نقش شهرهای کوچک در پایداری سکونتگاه‌های پیرامونی نیکشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا دانشگاه پیام نور ایران، تهران.

2 استادیار علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور ایران، تهران.

10.22034/jpusd.2023.400577.1273

چکیده

امروزه برنامه‌ریزان شهری و منطقه ای، شهرهای کوچک را راهبردی مهم جهت تعادل بخشی و توسعه منطقه ای می دانند. شهرهای کوچک همراه با محیط پیرامونی خود دارای قابلیت ها و موانع و تنگناهایی جهت تحقق توسعه و توسعه پایدار هستند. لذا هدف پژوهش حاضر تحلیل نقش شهرهای کوچک در پایداری سکونتگاه های پیرامونی نیکشهر می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش تحقیق، پیمایشی است. داده‌های مورد نیاز تحقیق به روش اسنادی - میدانی (پرسشنامه) گردآوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و مدل Fuzzy Mamdani بهره گرفته شد. نتایج آزمون تی تک نمونه ای، در شاخص های مطرح شده در ابعاد (اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی)، با توجه به میانگین های به دست آمده پایین تر از حد متوسط عدد (3)، نشان داد، نقش شهر نیکشهر در روستاهای پیراشهری پایین می باشد. اما در بعد اجتماعی، این تاثیر مثبت و معنادار می باشد. نتایج اولویت‏بندی روستاهای پیراشهری با توجه تاثیر شهر نیکشهر بر ابعاد پایداری با استفاده از فازی ممدانی نشان داد روستای تهرک با امتیاز (0.70)، سطح متوسط، روستای زهک با امتیاز (0.56)، سطح کم و در نهایت روستای خیرآباد با امتیاز (0.78)0 در سطح زیاد قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات