نقش مولفه های هویت مکانی در توسعه اقتصادی مناطق پیراشهری (مطالعه موردی: شهر رشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 دانشیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

3 استادیار، پژوهشکده گیلان‌شناسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

4 دانشیار، گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

توسعه­یافتگی مناطق پیراشهری به عنوان یکی از اصلی­ترین دغدغه­هایی که ابعاد گوناگون اقتصادی و اجتماعی را در برمی‌گیرد، از عرصه­های موردتوجه حکومت­های ملی و دولت­های محلی است. عرصه­ای که با گسترش ارتباطات جهانی میدان کنشگری خود را در روایت­های منحصربه‌فرد از  ویژگی­های فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی متمرکز کرده است. روایت­هایی جذاب که مسئولیت توسعه­ی مکان­های جغرافیایی متنوع را برعهده‌گرفته‌اند و ارائه­ی مزیت رقابتی و مؤلفه‌های هویتی را بر دوش سطوح خرد محلی قرار می­دهند. این مطالعه مبتنی بر استراتژی نظریه­ی زمینه­ای و با استفاده از 58 مصاحبه­، به انجام رسیده است. یافته‌ها نشان می­دهد که «مؤلفه‌های هویت مکانی» از طریق اصلی­ترین مقوله یعنی «کنشگری و سیاست­گذاری­های تبلیغاتی-رسانه­ای» به همراه دودسته از «شرایط زمینه­ای» و «شرایط مداخله­گر» می­تواند فرایند توسعه اقتصادی را برای مناطق پیراشهری به ارمغان بیاورد. «شرایط زمینه­ای» درواقع بسترهای محیطی هستند که زمینه‌های قدرت و یا ضعف این سازوکار را فراهم می­کنند: «مؤلفه‌های جمعیتی» همچون سن و تحصیلات، «خانواده» به‌عنوان اصلی­ترین عنصر انتقال‌دهنده‌ی میراث تاریخی و فرهنگی،  «سرمایه اجتماعی» و قدرت شبکه­ی روابط مبتنی بر آن در زمره­ی شرایط زمینه­ای قرار می­گیرند که سازوکار نقش‌آفرینی مؤلفه‌های هویت مکانی در توسعه اقتصادی باید از این مجرا عبور کنند. «شرایط مداخله­گر» عبارت است از انواع محرک­های بیرونی که می­تواند در جهت تقویت و یا ضعف سازوکار مورداشاره نقش­آفرینی کند. شرایط مداخله‌گر در این سازوکار را می­توان به سه بخش تقسیم نمود: «مهاجرت و تعاملات فرهنگی»، «سیاست­گذاری­های شهری – نهادی» و «مصارف فرهنگی ذائقه ساز».

کلیدواژه‌ها

موضوعات


احمدی، حمید. بیدالله خانی، آرش.1392. پسا توسعه‌گرایی و بازنمایی‌های انتقادی از گفتمان توسعه؛ رویکردی مردمی. مجله مطالعات توسعه­ی اجتماعی ایران. سال پنجم. شماره سوم.  ص47-63.
پوررمضان، عیسی. هاشمی­زهی، سودابه. جوان، فرهاد. نعیم­آبادی، نازنین.1396. نقش هویت تاریخی اماکن گردشگری سیستان در توسعه اقتصادی نواحی روستایی (موردمطالعه: روستاهای زهک). فصلنامه­ی جغرافیا و برنامه­ریزی شهری. دوره 8. شماره 1. ص 299-312.
پیترز، جان.  ندروین.1395. نظریه­ی توسعه: فرهنگ، اقتصاد، جامعه. مترجم: انور محمدی. تهران: نشر گل­آذین.
پوررجبی، میلاد. مجدی، علی­اکبر. حسنی درمیان، غلامرضا. اصغرپورماسوله، احمدرضا. 1401. معنای توسعه در فضاهای پیراشهری؛ یک مطالعه پدیدارشناختی (مورد: شهر رشت). مجله توسعه فضاهای پیراشهری. دوره 4. شماره 8. ص 35-66.
شکوهی، مهدی. یزدان­پناه، مسعود. فروزانی، معصومه. مردانی، مصطفی.1397. تأثیر هویت مکانی بر نگرش ساکنان نسبت به اثرات گردشگری و حمایت از توسعۀ گردشگری (مورد شناسی: منطقۀ گردشگری کمردوغ). مجله جغرافیا و آمایش شهری-منطقه­ای. دوره 8. شماره 28. ص167-180.
مطلبی، قاسم. حیدری، شاهین. شیرمحمدی، شهرام. 1394. خوانشی از نقش برندسازی معماری بر رقابت­پذیری شهری در شهرهای جهانی. نشریه­ی مدیریت شهری. دوره­ی 14. شماره­ی 40. صص177-206.
مولر، جری.1399. ذهن و بازار. جایگاه سرمایه­داری در تفکر اروپای مدرن. مترجم: مهدی نصراله زاده. تهران: نشر بیدگل.
نصیری­هندخاله، اسماعیل. امیر انتخابی، شهرام. تاج، سروش.1401. پایش زیست‌پذیری سکونتگاه‌های ناکارآمد پیراشهری کلانشهر رشت مورد محله عینک. مجله توسعه فضاهای پیراشهری. دوره 3. شماره 6. ص 129-146.
Adamus-Matuszyńska, A., Dzik, P., Michnik, J., & Polok, G. 2021. Visual Component of Destination Brands as a Tool for Communicating Sustainable Tourism Offers. Sustainability. 13(2).
Akerlof, G. A. and Snower, D. J. 2016. Bread and bullets. Journal of Economic Behavior & Organization, 126, 58–71.
Albanese. V., 2021. Sentiment and Visual Analysis: A Case Study of E-Participation to Give Value to Territorial Instances. In Representing Place and Territorial Identities in Europe. GeoJournal Library 127.
Anholt, S. 2008. Place branding: Is it marketing, or isn’t it? Place Branding and Public Diplomacy, 4(1). 1–6. doi:10.1057/palgrave.pb.6000088
Anholt,S. 2005. “Editorial: Some important distinctions in place branding”. Place Branding and Public Diplomacy. 1: 116–121.
Banini, T. 2017. Proposing a theoretical framework for local territorial identities: Concepts, questions and pitfalls. Territorial Identity and Development, 2(2), 16–23.
Banini. T., 2021. Living at the Esquilino: Representations and Self-Representations of a Multi-ethnic Central District in Rome. In Representing Place and Territorial Identities in Europe, GeoJournal Library 127.
Birks, M. and Mills, J. 2012. Grounded Theory: A Practical Guide. Los Angeles, CA: Sage.
Braun, E., Eshuis, J., & Klijn, E.-H. 2014. The effectiveness of place brand communication. Cities. 41, 64 –70.
Burmann, C. and Zeplin, S. 2005. Building brand commitment: A behavioural approach to internal brand management. Journal of Brand Management 12 (4): 279 – 300.
Cianga. L., 2020. Festivals, Place-making and Local Economic Development: The Untold Festival in Cluj, Journal of Balkan and Near Eastern Studies.
Clarke, A. 2005. Situational Analysis: Grounded Theory after the Postmodern Turn. Thousand Oaks, CA: Sage.
Cleave, E., Arku, G., Sadler, R. & Gilliland, J. 2016. The role of place branding in local and regional economic development: bridging the gap between policy and practicality, Regional Studies. Regional Science.
Colander, D. 2009.  2 Moving beyond the rhetoric of pluralism. Economic pluralism. Routledge
Collie, N. 2011. Cities of the imagination: Science fiction, urban space, and community engagement in urban planning. Futures. 43(4), 424–431.
Collier, P. 2016. The cultural foundations of economic failure: A conceptual toolkit. Journal of Economic Behavior & Organization. 126. 5–24.
Damodaran, A. 2017.  Narrative and Numbers: The Value of Stories in Business. New York; Chichester. West Sussex: Columbia Business School Publishing.
Denning, S. 2006. Effective storytelling: Strategic business narrative techniques. Strategy & Leadership, 34(1), 42–48.
Donner, M., Horlings, L., Fort, F. et al. 2017. Place branding, embeddedness and endogenous rural development: Four European cases. Place Brand Public Dipl 13, 273–292.
Dorcic, J. and  Komsic, J .2017. “Online reputation and tourism destination competitiveness – conceptual model development and pilot testing”. In R. Schegg and B. Stangl (eds.), Information and communication Technologies in Tourism. Cham: Springer. pp. 545–558.
Fox, R. 2007. Reinventing the gastronomic identity of Croatian tourist destinations. International Journal of Hospitality Management 26 (3): 546 – 559.
Frangie, S. 2011. Post-Development, Developmental State and Genealogy: condemned to developed? Third world Quarterly, vol.32, Issue7, Pp: 1183-1198.
Gertner, D., 2011. “A (tentative) meta‐analysis of the ‘place marketing’ and ‘place branding’ literature”. Journal of Brand Management, 19: 112–131.
Gotham, K. 2007. (Re) branding the big easy: Tourism rebuilding in post-Katrina New Orleans. Urban Affairs Review, 42(6), 823–850.
Graziano, T., & Albanese, V. E. 2020. Online Place Branding for Natural Heritage: Institutional Strategies and Users’ Perceptions of Mount Etna (Italy). Heritage, 3(4), 1539–1558.
Green, A., D. Grace and  Perkins, H. 2016, “City branding research and practice: An integrative review”. Journal of Brand Management, 23: 252–272.
Hall, D. 2002. Brand development, tourism and national identity: The re-imaging of former Yugoslavia. Journal of Brand Management, 9(4), 323–334.
Hanna, S.and Rowley, J. 2008.“Ananalysisofterminologyuse in place branding”. Place Branding and Public Diplomacy, 4: 61–75.
Hegel. G.W.F., 2001. Philosophy of Right. Translated by S.W Dyde. Canada. Batoche Books Kitchener.
Jucu, I. S. 2020. Rebranding the Cultural Legacy of Communism: The Golden Stag Festival (Braşov, Romania) and Local Placemaking. Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 1–16.
Jucu. I.S., 2021. Place, Identity and Local Music Representation in Touristic Backgrounds of Romanian Medium-Sized Towns. In Representing Place and Territorial Identities in Europe, GeoJournal Library 127.
Kavaratzis, M. and A. Kalandides. 2015. “Rethinkingtheplace brand: The interactive formation of placebrandsand the roleof participatory place branding”. Environment and Planning A: Economy and Space, 47: 1368–1382.
Kitson, M., R. Martin and P. Tyler 2004. Regional competitiveness: an elusive yet key concept? Regional Studies 38 (9) pp. 991-999
Kleymeyer, Ch. D. 1994. Cultural Expression and Grassroots Development: Cases From Latin America and the Caribbean. Lynne Rienner Publishers.
Kotler, P. and D. Gertner 2002. Country as brand, product, and beyond: A place marketing and brand management perspective. The Journal of Brand Management 9 (4/5)  pp. 249-261
Krugman, P., Wells, R. and Olney, M. I. 2011. Essentials of Economics. St. Petersburg: Peter. (In Russian).
Kubeš, J., & Ouředníček, M. 2022. Functional types of suburban settlements around two differently sized Czech cities. Cities, 127, 103742.
Lai, P.-H., Gudergan, S., Young, T., & Lee, K. 2021. Resident intention to invite friends, relatives, and acquaintances: The dynamic process of place identity as a motivator. Tourism Management, 84, 104251.
Lowenthal, D. 2005. Natural and cultural heritage. International Journal of Heritage Studies 11, 81–92.
Lund, N., Cohen, S., & Scarles, C. 2018. The power of social media storytelling in destination branding. Journal of  Destination Marketing & Management, 8, 271–280.
Marx. K., 1944.  Zur Judenfrage. Translated by Lloyd D. Easton and Kurt H. Guddat, now in Lawrece H. Simon, Karl Marx: Selected Writings (Indianpolis, Ind.,1994)
Massey, D. 2005. For space. London: Sage.
Milicevic, K., Mihalic. T and Sever, T. 2017. “An investigation of the relationship between destination branding and destination competitiveness”. Journal of Travel and Tourism Marketing. 34: 209–221.
Mordhorst, M. and Schwarzkopf, S. 2017. Theorising narrative in business history. Business History, 59(8), 1155–1175.
Mosers, J. S. W. Historisch-kritische Ausgabe in 14 Banden (Gerhard Stalling Verlag Oldenburg/Berlin, 1943-1990). Henceforth cited as SW.
Paasi, A. 2010. Regions are social constructs, but who or what ‘constructs’ them? Agency in question. Environment and Planning A, 42(10), 2296–2301.
Paasi, A. 2013. Regional planning and the mobilization of ‘regional identity’: From bounded spaces to relational complexity. Regional Studies 47, 1206–1219.
Picone. M., 2021. Shifting Imageries: Gentrification and the New Touristic Images of the Inner City of Palermo. In Representing Place and Territorial Identities in Europe, GeoJournal Library 127.
Pieterse, J. N., 2008. Globalization the next round: sociological perspectives. Futures, 40 (8). 707-720.
Raagmaa, G. 2002. Regional Identity in Regional Development and Planning1. European Planning Studies, 10(1).
Sachs, Wolfang., 1992. The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power, Ney york: Wiwatersrand University Press.
Sandercock, L. 2003. Out of the closet: The importance of stories and storytelling in planning practice. Planning Theory & Practice, 4(1), 11–28.
Scott, A.J. and G. Garofoli 2011. Development on the ground: clusters, networks and regions in emerging economies (London: Routledge)
Shiller, R. J. 2017.  Narrative Economics. American Economic Review. 107(4), 967–1004. http://doi.org/10.1257/aer.107.4.967
Süssner, J. 2009. Conceptualizations of Culture and Identity in Regional Policy, Regional & Federal Studies, 19:3.
Throgmorton, J. 1996. Planning as persuasive storytelling: The rhetorical construction of Chicago’s electric future. Chicago: University of Chicago Press.
Van Assche, K. 2004. Signs in time. An interpretive account of urban planning and design, the people and their histories. Wageningen: Wageningen University.
Van Assche, K., Beunen, R., & Lo, M. 2016. Place as layered and segmentary commodity: Place branding, smart growth and the creation of product and value. International Planning Studies. 21(2).
Van Assche. K., Beunen. R., & Oliveira.E., 2019. Spatial planning and place branding: rethinking relations and synergies, European Planning Studies.
Zimmerbauer, K. 2013. Constructing supranational regions and identities through branding:  Thick and thin region-building in the Barents and Ireland–Wales. European Urban and Regional Studies. 23(3).
Zimmerbauer, K. 2011. From Image to Identity: Building Regions by Place Promotion. European Planning Studies. 19:2. 243-260.