الگوی ساختاری عوامل اثرگذار بر نگرش زنان پیراشهری نسبت به پلیس (مورد: منطقه غرب شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

در فضاهای پیراشهری وجود مسائل و چالش­های اجتماعی از واقعیت­های مهم و قابل‌توجه است که بایستی برنامه­ریزی در جهت حل آن با وسواس و اولویت­دار انجام گیرد. زنان به‌عنوان یک بخش از جمعیت انسانی هر سکونتگاهی، به‌ویژه در عرصه پیراشهری، غالباً بیشترین سهم از چالش­ها و ناهنجاری­های اجتماعی سهم­شان است. برخی از این مسائل، با عملکرد نیروهای تأمین‌کننده امنیت در فضا نظیر پلیس ارتباط دارد. همچنین، در سال­های اخیر پلیس نیز تلاش داشته تا نقش خویش در جوامع و روابط خود با افراد جامعه را بهبود بخشد. نگرش­ مثبت به پلیس حاصل مؤلفه‌های بسیاری می­شود که در طول این سال­ها به برخی بیش­تر پرداخته و اهمیت داده‌شده است. پژوهش حاضر و نتایج آن، برآیند مطالعه و بررسی دیدگاه 291 نفر از دانشجویان دختر مقاطع مختلف که در منطقه غرب پیراشهر اصفهان ساکن بوده­، می‌باشد. نمونه‌گیری از طریق روش نمونه-گیری تصادفی ساده انجام‌شده است. داده­های حاصل از توزیع پرسشنامه با کمک نرم‌افزارهای SPSS و PLS تجزیه‌وتحلیل گردیده است. از مدلسازی معادلات ساختاری برای تحلیل داده­ها استفاده شد و به‌منظور تشخیص برازندگی مدل از شاخص­های برازش مدل توسط PLS استفاده گردید. نتایج نشان داد ترس از جرم، قربانی جرم شدن و رسانه­ها به‌طور معناداری تعیین-کننده­های نگرش دانشجویان دختر نسبت به پلیس می­باشند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که قربانی جرم شدن و ترس از جرم در دانشجویان دختر تأثیر منفی بر روی نگرش آنان نسبت به پلیس دارد ولی رسانه­های جمعی تأثیر مثبتی دارد. همچنین مشخص شد دانشجویان کمتر از 20 سال سن از نگرش مثبت­تری به پلیس برخوردارند و دانشجویان مقطع دکتری، ترس از جرم بیشتری نسبت به سایر دانشجویان دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


بایاری، عبدالرضا؛ حیدرآبادی، ابوالقاسم و فیروزجاه، علی رحمانی (1399). نقش شرکت‌های خدمات انتظامی در ایجاد احساس امنیت اجتماعی در استان گلستان. مطالعات جامعه‌شناسی، 13(49): 73-93.
حسنی، رفیق و ادهمی، جمال (1392). بررسی نگرش شهروندان استان کردستان به پلیس و عوامل مؤثر بر آن. فصلنامه دانش انتظامی کردستان، 4(13)، 1-24.
حمیدی فر، علیرضا؛ عباسی، قدرت اله و رحمانی جوانمرد، سمیرا (1396). بررسی رابطه سلامت عمومی و نگرش به پلیس با ترس از جرم شهروندان. پژوهش‌های دانش انتظامی، 19(3): 147-166.
حیدریان، حمیرا (1399). سرریز جویندگان کار از کشورهای پیرامونی تا استان‌های جنوبی به سکونتگاه‌های غیررسمی نصف جهان، روزنامه ایران، ش7582، مشاهده‌شده در:
https://www.irannewspaper.ir/newspaper/item/571343
دهقانی، حمید (1398). تیپولوژی مناطق 15 گانه شهری اصفهان با تأکید بر آسیب­های اجتماعی محله­های فوق بدخیم، فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، شماره 74، 136-117.
رجبی تاج امیر، ابراهیم (1400). نهادینه‌سازی رویه‌های عدالت ترمیمی در پلیس. پژوهش‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی، 9(18): 171-198.
ستوده، هدایت الله (1384). آسیب‌شناسی اجتماعی. تهران: آوای نور، چاپ چهاردهم.
سهراب زاده، مهران؛ عشایری، طاها و حسنوند، اسماعیل (1393). تبیین جامعه‌شناختی ترس از جرم (پیمایش مناطق حاشیه‌نشین شهر تبریز در سال  1393). فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی ، شماره 40، 87-122.
قاضی نژاد، مریم و شاکری، فرشته (1391). بررسی و تحلیل جامعه­شناختی ترس از جرم و رفتارهای غیرمدنی در میان زنان شهر تهران. مسائل اجتماعی ایران، 3(2)، 181-202.
طاهری، زهرا؛ ربانی، رسول و ادیبی سده، مهدی (1391). رابطه نقش پلیس و احساس امنیت در شهر اصفهان . فصلنامه پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، 1(1)، 21-38.
عبدالملکی، احمد؛ زاهدى مازندرانی، محمدجواد؛ ملکی، امیر و علی‌اکبری، اسماعیل (1396). تبیین جامعه‌شناختی ترس از جرم در شهر تهران. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی، 51، 231-260.
علیزاده اقدم، محمدباقر؛ گلابی، فاطمه و مفاخری، اقبال (1395). بررسی اعتماد شهروندان به پلیس با تأکید بر دیدگاه عدالت رویه‌ای و عملکرد پلیس.  پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، 5(14)، 1-20.
عشایری، طاها؛ نیازی، محسن و وثوقی اصل، اصغر (1400). مطالعه ترس از جرم در بین شهروندان اردبیلی. پژوهش‌های جامعه‌شناختی، 15(1): 111-140.
Borrero, M, (2001). The widening mistrust between youth and police. Families in Society: The Journal of Contemporary Human Services, 82(4), 399-408.
Brown, B. & Benedict, W.R. (2002). Perceptions of the police: past findings, methodological issues, conceptual issues, and policy implications. Policing: An International Journal of Police Strategies and Management, 25, 543-80.
Cao, L. & Hou, C, (2001). A comparison of confidence in the police in China and in the United States. Journal of Criminal Justice, 29, 87-99.
Cheng H. Chi. (2009). Knowledge sharing and group cohesiveness on performance: An empirical study of technology R&D teams in Taiwan. Tec novation, 29, 786–797.
Crawford, A. (2009). Criminalizing sociability through anti-social behavior legislation: dispersal powers, young people and the police. Youth Justice, 9(1), 5-26.
Evans, D & Fletcher, M. (2000). Fear of crime: testing alternative hypothesis. Applied Geography, 20, 395- 411.
Fornell, C., & Larcker, D. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error, Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
Friedman, W., Lurigio, A.J., Greenleaf, R. G. & Albertson, S. (2004). Encounters between police and youth: social costs of disrespect. Journal of Crime and Justice, 27, 1-25.
Gannon, M. (2005). General Social Survey on Victimization, Cycle 18: An Overview of Findings, Ministry of Industry, Ottawa.
Hale, C. (1994). Fear of crime: a review of the literature. International Review of Victimology, 4, 79-150.
Hawdon, J. E., Ryan, J. & Griffin, S.P. (2008). Policing tactics and perceptions of police legitimacy. Police Quarterly, 6(4), 469-91.
Hulland, J. (1999). Use of partial least square (PLS) in strategic management research: a review of four recent studies. Strategic Management, 20, 195–204.
Prieto Curiel, R. & Richard Bishop, S. (2018). Fear of crime: the impact of
different distributions of victimization Palgrave Communications
. Palgrave Communications, 4(46).
Rachelle Clark. K. (2006). A longitudinal study of fear of crime in Winnipeg. Department of sociology, University of Manitoba.
Radford, K., Hamilton, J. & Jarman, N. (2005). It’s their word against mine’: young people’s attitudes to the police complaints procedure in Northern Ireland. Children and Society, 19, 360-70.
Schafer, J., Huebner, T., & Bynum, T. (2006). Fear of crime and criminal victimization: gender-based contrasts. Journal of Criminal Justice, 34, 285-301.
Skogan, W. G. (2005). Citizen satisfaction with police encounters. Police Quarterly, 8(3), 298-321.
Sunshine, J. & Tyler, T. (2003). Moral Solidarity, Identification with the Community, and the Importance of Procedural Justice: The Police as Prototypical Representatives of a Group's Moral Values. Social Psychology. Quarterly, 66(2), 153-165.
Tyler, T. R. & Huo, Y. J. (2002). Trust in the law: Encouraging public cooperation with the police and courts. New York: Russell Sage.
Tyler, T. R. & Wakslak, Ch. J. (2004). Profiling and police legitimacy: Procedural Justice, attributions of motive and acceptance of police authority. Criminology, 42(2), 253-281.
Wu Y., Sun I. Y. (2010). Perceptions of police: an empirical study of
Chinese college students.
International Journal of Police Strategies &
Management, Vol. 33, No 1.