تحلیل عوامل مؤثر بر اتخاذ استراتژی‌های مقابله خانوارهای روستاهایی در برابر ناامنی غذایی با تأکید بر همه‌گیری کرونا(مطالعه موردی: روستاهای پیراشهری زنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

2 دانشیار، گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

3 استادیار، گروه جغرافیا، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

شیوع همه‌گیری کرونا دارای اثرات مختلفی بر نواحی روستایی بود، یکی از این اثرات بر روی روند ناامنی غذایی و به دنبال آن استراتژی‌های مقابله خانوارهای روستایی با ناامنی غذایی است. هدف تحقیق حاضر ابتدا شناخت وضعیت امنیت غذایی خانوارهای روستاهای موردمطالعه و سپس بررسی تفاوت نوع استراتژی‌های مقابله این خانوارها قبل و بعد از شیوع همه‌گیری کرونا است. نوع تحقیق حاضر کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق حاضر هشت روستای پیراشهری شهرستان زنجان است، این ۸ روستا دارای ۳۰۴۷ خانوار هستند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه موردنیاز جهت تکمیل پرسش‌نامه (۳4۲) خانوار محاسبه و پرسش‌نامه‌ها با استفاده از روش سیستماتیک تکمیل شد. روش گردآوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای و میدانی (پرسش‌نامه) و جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون ویلکاکسون و معادلات ساختاری اموس) استفاده‌شده است. یافته‌های تحقیق داد، بعد از همه‌گیری کرونا ۳۴٫۱۴ درصد خانوارها دارای امنیت غذایی، ۲۲٫۱۸ درصد خانوارها دارای ناامنی غذایی بدون گرسنگی، ۱۸٫۶۴ درصد خانوارها ناامنی غذایی با گرسنگی متوسط و ۲۵٫۰۴ درصد خانوارها دارای ناامنی غذایی با گرسنگی شدید می‌باشند. جهت تحلیل تفاوت معناداری در بین شاخص‌های استراتژی‌های غذایی و غیر غذایی مقابله با ناامنی غذایی نشان می‌دهد، بیشترین تفاوت معناداری مربوط به شاخص‌های اضافه‌کاری غیر از بخش کشاورزی و استفاده از غذای ارزان‌قیمت با مقدار آماره آزمون ۱۱٫۳۳- و ۱۴٫۵۷- است. نتایج نشان می‌دهد، شاخص‌های نوع شغل خانوار، داشتن شغل فرعی، میزان اراضی آبی، وسیله نقلیه، تورم مواد غذایی، قدرت خرید خانوار، دسترسی به فروشگاه‌های مواد غذایی و تنوع درآمدی، تحصیلات، بعد خانوار و تحصیلات همسر، وجوه ارسالی، پیوند اجتماعی، اعتماد اجتماعی و عادات و الگوی غذایی بر انتخاب استراتراتژی­های مقابله خانوارهای روستاهای موردمطالعه در برابر ناامنی غذایی تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. جزئی، اکرم؛ لیال صفا و نفیسه صالحی مقدم. 1399. مدل­یابی عوامل تأثیرگذار بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی در شهرستان زنجان، مجله پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، سال سیزدهم، شماره  4،پیاپی 52.

  چراغی، مهدی.1401. کاربرد مدل هکمن در تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی‌های مقابله با ناامنی غذایی مورد: بخش حلب، شهرستان ایجرود. اقتصاد فضا و توسعه روستایی ۱۴۰۱; ۱۱ (۳۹). ص۲۲۶-۲۰۹.

  ضیایی، سیده محدثه. شیرانی بیدآبادی، فرهاد. اشراقی، فرشید. کرامت زاده، علی. 1392. کاربرد استراتژی مقابله غیرغذایی در سنجش عدم امنیت غذایی در مناطق روستایی گرگان. فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 5(شماره 19).ص 83-97.

  ضیائی، سیده محدثه. شیرانی بید آبادی، فرهاد. اشراقی، فرشید. کرامت زاده، علی. 1397. شناسایی راهکارهای مقابله با عدم امنیت غذایی و عوامل مؤثر بر آن در مناطق روستایی گرگان. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 26(4)،ص 47-69.

  قدیری­معصوم، مجتبی. رضوانی، محمدرضا. چراغی، مهدی. 1395. تحلیل عوامل مؤثر در امنیت غذایی پایدار خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان زنجان). پژوهش‌های روستایی، 7(4)،ص 658-671.

  Adams, E.L.  L.J. Caccavale, D. Smith, M.K. (2020),Bean Food insecurity, the home food environment, and parent feeding practices in the era of COVID-19 Obesity, 28 (11), pp. 2056-2063.

  Ahmed, F. A. Islam, D. Pakrashi , T. Rahman, A. Siddique, 2021,  Determinants and dynamics of food insecurity during COVID-19 in rural Bangladesh, Food Policy 101 102066, www.elsevier.com/locate/foodpol.

  Amare M, Abay KA, Tiberti L, Chamberlin J. 2021, COVID-19 and food security: panel data evidence from Nigeria. Food Pol 2021:102099.

  Arlinghaus, K.R.  M.N.2021, Laska Parent feeding practices in the context of food insecurityInternational, Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (2) (2021), p. 366, 10.3390/ijerph18020366.

  Asegie AM, Adisalem ST, Eshetu AA.2021, The effects of COVID-19 on livelihoods of rural households: South Wollo and Oromia Zones, Ethiopia. Heliyon. 2021 Dec 1;7(12):e08550.

  Belloumi, M. (2014) Investigating the Impact of Climate Change on Agricultural Production in Eastern and Southern African Countries. AGRODEP Working Paper 0003, African Growth and Development Policy Modeling Consortium.

  Ben e C. 2020, Resilience of local food systems and links to food security eA review of some important concepts in the context of COVID-19 and other shocks. Food Secur 2020;11:1e8.

  Berge, J.M.  A.R. Fertig, A. Trofholz, D.2020, Neumark-Sztainer, E. Rogers, K. Loth Associations between parental stress, parent feeding practices, and child eating behaviors within the context of food insecurityPreventive Medicine Reports, 19 (2020), Article 101146.

  Berlie, A. 2015, Coping Strategies and Household Food Security in Drought-Prone Areas in Ethiopia: The Case of Lay Gayint District. Ghana Journal of Development Studies, 12 (1).

  Bickel, G., Margaret, A., Bruce, K., 2008. Measuring Food Security in the United States: A Supplement to the CPS. in Nutrition and Food Security in the Food Stamp Program, Editors, D. Hall and M. Stavrianos. Mathematica Policy Research, Inc., Washington, DC, Pp: 48.

  Bukenya, O .2017. Determinants of food insecurity in Huntsville, Alabama, Metropolitan Area. J Food Distribution Res48(1):73-80.

  Capodistrias P, Szulecka J,2022, Corciolani M, Strøm-Andersen N. European food banks and COVID-19: Resilience and innovation in times of crisis. Socio-Economic Planning Sciences. 2022 Aug 1;82:101187.

  Chiwona-Karltun, L., Amuakwa-Mensah, F., WamalaLarsson, C., Amuakwa-Mensah, S., Abu Hatab, A., Made, N., Taremwa, N. K., Melyoki, L., Rutashobya, L. K., Madonsela, T., Lourens, M., Stone, W., & Bizoza, A. R. 2021, COVID-19: From health crises to food security anxiety and policy implications. Ambio, 50(4), 794–811. https://doi.org/ 10.1007/s13280-020-01481-y.

  Devereux, S., B´en´e, C., & Hoddinott, J. 2020. Conceptualising COVID 19’s impacts on household food security. Food Security., 12. https://doi.org/10.1007/s12571-020- 01085-0.

  Elgar, F. J., et al. 2021. Relative food insecurity, mental health and wellbeing in 160 countries. Social Science & Medicine, 268, 113556.

  Endris Mekonnen E, Kassegn Amede A.2022, Food insecurity and unemployment crisis under COVID-19: Evidence from sub-Saharan Africa. Cogent Social Sciences. 2022 Dec 31;8(1):2045721.

  Erokhin, V., & Gao, T. 2020, Impacts of COVID-19 on trade and economic aspects of food security: Evidence from 45 developing countries. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (16), 5775. https://doi.org/10.3390/ijerph17165775.

  Fagariba, C., Song, S. and Baoro, S. ,2018, Climate change adaptation strategies and constraints in Northern Ghana: Evidence of Farmers in Sissala West District. Sustainability, 10, 1484.

  Ferguson CE, Tuxson T, Mangubhai S, Jupiter S, Govan H, Bonito V, Alefaio S, Anjiga M, Booth J, Boslogo T, Boso D.2022, Local practices and production confer resilience to rural Pacific food systems during the COVID-19 pandemic. Marine Policy. Mar 1;137:104954.

  Folke, C. 2006, Resilience: the emergence of a perspective for social–ecological systems analyses, Glob. Environ. Change 16 (3) (2006) 253–267.

  FSIN, Global Report on Food Crises, 2020. https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC_2020_ONLINE_200420.pdf.

  1. Paslakis, G. Dimitropoulos, D.K. Katzman, 2021,A call to action to address COVID-19-induced global food insecurity to prevent hunger, malnutrition, and eating pathology, Nutr. Rev. 79 (2021) 114–116, doi:10.1093/nutrit/nuaa069.

  Glenna, L., Borlu, Y., Gill, T., Larson, J., Ricciardi, V., and Adam, R. 2017. Food security, sweet potato production, and proximity to markets in Northern Ghana. FACETS, 2: 919-936.

  Gunawardhana ,N., G. 2021,GinigaddaraCase study in Colombo municipality , Sri LankaJournal of Food Chemistry andNanotechnology, 7 (2) pp. 34-40.

  Habtewold TM.2021, Impacts of COVID-19 on food security, employment and education: An empirical assessment during the early phase of the pandemic. Clinical Nutrition Open Science. 2021 Aug 1;38:59-72.

  Haile D, Seyoum A, Azmeraw A. 2021, Does building the resilience of rural households reduce multidimensional poverty? Analysis of panel data in Ethiopia. Scientific African.;12:e00788.

  Haile D, Seyoum A, Azmeraw A.2022, Food and nutrition security impacts of resilience capacity: Evidence from rural Ethiopia. Journal of Agriculture and Food Research. 2022 Jun 1;8:100305.

  Hamadani, J.D., Hasan, M.I., Baldi, A.J., et al., 2020. Immediate impact of stay- at-home orders to control COVID-19 transmission on socioeconomic conditions, food insecurity, mental health, and intimate partner violence in Bangladeshi women and their families: an interrupted time series. Lancet Global Health 8 (11), e1380–e1389.

  Hirvonen, K., Brauw, A., Abate, G., 2021. Food consumption and food security during the COVID-19 pandemic in addis ababa. Am. J. Agric. Econ. 103 (3), 772–789.

  Horton, S., & Hoddinott, J. 2014. Benefits and costs of the food and nutrition targets for the post-2015 development agenda.

  Hughes, S.O. T.G. Power, Y. Liu, C. Sharp, T.A. 2015, NicklasParent emotional distress and feeding styles in  low-income families. The role of parent depression and parenting stressAppetite, 92 (2015), pp. 337-342.

  Hussein M, Law C, Fraser I. 2021, An analysis of food demand in a fragile and insecure country: Somalia as a case study. Food Policy; 101:102092.

  Ibrahim, H. Uba-Eze, N.R. Oyewole, S.O. and Onuk, E.G. 2009. Food security among Urban Households: A case Study of Gwagalada Area Council of Federal Capital Terriotory Abuja, Nigeria, Pakestan J. Nutr. 8: 6. 810-813.

  ILO. 2020, COVID-19 and the world of work: Updated estimates and analysis (ILO Monitor: Fifth Edition, Issue. International Labour Organization.

  Kassegn, A., Endris, E, 2021. Review on socio-economic impacts of ‘triple threats’ of COVID-19, desert locusts, and floods in east Africa: evidence from Ethiopia. Cogent Social Sci. 7 (1), 1–28.

  KehindeR. A. D, AdeyemoA. A. Ogundeji,2021, Does social capital improve farm productivity and food security? Evidence from cocoa-based farming households in Southwestern Nigeria, Heliyon, Volume 7, Issue 3, pp1-16.

  Kristof, N., 2019. Available at: https://www.nytimes.com/2019/06/12/opinion/guatem ala-malnourished-children.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homep age.

  Laborde,D W. Martin, J. Swinnen, R. Vos COVID-19 risks to global food securityScience, 369 (6503) (2020), pp. 500-502.

  Laborde,D, W. Martin, R. Vos, 2020. Estimating the poverty impact of COVID-19: the MIRAGRODEP and POVANA frameworks IFPRI technical note (IFPRI, 2020).

  Loth, K.A. ,Z. Ji, J. Wolfson, J.M. Berge, D. Neumark-Sztainer, J.O.2022. Fisher COVID-19 pandemic shifts in food-related parenting practices within an ethnically/racially and socioeconomically diverse sample of families of preschool-aged children Appetite, 168 (2022), Article 105714.

  Mahler, D.G. N. Yonzan, C. 2022.LaknerThe impacts of COVID-19 on global 2inequality and povertyMimeograph, The World Bank

  Manyong Victor   , Mpoko Bokanga   , Dieu-Merci Akonkwa Nyamuhirwa  , Zoumana Bamba   , Razack Adeoti   , Gregoire Mwepu  6 , Steven M Cole   , Paul ,Martin Dontsop Nguezet,2022, COVID-19 outbreak and rural household food security in the Western Democratic Republic of the Congo, World Development Perspectives, Volume 28, pp 14-29.

  Maxwell, D.; Caldwell, R.; Langworthy, M.2008, Measuring food insecurity: Can an indicator based on localised coping behaviors be used to compare across contexts. Food Policy 2008, 33, 533–540.

  Maziya, M., Mudhara, M. and Chitja, J. (2017). What factors determine household food security among smallholder farmers? Insights from Msinga, KwaZuluNatal, South Africa. Agrekon, 56:1, 40-52.

  Mjonono, M. Ngidi, M. and Hendriks Shery, L. 2009. Investigating Household Food Insecurity coping Strategies and the Impact of Crop Production on Food Security Using Copinh Strategey index (CSI). Paper presented at the 17 International Farm Management Congress, B loomington/Normal,Illinois, USD.

  Mogues T. Food markets during COVID-19. Special series on COVID-19. Fiscal Affairs; 2020.

  Morales, D., Morales, S., Beltran, T., 2021. Food insecurity in households with children amid the COVID-19 pandemic: evidence from the household pulse survey. Social Curr. 8 (4), 314–325.

  Nchanji, E. B., & Lutomia, C. K. 2021. Regional impact of COVID-19 on the production and food security of common bean smallholder farmers in Sub-Saharan Africa: Implication for SDG’s. Global Food Security, 29 (1) 1-10 . https://doi.org/10.1016/j.gfs.2021.100524.

  Ndungu, Charles K., Evelyn J. Mutunga, Moses Mwangi, Patrick C. Kariuki.2120. Food Insecurity Coping Strategies and Determinants of Households’ Choice of Specific Coping Strategies in Kitui County, Kenya, Journal of Food Security, Vol. 9, No. 2, 36-45.

  Ouoba Y, Sawadogo N. 2022. Food security, poverty and household resilience to COVID-19 in Burkina Faso: Evidence from urban small traders’ households [Internet]. 2022 [citado 2 de noviembre de 2021]; 25: 1-16.

  Picchioni F, Goulao L, Roberfroid D.2022. The impact of COVID-19 on diet quality, food security and nutrition in low and middle income countries: a systematic review of the evidence.  Clin Nutr. [accessed 2022 Feb 14]. doi:10.1016/j.clnu.2021.08.015.

  Sani, S. and Kemaw, B. (2019) Analysis of households food insecurity and its coping mechanisms in Western Ethiopia. Agricultural and Food Economics. 7(5).

  Sen, A. (1981). Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation. Oxford: Clarendon Press.

  Shahzad, M., Qing, P., Rizwan, M., Razzaq, A., Faisal, M., 2021. COVID-19 pandemic, determinants of food insecurity, and household mitigation measures: a case study of Punjab, Pakistan. Healthcare 9 (6), 621.

  Shekuru, A. A. Berlie, Y. 2022. Bizuneh, Rural household livelihood strategies and diet diversification in North Shewa, Central Ethiopia, Journal of Agriculture and Food Research 9 , 100346, www.sciencedirect.com/journal/journal-of-agriculture-and-food-research.

  Shekuru, A. H., Berlie, A. B., & Bizuneh, Y. K. 2022. Rural household livelihood strategies and diet diversification in North Shewa, Central Ethiopia. Journal of Agriculture and Food Research, 9, 100346.

  Stuart, L. 2017. Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development A/ RES/70/1: Theme: statement,‘Do not leave indigenous Australians behind’.

  Tan,   S T P Iylia A Shahril.2023. Moderate-to-severe food insecurity is positively correlated with the risk of eating disorders in the aftermath of the Covid-19 pandemic, Ethics, Medicine and Public Health, Available online 7 February 2023.

  Teachout, M., & Zipfel, C. 2020. The economic impact of COVID-19 lockdowns in sub-Saharan Africa. International Growth Centre. (Policy brief May 2020, Issue.

  Thomas Lemma Argaw , Jasmine Fledderjohann, Sukumar Vellakkal.2023.Children’s educational outcomes and persistence and severity of household food insecurity in India: Longitudinal evidence from Young Lives. The Journal of NutritionAvailable online 11 February 2023.

  Udmale, P., Pal, I., Szabo, S., Pramanik, M., & Large, A. 2020. Global food security in the context of COVID-19: A scenario-based exploratory analysis. Progress in Disaster Science, 7 (1) , 100120. https:// doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100120.

  UN,2020, Impact of COVID-19 on food security and nutrition (FSN):Policy Brief, 2020. http://www.ceigram.upm.es/wp-content/uploads/2020/03/HLPE. -Impact-of-COVID-19-on-FSN-2020-03-24.pdf.

  USDA,2020, Economic Research ServiceHousehold food security in the United States in 2020.U.S. Department of Agriculture, Washington (DC) Economic Research Report No. (ERR-298). [Internet].

  Vu K, Vuong ND, Vu-Thanh TA, Nguyen AN.2022, Income shock and food insecurity prediction Vietnam under the pandemic. World Development. 2022 May 1;153:105838.

  Wabwoba, M., Wakhungu, J. and Omuterema, S. 2015. Household Food Insecurity Coping Strategies in Bungoma County, Kenya. International Journal of Nutrition and Food Sciences, 4(6, 713-716.

  Weaver, L. J., & Hadley, C. 2009. Moving beyond hunger and nutrition: A systematic review of the evidence linking food insecurity and mental health in developing countries. Ecology of Food and Nutrition, 48(4), 263–284.

  WFP (World Food Programme), (2017). The potential of Food Assistance for Assets (FFA) to empower women and improve women’s nutrition: a five-country study. WFP Asset Creation and Livelihoods Unit. Rome, Italy.

  WFP. 2015. Consolidated Approach to Reporting Indicators of Food Security (CARI) Guidelines; WFP: Rome, Italy.

  Wolfson JA, 2020,Leung CW Food insecurity and COVID-19: disparities in early effects for US adults. Nutrients., 12 (2020), p. 1648.

  World Bank, 2021. Food Security and COVID-19 (accessed 30th January, 2022). htt ps://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/food-security-and-covid.

  Wossen, A. Alene, T. Abdoulaye, S. Feleke, I.Y.Rabbi, V. 2019, Manyong Poverty reduction effects of agricultural technology adoption: The case of improved cassava varieties in Nigeria Journal of Agricultural Economics, 70 (2) (2019), pp. 392-407.

  Zafar,Sameen Mashal E. Zehra,2022, Determinants of food insecurity before and during COVID-19: An empirical analysis for Malawi, Volume 83, December 2022, 103434.