دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، آذر 1402، صفحه 1-270 (پاییز و زمستان) 
تحلیلی بر وضعیت حکمروایی خوب در روستاهای پیراشهری ارومیه

صفحه 221-236

10.22034/jpusd.2023.397271.1270

میرنجف موسوی؛ جواد جهانگیرزاده؛ نیما بایرام‌زاده؛ سجاد امیدوارفر