تحلیل راهبردی تاب‌آوری پیراشهری در برابر مخاطرات محیطی(مورد مطالعه: نواحی پیراشهری سنندج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

شهر سنندج در فرآیند رشد و توسعه کالبدی از دهه 1340 تاکنون 16 روستا را در خود ادغام نموده است، تعداد زیادی از این روستاها بر روی مناطق سیل‌خیز، بعضاً گسل­ها یا در مناطق مستعد زمین­لغزش واقع‌شده‌اند. هدف پژوهش حاضر تحلیل تاب­آوری نواحی پیراشهری سنندج در برابر مخاطرات محیطی است. روش پژوهش کمی–تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل 400 نفر از ساکنین روستاهای پیراشهری سنندج است. برای وزن­دهی به شاخص­های پژوهش از نظرات 30 نفر از کارشناسان بهره گرفته شد، جهت رتبه­بندی سکونتگاه­های ناحیه پیراشهری سنندج به لحاظ تاب­آوری از مدل Fuzzy Topsis و برای شناسایی و ارزیابی نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهدیدها از روش تحلیل SWOT، استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می­دهد براساس جواب ایده­آل تاپسیس فازی به ترتیب روستا­ی سرنجیانه علیا با (10/0)، روستای آرندان با (13/0)، روستای گریزه با (14/0)، روستای خشکه دول با (16/0) و روستای سراب قامیش با (17/0) دارای نزدیک­ترین فاصله با جواب ایده­آل مثبت و دورترین فاصله با جواب ایده­آل منفی می­باشند. همچنین حوزه منفصل شهری نایسر با (31/0)، روستای قلیان با (31/0)، روستای آساوله با (30/0)، باباریز با (30/0) و حوزه منفصل شهری ننله با (29/0) دارای دورترین فاصله با جواب ایده­آل مثبت و نزدیک­ترین جواب با گزینه ایده­آل منفی هستند. به عبارتی روستاهای سرنجیانه علیا، آرندان، گریزه، خشکه دول و سراب قامیش دارای بیشترین میزان تاب­آوری در ناحیه پیراشهری سنندج هستند ناحیه منفصل شهری نایسر، روستاهای قلیان، آساوله و باباریز و حوزه منفصل شهری ننله دارای کم­ترین میزان تاب­آوری در ناحیه پیراشهری سنندج هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابدالی، یعقوب؛ حاتمی نژاد، حسین؛ زنگنه شهرکی، سعید؛ پوراحمد، احمد و سلمانی، محمد. 1401. تحلیل شاخص­های تاب­آوری شهری در برابر مخاطره سیل با رویکرد آینده­پژوهی (موردمطالعه: شهر خرم­آباد). آینده­پژوهی ایران. 7(1).ص 26-1.
اکبری، مرتضی.1393. مدیریت استراتژیک مخاطرات طبیعی مبتنی بر نگرش سیستماتیک مطالعه موردی: مدیریت ریسک بیابان‌زایی. ششمین کنفرانس بین­المللی مدیریت جامع بحران، مشهد.
بهرامی، سیروس؛ سرور، رحیم و اسدیان، فریده.1396. تحلیلی بر وضعیت تاب­آوری محلات شهر سنندج (مطالعه موردی: محلات سرتپوله، شالمان و حاجی­آباد). فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار. 6(22). ص45-62.
پاشاپور، حجت‌الله؛ پور اکرمی، محمد. 1396. سنجش ابعاد کالبدی تاب­آوری شهری در برابر مخاطرات طبیعی. فصلنامه مطالعات برنامه­ریزی سکونتگاه­های انسانی. 12(4).ص 1002-985.
پاشازاده، اصغر و یزدانی، محمدحسن. 1399. شناسایی پیشران‌های کلیدی در تاب­آوری شهر اردبیل. فصلنامه جغرافیا (برنامه­ریزی منطقه­ای). 10(2).ص 129-111.
حنفی، علی و حاتمی، ایرج. 1392. تهیه نقشه اقلیمی استان کردستان با استفاده از سیستم­های اطلاعات جغرافیایی. فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر). 22(28).ص 87-24.
خسروی، حسن.1391. ارائه مدل پایش و سیستم هشدار اولیه بیابان‌زایی (مطالعه موردی: منطقه کاشان). رساله دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی.
رضایی، محمدرضا. 1389. تبیین تاب‌آوری اجتماعات شهری به‌منظور کاهش اثرات سوانح طبیعی (زلزله) (مطالعه موردی: کلانشهر تهران). رساله دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری. دانشگاه تربیت مدرس تهران.
رضایی، محمدرضا. 1392. ارزیابی تاب­آوری اقتصادی و نهادی جوامع شهری در برابر سوانح طبیعی (مطالعه موردی: زلزله­های محله­های شهر تهران). فصلنامه مدیریت بحران. 2(3).ص 36-25.
رمضان زاده لسبویی، مهدی. 1392. ساختارهای اجتماعی- اقتصادی تاب­آوری سا­کنین نواحی روستایی در برابر بلایای طبیعی با تأکید بر سیلاب (حوضه چشمه کلیه تنکابن و سردآبرود کلاردشت). رساله دکتری. دانشکده جغرافیا. دانشگاه تهران.
ساسان‌پور، فرزانه و موسیوند، جعفر. 1389. تأثیر عوامل انسان‌ساخت در تشدید پیامدهای مخاطرات طبیعی در محیط‌های کلان‌شهری با کاربرد منطق فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی. فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی. 10(16).ص 50-29.
سلمانی، محمد؛ بدری، سید علی؛ مطوف، شریف و کاظمی ثانی، نسرین. 1394. ارزیابی رویکرد تاب­آوری جامعه در برابر مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی، شهرستان دماوند). مجله دانش مخاطرات. 2(4).ص 393-409.
صالحی، اسماعیل؛ آقا بابایی، محمدتقی؛ سرمدی، هاجر و فرزاد بهتاش، محمدرضا. 1390. بررسی میزان تاب­آوری محیطی با استفاده از مدل شبکه علیت. فصلنامه محیط­شناسی. 37(59).ص 112-99.
غیاثوند، ابوالفضل و عبدالشاه، فاطمه. 1395. مفهوم و ارزیابی تاب­آوری اقتصادی ایران. پژوهش­نامه اقتصادی. 15(59). ص187-161.
فرزاد بهتاش، محمدرضا؛ کی­نژاد، محمدعلی؛ پیربابایی؛ محمدتقی و عسگری، علی. 1392. ارزیابی و تحلیل ابعاد و مؤلفه­های تاب­آوری کلان­شهر تبریز. نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی. 18(3).ص 42-33.
فنی، زهره و معصومی، لیلا.1395. سنجش و ارزیابی تأثیر سبک زندگی بر میزان تاب­آوری شهری (مطالعه تطبیقی: محلات قیطریه و شکوفه شمالی در مناطق 1 و 19 تهران). فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی شهری. 6(19).ص 84-61.
قائدرحمتی، صفر. 1389. بررسی وضعیت مدیریت مخاطرات طبیعی در کشورهای اسلامی. چهارمین کنگره بین‌المللی جغرافیدانان جهان اسلام. زاهدان.
محمدی سرین دیزج، مهدی. احد نژاد روشتی، محسن. 1395. ارزیابی میزان تاب­آوری کالبدی شهر در برابر مخاطره زلزله (موردمطالعه: شهر زنجان). نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی. 3(1).ص 114-103.
هادی زاده بزاز، مریم. 1386. مدیریت بحران، کاهش آسیب­پذیری در برابر بلایای طبیعی. مشهد: انتشارات آذر برین.
Ainuddin, S., & Kakar, K. M. 2015. Status of Community Resilience in Disaster Prone Districts of Baluchistan, Pakistan. Open Journal of Earthquake Research4(04), 126.
Aldrich, D. P., & Meyer, M. A. 2015. Social capital and community resilience. American behavioral scientist59(2), 254-269.
Allan, P., & Bryant, M. 2010. The critical role of open space in earthquake recovery: a case study. In EN: Proceedings of the 2010 NZSEE Conference (2010, Nueva Zelandia) (pp. 1-10).
Almedom, A. M. 2005. Resilience, hardiness, sense of coherence, and posttraumatic growth: all paths leading to “light at the end of the tunnel”?. Journal of loss and trauma10(3), 253-265.
Andersen, L. E., & Cardona, M. 2013. Building resilence against adverse shocks: What are the determinants of vulnerability and resilence? (No. 02/2013). Development Research Working Paper Series.
Asadzadeh, A., Kötter, T., Salehi, P., & Birkmann, J. 2017. Operationalizing a concept: The systematic review of composite indicator building for measuring community disaster resilience. International journal of disaster risk reduction, 25, 147-162.
Berke, P. R., & Campanella, T. J. 2006. Planning for postdisaster resiliency. The ANNALS of the american academy of political and social science604(1), 192-207.
Brownjohn, J., & Aktan, E. 2013. Improving resilience of infrastructure: The case of bridges.
Burton, C. G. 2012. The Development of Metrics for Community Resilience to Natural Disasters. Diss. University of South Carolina.
C40 cities baseline and opportunities.2014. climate_action_in_megacities.
Constas, M., Frankenberger, T. R., Hoddinott, J., Mock, N., Romano, D., Bene, C., & Maxwell, D. 2014. A common analytical model for resilience measurement: causal framework and methodological options. Resilience Measurement Technical Working Group, FSiN Technical Series Paper2, 52.
Cox, R. S., & Hamlen, M. 2015. Community disaster resilience and the rural resilience index. American Behavioral Scientist59(2), 220-237.
Cutter, S. L., Ash, K. D., & Emrich, C. T. 2014. The geographies of community disaster resilience. Global environmental change, 29, 65-77.
Cutter, S. L., Barnes, L., Berry, M., Burton, C., Evans, E., Tate, E., & Webb, J. 2008. A place-based model for understanding community resilience to natural disasters. Global environmental change, 18(4), 598-606.
Cutter, S. L., Burton, C. G., & Emrich, C. T. 2010. Disaster resilience indicators for benchmarking baseline conditions. Journal of homeland security and emergency management, 7(1).
Framework, A. C. R. 2015. 100 Resilient Cities. The Rockefeller Foundation: New York, NY, USA.
Gonzales, P., & Ajami, N. K. 2017. An integrative regional resilience framework for the changing urban water paradigm. Sustainable Cities and Society30, 128-138.
Hémond, Y., & Robert, B. 2012. Preparedness: the state of the art and future prospects. Disaster Prevention and Management: An International Journal.
Herrman, H, Stewart, D. E, Diaz-Granados, N, Berger, E. L, Jackson, B, & Yuen, T. 2011. What is resilience? The Canadian Journal of Psychiatry, 56(5), 258-265.
Hosseini, S., Barker, K., & Ramirez-Marquez, J. E. 2016. A review of definitions and measures of system resilience. Reliability Engineering & System Safety145, 47-61.
Jha, A. K., Miner, T. W., & Stanton-Geddes, Z. (Eds.). 2013. Building urban resilience: principles, tools, and practice. World Bank Publications.
Keck, M., & Sakdapolrak, P. 2013. What is social resilience? Lessons learned and ways forward. Erdkunde, 5-19.
Liu, B., Han, S., Gong, H., Zhou, Z., & Zhang, D. 2020. Disaster resilience assessment based on the spatial and temporal aggregation effects of earthquake-induced hazards. Environmental Science and Pollution Research, 27(23), 29055-29067.
Matthews, E. C., Sattler, M., & Friedland, C. J. 2014. A critical analysis of hazard resilience measures within sustainability assessment frameworks. Environmental Impact Assessment Review49, 59-69.
Mayunga, J. S. 2009. Measuring the measure: A multi-dimensional scale model to measure community disaster resilience in the US Gulf Coast region. Texas A&M University.
Meerow, S, Newell, J. P, & Stults, M. 2016. Defining urban resilience: A review. Landscape and urban planning, 147, 38-49.
Moghadas, M., Asadzadeh, A., Vafeidis, A., Fekete, A., & Kötter, T. 2019. A multi-criteria approach for assessing urban flood resilience in Tehran, Iran. International journal of disaster risk reduction, 35, 101069.
Murayama, A. 2020. Institutional instruments for urban systems design—from the planner's perspective. In Urban Systems Design (pp. 409-427). Elsevier.
Norris, F. H., Stevens, S. P., Pfefferbaum, B., Wyche, K. F., & Pfefferbaum, R. L. 2008. Community resilience as a metaphor, theory, set of capacities, and strategy for disaster readiness. American journal of community psychology41(1), 127-150.
Östh, J., Dolciotti, M., Reggiani, A., & Nijkamp, P. 2018. Social capital, resilience and accessibility in urban systems: a study on Sweden. Networks and Spatial Economics, 18(2), 313-336.
PWC. 2013. World in 2050. Long-Term Growth Projections. PWC.
Renschler, C. S., Frazier, A. E., Arendt, L. A., Cimellaro, G. P., Reinhorn, A. M., & Bruneau, M. 2010. Developing the ‘PEOPLES’resilience framework for defining and measuring disaster resilience at the community scale. In Proceedings of the 9th US national and 10th Canadian conference on earthquake engineering (pp. 25-29). Canada Toronto.
Ribeiro, P. J. G, & Gonçalves, L. A. P. J. 2019. Urban resilience: A conceptual framework. Sustainable Cities and Society, 50, 101625.
Rose, A., & Krausmann, E. 2013. An economic framework for the development of a resilience index for business recovery. International Journal of Disaster Risk Reduction5, 73-83.
Saja, A. A., Teo, M., Goonetilleke, A., & Ziyath, A. M. 2018. An inclusive and adaptive framework for measuring social resilience to disasters. International journal of disaster risk reduction28, 862-873.
Saja, A. A., Teo, M., Goonetilleke, A., & Ziyath, A. M. 2021. Assessing social resilience in disaster management. International Journal of Disaster Risk Reduction52, 101957.
Shafieezadeh, A., & Burden, L. I. 2014. Scenario-based resilience assessment framework for critical infrastructure systems: Case study for seismic resilience of seaports. Reliability Engineering & System Safety132, 207-219.
Suzuki, Y. 2020. The Essence of Resilience Against Disaster: Requirements for Geographic Education. In Resilience and Human History (pp. 171-184). Springer, Singapore.
Tilio, L., Murgante, B., Trani, F. D., Vona, M., & Masi, A. 2011, June. Resilient city and seismic risk: A spatial multicriteria approach. In International Conference on Computational Science and Its Applications (pp. 410-422). Springer, Berlin, Heidelberg.
Verrucci, E., Rossetto, T., Twigg, J., & Adams, B. J. 2012. Multi-disciplinary indicators for evaluating the seismic resilience of urban areas. In Proceedings of 15th world conference earthquake engineering, Lisbon.
Wang, Y., Meng, F., Liu, H., Zhang, C., & Fu, G. 2019. Assessing catchment scale flood resilience of urban areas using a grid cell based metric. Water research, 163, 114852.
Wikström, A. 2013. The Challenge of Change: Planning for social urban resilience. An analysis of contemporary planning aims and practices.