خزش شهر مراغه و تغییرات کاربری اراضی پیراشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه آموزشی برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه آموزشی برنامه‌ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشجوی دکتری گروه آموزشی برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز ایران

چکیده

توسعه شهرها از پدیده‌های مهم اقتصادی و اجتماعی است که تأثیرات زیادی بر عملکردهای سامانه ­های اکولوژیکی به‌جا می‌گذارد. امروزهرشد سریع شهرهاوتسلط بیشتربرمحیطزیست،سبب شده تاتغییرات محیطی سریعتر وگسترده تر ازقبل به وقوع بپیوندد. از این ‌رو بررسی و تحلیل الگوی توسعه شهرها با استفاده از فنون سنجش‌ازدور و متریک­های سیمای سرزمین نقش مهمی در مدیریت و برنامه‌ریزی شهرها و کاهش تخریب محیط‌زیست دارند. پژوهش حاضر نیز در این راستا به بررسی الگوهای رشد و توسعه شهر مراغه و اراضی پیرامونی آن پرداخته است تا راهکارهای اصلاحی برای بهبود فرآیندهای اکولوژیکی آن ارائه دهد. در همین زمینه، در ابتدا نقشه­ های کاربری اراضی برای سال­ های 1986، 1996، 2006، 2016 بااستفادهازتصاویرماهواره­ای لندست تهیه و در ادامه به منظور تحلیل تغییرات کاربری اراضی از نرم افزارENVI 5.3 و Arc Map و برای تحلیل متریک­ های سیمای سرزمین از نرم­افزار FRAGSTATSو برای تعیین پراکندگی شهری از روش هلدرن استفاده شده است. نتایج حاصل ازمدل هلدرن بیانگر این است که در فاصله سال­های1986تا 2016 فقط 34 درصد از رشد شهر مراغه ناشی از افزایش رشد جمعیت بوده و 66 درصد مربوط به عوامل رشد فیزیکی و خزش شهری بوده است. در این راستا، روند تغییرات متریک‌هانیز در دوره ­های زمانی مختلف دلالت بر تضعیف یکپارچگی در کاربری­ ها،کاهش رشد درونی و افزایش خزش شهر مراغه بوده است؛ بنابراین نتایج تحقیق نشانگر انست که الگوی رشدشهر مراغه در دهه های اخیر از الگوی رشدی پراکنده و افقی ناموزون با تخریب زمین‌های باغی و حاصلخیز کشاورزیو جایگزین شدن آن‌هابابافت محله­ های پراکنده و نامنسجم شهری و روستایی تبعیت نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


امیرنژاد، حمید، عطائی سلوط، کمال. 1390. ارزش­گذاری منابع زیست‌محیطی. ساری: انتشارات آوای مسیح.
حکمت­نیا، حسن، موسوی، میرنجف. 1385. کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامه‌ریزی شهری و ناحیه‌ای. یزد: انتشارات علم نوین.
زبردست، لعبت، یاوری، احمدرضا، صالحی، اسماعیل، مخدوم، مجید. 1390. بررسی تغییرات ساختاری ناشی از جاده در پارک ملی گلستان در فاصله سال­های 1366 تا 1389 با استفاده از متریک­های اکولوژی سیمای سرزمین. مجله محیط‌زیست. صص 11-20.
سفیانیان، علیرضا، مختاری، زهرا، خواجه‎الدین،  سید جمال‎الدین، ضیایی،  حمیدرضا. 1392. تحلیل گرادیان الگوی سیمای سرزمین شهری(مطالعهی موردی: شهر اصفهان). مجله پژوهش‌های جغرافیای انسانی. شماره 1. صص 87-104.
شیخ گودرزی، مهدی، علیزاده شعبانی، افشین،  ماهینی، عبدالرسول  سلمان، فقهی، جهانگیر. 1390. بررسی روند تغییرات پوشش/کاربری سرزمین حوزه آبخیز کرگانرود، با استفاده از سنجه‌های بوم‌شناسی سیمای سرزمین. مجله منابع طبیعی ایران. شماره 4. صص 431-441.
طاهری سرتشنیزی، فریدون، فقهی، جهانگیر، دانه‌کار، افشین، بابازاده خامنه، صدیقه. 1390. کاربرد سنجه‌های سیمای سرزمین در تحلیل گرادیان فضاهای سبز شهری (مطالعه موردی: منطقه 3 شهرداری کرج). مجله علوم ومهندسی محیط‌زیست. شماره 2. صص 23-33.
مخدوم‌ فرخنده، مجید، جعفرزاده، هورفر، مخدوم، عبدالرضا، درویش‌صفت، علی‌اصغر. 1391. ارزیابی و برنامه‌ریزی محیط زیست با سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی GIS. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
معصومی، محمدتقی. 1390. آنالیز زمانی مکانی گسترش فیزیکی و رشد اسپرال شهری با استفاده از داده‌های چندزمانه سنجش‌ازدور و مدل‌های آماری، مطالعه موردی: شهر اردبیل. مجله جغرافیا. شماره 82. صص 89-106.
 
Abdullah, S.A. Nakagoshi, N. 2006. Changes in Landscape Spatial Pattern in Highly Developing State of Seangor, Peninsular Malaysia.  Journal of Landscape and Urban Planning. Vol. 77. No. 3. PP. 263- 275.
Al Hashemi, A. 2015. Landscaping approach to urban infrastructure, Tehran water network development strategies as urban landscaping infrastructure. PhD thesis in Architecture. Tehran, University of Tehran.
Botequilha, A., Ahren, J. 2002. Applying Landscape Ecological Concepts and Metrics in Sustainable Land-Scape Plannin. Landscape and Urban Planning. Vol. 59. No. 2. PP. 65-93.
Burel, F. 2003. Landscape Ecology. Boca Raton: CRC Press.
Chicago Metropolitan Agency. 2016. integrating green infrastructure: On to 2050 strategy paper. Available from: http://www.cmap.illinois.gov. Accessed 2 November 2016.
Ferraz, D.B.. Vettorazzi, C.A. Theobald, D.M., Balleste, M.V.R. 2005. Landscape Dynamics of Amazonian Deforestation between 1984 and 2002 in Central Rondonia, Brazil: Assessment and Future Scenarios, Journal of Forest Ecology and Management. Vol. 204. No. 1. PP. 69-85.
Forman, R. T. T. Gordon, M. 1986. Landscape Ecology–John Wiley, New York, 619.
Forman, R.T.T. 1995. some general principles of landscape and regional ecology. Landscape Ecology. Vol. 10. No. 3. PP. 133-142.
Gökyer E. 2013. Understanding Landscape Structure Using Landscape Metrics. INTECH Open Access Publisher.
Hammad Gilani, H. Ahmad, S. Ahmed Qazi, W.  Abubakar, S.M. Khalid, M. 2020. Monitoring of Urban Landscape Ecology Dynamics of Islamabad Capital Territory (ICT), Pakistan, Over Four Decades (1976–2016). Land. Vol. 9. No. 4. PP. 1-23
Herzog, F. & Lausch, A. 2001. Supplementing land-use statistics with landscape metrics: Some methodological consideration. Environmental Monitoring and Assessment. 72(1). 37- 45.
Herzog, F. and Lausch, A. 2001. Supplementing Land-Use Statistics with Landscape Metrics: Some Methodological Considerations. Environmental Monitoring and Assessment, No. 72, 37-50
Kushwaha, K. singh, M.M. singh, S.K. Patel, A. 2021. Urban growth modeling using earth observation datasets, Cellular Automata-Markov Chain model and urban metrics to measure urban footprints. Remote Sensing Applications: Society and Environment. Vol. 22.303-315.
Liu T, Yang X, 2015. Monitoring land changes in an urban area using satellite imagery. GIS and landscape metrics. Applied Geography. No. 56. PP. 42-54.
Magidi, J. Ahmed, F. 2019. Assessing urban sprawl using remote sensing and landscape metrics: A case study of City of Tshwane, South Africa (1984–2015). The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science. Vol. 22. No. 3. PP. 335-346.
PoojaSonde, P. Balamwar, S. Ochawara, RS. 2020. Urban sprawl detection and analysis using unsupervised classification of high resolution image data of Jawaharlal Nehru Port Trust area in India. Remote Sensing Applications: Society and Environment. Vol. 17.
Randolph, J. 2004. Environmental Land Use Planning and Management. Washington: Island Press DC.
Sarvestani, M. S. Ibrahim, A. L. Kanaroglou, P. 2011. Three decades of urban growth in the city of Shiraz, Iran: A remote sensing and geographic information systems application. Cities. Vol. 28. No. 4. PP. 320-329.
Street, P. 2007. Land market forces and governments role in sprawl. College of urban planning and public Affairs. university of Illinois at Chicago. No. 7. PP.123-135.
Sun, C. Wu, Z. Lv, Z. Yao, N. and Wei, J. 2013. Quantifying different types of urban growth and the change dynamic in Guangzhou using multi-temporal remote sensing data. International Journal of Applied Earth Observation and Geo information. No. 21. PP. 409-417.
Tang, J. Wang, L. Yao, Z. 2008. Analyses of urban landscape dynamics using multi-temporal satellite images: A comparison of two petroleum-oriented cities. Landscape and Urban Planning. Vol. 78. No. 4. PP. 269-278.
Tzoulas K. Korpela K. Venn S. Yli-Pelkonen V. Ka´zmierczak A. Niemela J. James P. 2007. Promoting ecosystem and human health in urban areas using green infrastructure: a literature review. Landscape and Urban Planning. Vol. 81. No. 3. PP. 167–178.
Vermeiren, K. Van Rompaey An. Loopmans M. Serwajja, E. Mukwaya P. 2012. urban growth of Kampala, Uganda: Pattern analysis and scenario development. Journal of Landscape and Urban Planning. No. 106. PP. 199-206.
Weng, Y.C. 2007. Spatiotemporal Changes of Landscape Pattern in Response to Urbanization. Journal of Landscape and Urban Planning. Vol. 81. No. 4. PP. 341-353.
Yuhong, T. Jimb, C.Y. Yan, T. Shid. Tao, S. 2011. Landscape ecological assessment of green space fragmentation in Hong Kong. Urban Forestry & Urban Greening. Vol. 10. No. 2. PP. 79–86.
Zhang, Q. Chen. Ch. Wang, j.  Yang, D. Zhang, Y. Wang, Z. Gao, M. 2020. The spatial granularity effect, changing landscape patterns, and suitable landscape metrics in the Three Gorges Reservoir Area, 1995–2015. Ecological Indicators. Vol. 114. PP. 1-15