دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، بهار و تابستان 1400 

مقاله پژوهشی

1. خزش شهر مراغه و تغییرات کاربری اراضی پیراشهر

رسول قربانی؛ شهریور روستایی؛ پوران کرباسی


2. نقش ظرفیت نهادی در توسعه پایدار فضاهای شهری و پیراشهری بجنورد

خداکرم ملایی؛ لطفعلی کوزه گر کالجی؛ محمدتقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا


3. عوامل مؤثر بر رشد سکونتگاه های پیراشهری بیرجند

جواد میکانیکی؛ زهرا شیرزور؛ بهاره جعفری سهل آباد