J. 2018. Institutional capacity in the accounting reform process in Spanish local governments. Revista de Contabilidad, 21(2), 188–195. Doi:10.1016/j.rcsar.2018.05.002
Gibbs, D., Andrew E. G. Jonas, Reimer, S., & Spooner, D. 2001. Governance, Institutional Capacity and Partnerships in Local Economic Development: Theoretical Issues and Empirical Evidence from the Humber Sub-Region. Transactions of the Institute of British Geographers, 26(1), 103-119. Retrieved July 2, 2020, from www.jstor.org/stable/623147
Grindle, M., & Hilderbrand, M. E. 1995. Building sustainable capacity in the public sector: What can be done? Public Administration and Development, 15, 441–463.
Hamdy, A., Abu-Zeid, M., & Lacirignola, C. 1998. Institutional Capacity Building for Water Sector Development. Water International, 23(3), 126–133. Doi:10.1080/02508069808686758
Healey, P 2005. Managing Cities: The New Urban Context, John Wiley Publication.
Isaksson, K., & Hagbert, P. 2020. Institutional capacity to integrate “radical” perspectives on sustainability in small municipalities: experiences from Sweden. Environmental Innovation and Societal Transitions, 36, 83–93.  Doi:10.1016/j.eist.2020.05.002
Jovovic, R., Draskovic, M., Delibasic, M., & Jovovic, M. 2017. The concept of sustainable regional development – institutional aspects, policies and prospects. Journal of International Studies, 10(1), 255-266. Doi:10.14254/2071-8330.2017/10- 1/18
Kurul, E., Tah, J. H. M., & Cheung, F. (2012). Does the UK built environment sector have the institutional capacity to deliver sustainable development? Architectural Engineering and Design Management, 8(1), 42–54. Doi:10.1080/17452007.2011.613218
Medina, M. G., & Huete García, M. Á. 2019. Real innovation in urban planning? Assessing the institutional capacity in the frame of the integrated sustainable urban development programmes. European Planning Studies, 1–22. Doi:10.1080/09654313.2019.1675601
Morrison, T. H. 2014. Developing a regional governance index: The institutional potential of rural regions. Journal of Rural Studies, 35, 101–111. Doi:10.1016/j.jrurstud.2014.04.004
Mortel, E. 2000. An Institutional Approach to Transition Processes. Rotterdam, Tinbergen Institute, Research Series, Erasmus Universiteit Rotterdam
Mulugetta, Y. 2008. Human capacity and institutional development towards a sustainable energy future in Ethiopia. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 12(5), 1435–1450. Doi:10.1016/j.rser.2007.01.007
Nelissen, N. 2002. The administrative capacity of new types of governance. Public Organization Review: A Global Journal, 2, 5–22.
North, D. C. 1990. Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. Cambridge, Cambridge University Press.
Oslak, O. 2004. Transformación estatal y gobernabilidad en el esoro de la globalización: un análisis esorotive de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: el caso Argentino, propuesta de investigación presentada por el equipo de consultores del Centro de Desarrollo y Asistencia Técnica en Tecnología para la Organización Pública. InA. Rosas (Ed.). Una ruta metodológica para evaluar la capacidad institucional. Política y Cultura, Fall(30), 119–134.
Parada, J. J. 2006. A pragmatic institutional economics approach to economic development and institutions: The case of Colombia: University of Missouri-Kansas City
Pike A, Rodriguez-Pose A, Tomaney, J. 2006. Local and Regional Development., Routledge press, London:pp-85-122
Platje, J. 2008. “Institutional capital” as a factor of sustainable development ‐ the importance of an institutional equilibrium, Ukio Technologinis ir Ekonominis Vystymas, 14:2, 144-150, DOI: 10.3846/1392-8619.2008.14.144-150
Platje, J. 2004. Institutional Change and Poland’s Economic Performance since the 1970s – incentives and transaction costs. Wrocław, CL Consulting i Logistyka.
Polk, M. 2011. Institutional Capacity-building in Urban Planning and Policy-making for Sustainable Development: Success or Failure? Planning Practice and Research, 26(2), 185–206. Doi:10.1080/02697459.2011.560461
Repetto, F. 2007. Capacidad estatal institucionalidad social y políticas públicas o la búsqueda del “esoro perdido”. In G. Alonso (Ed.), Capacidades estatales, instituciones y política social (pp. 41–83). Buenos Aires Argentina: Prometeo Libros Editorial.
Roberts, P. 2006. Evaluating regional sustainable development: Approaches, methods and the politics of analysis. Journal of Environmental Planning and Management, 49(4), 515–532. Doi:10.1080/09640560600747786
Robins, L. 2008. Perspectives on capacity building to guide policy and program development and delivery. Environmental Science & Policy, 11(8), 687–701. Doi:10.1016/j.envsci.2008.07.003
Salet, W. 2000, The Institutional Approach to Strategic Planning, in W. Salet & A. Faludi (eds.) the revival of Strategic Spatial Planning, Amsterdam, Royal Netherlands Academy of Arts and Science
Savitch, H. 1998. Global challenge and institutional capacity: Or, how we can refit local administration for the next century. Administration & Society, 30(3), 248–273
Sence, S., & Korthals, W. K. 2010. Institutional capacities in the land development for housing on Greenfield sites in Istanbul. Habitat International, 34(2), 183–195. Doi:10.1016/j.habitatint.2009.09.002
Tonn, B. 2014. Review of Governance by Evaluation for Sustainable Development: Institutional Capacities and Learning. Journal of Cleaner Production, 68, 281–282. Doi:10.1016/j.jclepro.2013.01.013
UNDP. 2006. Capacity development, Tbilisi, Georgia
Van Geene, Jouwert. 2003. Participatory capacity building. A Facilitator‟s Toolbox for Assessment and Strategic Planning of NGO Capacity. Published by Jouwert van Geene for The Institute of Cultural Affairs Zimbabwe.www.facili.nl/partners
Wang, Q., Deutz, P., & Chen, Y. 2017. Building institutional capacity for industrial symbiosis development: A case study of an industrial symbiosis coordination network in China. Journal of Cleaner Production, 142, 1571–1582. Doi:10.1016/j.jclepro.2016.11.146
Willems, S., & Baumer, K. 2003. Institutional capacity and climate actions. Environment Directorate International Energy Agency, n◦ 5. OECD. www.oecd.org./env/cc/
Yoon, J.-H. 2014. Conditions for successful public policies of sustainable development: institutional capacity, democracy, and free trade. International Review of Public Administration, 19(3), 252–266. Doi:10.1080/12294659.2014.936547