دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، آذر 1401، صفحه 1-261 (پاییز و زمستان) 
معنای توسعه در فضاهای پیراشهری؛ یک مطالعه پدیدارشناختی(مورد: شهر رشت)

صفحه 35-66

میلاد پوررجبی؛ علی اکبر مجدی؛ غلامرضا حسنی درمیان؛ احمدرضا اصغرپورماسوله