تکوین و توسعه خوشه‌های نوآوری جهت کاربست آن‌ها در فضاهای پیراشهری مبتنی بر مرور نظام‌مند ادبیات

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی، اسدآباد، ایران.

چکیده

بهره­گیری از فضاهای پیراشهری به‌عنوان کالاهای استراتژیک و مقرون­به­صرفه جهت توسعۀ خوشه­های نوآوری، شهرها را به سمت تحقق توسعۀ پایدار و اکوسیستم نوآور بر مدار اقتصاد دانش­بنیان رهنمون می­سازد. هدف این پژوهش، شناسایی و استخراج مراحل تکوین و توسعۀ خوشه­های نوآوری جهت کاربست آن در فضاهای پیراشهری است. روش پژوهش حاضر، از لحاظ ماهیت، کیفی، ازنظر هدف، کاربردی-توسعه­ای و از نوع مطالعات ثانویه با رویکرد مرور سیستماتیک ادبیات منطبق بر فرآیند هشت مرحله‌ای اوکلی(2015) است. جامعۀ آماری شامل مقاله­ها، کتاب­ها و پایان­نامه­های مربوط به خوشه­های نوآوری شهری، ­از سال 2000 تا 2023 است. حجم نمونه شامل 32 منبع می­باشد. بر اساس نتایج پژوهش، بیشترین منابع پژوهش مربوط به سال­های  2018-2023 ( 62 درصد منابع) و پایگاه­های داده­­ای ساینس دایرکت و اشپرینگر است(به ترتیب 28 و 22 درصد منابع). بر اساس نتایج حاصل از تحلیل منابع، 113 کد بر تکامل و توسعۀ خوشه­های نوآوری شهری جهت کاربست آن‌ها در فضاهای پیراشهری تأثیرگذار هستند که در 26 مقوله مشتمل بر برنامه­ریزی راهبردی، پیش­نیازها، سازمانی، مدیریت، ساختار جمعیت، محیط فرهنگی، خدمات، مدیریت دولت، الزامات فرهنگی، زیرساخت اقتصادی، مالی، ساختار صنعتی، انباشت صنعتی، سطح اقتصادی، نوآوری فناورانه، موقعیت جغرافیایی، ارتباط صنعت-دانشگاه، مقیاس شهر، محیط اکولوژیک، طراحی و محیطی طبقه‌بندی‌شده‌اند. این مقوله‌ها در هشت کد محوری متشکل از نهادی، اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، انباشت جغرافیایی و فضایی، زیرساخت و غیره طبقه‌بندی‌شده‌اند. مراحل توسعه و تکوین خوشه­های نوآوری شامل مرحله پیش­خوشه و ظهور خوشه، راه­اندازی، فاز رشد خوشۀ پسین، پایداری، زوال و درنهایت سازگاری خوشه­ای، جهش یا فرسودگی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


افراخته، حسن .1399. فضاهای پیراشهری: الگوها، عوامل و پسایندها. مجله توسعه فضاهای پیراشهری، 2(1)،ص 18-1.
حجی پور، محمد .1399. تحلیل مکانی ـ فضایی سرمایه­های معیشتی پیراشهر بیرجند. مجله توسعه فضاهای پیراشهری، 2(2)، ص 197-219.
رفیعی، مهران. خطیبی، سیدمحمدرضا. داوودپور، زهره .1399. تبیین مفهوم پیراشهری و عوامل مؤثر د‌ر ایجاد‌ و توسعۀ آن. فصلنامه باغ نظر، 17(92)، ص50-29.
علی‌اکبری، اسماعیل. طالشی، مصطفی. عمادالدین، عذرا .1396. الگوی توسعه کالبدی یکپارچه شهر و پیرامون با استفاده از ظرفیت­های گردشگری مناطق پیراشهری. فصلنامه برنامه­ریزی و توسعه کالبدی، 2(1)،ص 70-55.
Abramson, D.B .2016. Periurbanization and the politics of development-as-city-building in China. Cities, 53(1), 156–162
Adler, P., & Florida, R .2021. The rise of urban tech: how innovations for cities come from cities. Regional Studies, 1(1), 1-15.
Appio, F. P., Frattini, F., Petruzzelli, A. M., & Neirotti, P. 2018. Digital Transformation and Innovation Management: Opening Up the Black Box. Journal of Product Innovation Management, 1(1), 1-6.
Bigliardi, B., Dormio, A.I., Nosella, A., Petroni, G .­2006. Assessing science parks performances: directions from selected Italian case studies. Technovation, 26 (4) (2006) 489-505.
Bonas, G.,  Husso, K., Komarek, P., Koschatzky, K., Oughton, C., Santos  Pereira,  T.,  Thomas, B.,  & Wathen, M .(2008).   Regional Research Intensive Clusters and Science Parks,  European Commission.
Borrup, T. (2011). The emergence of a new cultural infrastructure: Lessons from Silicon Valley. Journal of Urban Culture Research, 2(1), 16-29.
Engel, J. S., Berbegal-Mirabent, J., & Piqué, J. M .­2018. The renaissance of the city as a cluster of innovation. Cogent Business & Management, 5(1), 1-21.
Esmaeilpoorarabi, N., Yigitcanlar, T., & Guaralda, M .2018. Place quality in innovation clusters: An empirical analysis of global best practices from Singapore, Helsinki, New York, and Sydney. Cities. 74(1), 156-168.
Foguesatto, C.R.,  Volkmer Martins, B.,  Tavares da Silveira, F. A., &  Balestrin, A . 2022. Analyzing the talents’ perception on the quality of life in an urban innovation ecosystem: A typology approach. ANPAD, 21(23), 1-18.
Foguesatto, C.R.Volkmer Martins, B.Tavares da Silveira, F.A.Faccin, K. & Balestrin, A. 2022. The quality of life in an urban innovation ecosystem: analyzing talents’ perception in Southern Brazil. International Journal of Innovation Science, 1(1), 1-20.
Friedmann, J .2011. Becoming urban: Periurban dynamics in Vietnam and China - Introduction. Pacific Affairs, 84(3), 425–434.
Grandclement, A., & Grondeau, A .2021. From production to consumption-oriented development: New planning strategies in science parks? The case of Sophia-Antipolis. European Urban and Regional Studies, 1(1), 1–16
Gottero, E., Larcher, F., Cassatella, C. 2023. Defining and Regulating Peri-Urban Areas through a Landscape Planning Approach: The Case Study of Turin Metropolitan Area (Italy). Journal of Land, 12(217),  1-16.
Henriques, I. C.,  Sobreiro, V. A.,  & Kimura, H  .2018. Science and technology park: Future challenges. Technology in Society, Vol, 1, No. 1, pp. 1-17.
Hommen, L., Doloreux, D., & Larsson, E. 2006. Emergence and Growth of Mjärdevi Science Park in Linköping, Sweden. European Planning Studies, 14 (10), pp. 1331- 1361.
Katz, B., & Wagner. J 02014. The rise of innovation districts: A new geography of innovation in America. Metropolitan Policy Program at Brookings, May. Retrieved from http://www.brookings.edu/about/programs/metro/innovation-district.
Kayanan, C. M. 2022. A critique of innovation districts: Entrepreneurial living and the burden of shouldering urban development. EPA: Economy and Space, 54(1), 50–66.
Kroh, J .2021. Sustain(able) urban (eco)systems: Stakeholder-related success factors in urban innovation projects. Technological Forecasting and Social Change,168, (2021), 120767.
Lamperti, F., Mavilia, R., Castellini, S .­2017. The role of science parks: a puzzle of growth, innovation and R&D investments. Journal of Technology Transfer. 42 (1), 158–183.
Leaf, M .2016. The politics of periurbanization in Asia. Cities, 53(1), 130–133
Li, J., Webster, D., Cai, J., & Muller, L .(2019). Innovation Clusters Revisited: On Dimensions of Agglomeration, Institution, and Built-Environment. Sustainability. 11(3338), 1-15.
Liberati, D., Marinucci, M., & Tanzi, G., 2016. Science and technology parks in Italy: main features and analysis of their effects on the firms hosted. Journal of Technology Transfer. 41 (4), 694–729
Machado, H. V., Lazzarotti, F., & Bencke, F. F .­2018. Innovation models and technological parks: interaction between parks and innovation agents. Journal of technology management & innovation. 2018. Vol, 13, No. 2, pp. 104-114.
Markatou, M., & Alexandrou, E .(2015). Urban System of Innovation: Main Agents and Main Factors of Success. Social and Behavioral Sciences. 195 ( 2015) 240 – 250.
Mora-Valentin, E.M., Ortiz-de-Urbina-Criado, M., & Najera-Sanchez, J.J .2018. Mapping the conceptual structure of science and technology parks. Journal of Technology Transfer. 43 (5), 1410–1435.
Ng, W. K. B., Appel-Meulenbroek, R., Cloodt, M., & Arentze, T . 2022. Exploring science park location choice: A stated choice experiment among Dutch technology-based firms. Technological Forecasting & Social Change, 182 (2022), 1-18.
Oh, D.S., & An, G.D . 2012. Three Stages of Science Park Development: the Case of Daedeok Innopolis Foundation, JSPS Asian CORE Program, Nagoya University and VNU University of Economics and Business
Okoli, C. (2015). A guide to conducting a standalone systematic literature review. Communications of the Association for Information Systems, 37(1), 879-910.
Parker, R .2010. Evolution and change in industrial clusters: An analysis of Hsinchu and Sophia Antipolis. European Urban and Regional Studies, 17(3), 245-260.
Pedersen, L. F .(2008). On the Road to the Knowledge Economy, An analysis of the case of Mozambique in the Introduction of Knowledge and Skills as a foundation for Economic Growth, Development and International Relations, Aalborg University.
Ramírez-Aleson, M., & Fernandez-Olmos, ´ M., 2018. Unravelling the effects of Science Parks on the innovation performance of NTBF. Journal of Technology Transfer. 43 (2), 482–505
Salvador E., Mariotti I., & Conicella F .2013. Science Park or Innovation Cluster? Similarities and differences in physical and virtual firms agglomeration phenomena. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 19(6), 656-674.
Scheel, A., & Rivera, C .2013. Innovative cities: in search of their isruptive characteristics. Int. J. Knowledge-Based Development, 4(1), 79-101.
Shearmur, R .2012. The Geography of Intrametropolitan KIBS Innovation: Distinguishing Agglomeration Economies from Innovation Dynamics, Urban Studies, 49(11), 2331-2356.
Solis, E., Karimi, K., Garcia, I., & Mohino, I .2021. Knowledge Economy Clustering at the Intrametropolitan Level: Evidence from MadridJournal of the Knowledge Economy, 1(1), 1-43. 
Tan, J., Gu, K., Zheng, Y .2023. Peri-urban planning: A landscape perspective. Planning Theory , 0(0) 1–22.
Ubeda, F., Ortiz-de-Urbina-Criado, M., & Mora-Valentin, E.M. 2019. Do firms located in science and technology parks enhance innovation performance? The effect of absorptive capacity. Journal of Technology Transfer. 44 (1), 21–48.
Wang, J., Cheng, S., & Ganapati, S .­­2012. Path dependence in regional ICT innovation: Differential evolution of Zhongguancun and Bangalore. Regional Science Policy & Practice, 4(3): 231-245.
Wang, Q., Ren, J., Yan, S., Cao, Z., Cheng, Y. 2023. Do the High-Tech Industrial Development Zones Foster Urban Innovation? A Case Study of China. Land, 12( 830), 1-18.
Wang, Z., He, Q., Xia, S., Sarpong, D., Xiong, A., Maas, G., 2020. Capacities of business incubator and regional innovation performance. Technological Forecasting and Social Change. 158, 120125.
Yigitcanlar, Tan. & Bulu, M .­2016. Urban Knowledge and Innovation Spaces, Journal of Urban Technology, 23(1), 1-9.
Yim, D. So., S., Young C., Lee, W., Park, S.,  & Keun, H. J . 2011. Management and Governance Issues in the Development of Science and Technology Based Innovation Cluster, 2011 Proceedings of PICMET '11: Technology Management In The Energy-Smart World (PICMET).
Zandiatashbar, A., & Hamidi, S .2022. Exploring the microgeography and typology of U.S. high-tech clusters. Cities, 131 (2022) 103973
Zhang, J. X., Cheng, J.W., Philbin, S. P., Ballesteros‑Perez, P., Skitmore, M., & Wang, G .­2023. Infuencing factors of urban innovation and development: a grounded theory analysis, Environment. Development and Sustainability, Vol, 1, No. 1, pp. 1-26.
Zhao, X.,  Xu,Y.,  Vasa, L., &  Shahzad, U .2023. Entrepreneurial ecosystem and urban innovation: Contextual findings in the lens of sustainable development from China. Technological Forecasting and Social Change, 191(1),122526.
Zukin, S .­2021. Planetary Silicon Valley: Deconstructing New York’s innovation complex. Urban Studies, 58(1) 3–35.