سنجش میزان رضایت‌مندی شهروندان از کیفیت محیطی فضای باز مجتمع‌های مسکونی (نمونه موردی: شهر گرگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 دانشیار گروه هنر و معماری دانشگاه پیام نور هرمزگان.

3 کارشناسی ارشد مدیریت شهری.

4 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه شهرسازی، اصفهان، ایران.

10.22034/jpusd.2023.384380.1262

چکیده

بروز بحران های مختلف در ابعاد زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهرها که ناشی از فقدان برنامه ریزی مناسب در مناطق پیراشهری است، سبب تنزل کیفیت محیط شهری شده است، رضایت از مکان امری چندبعدی و توجه به عوامل متعدد سازنده مکان در تدوین الگوی ارزیابی افراد ضروری است. بر اساس ادبیات موجود، الگوی پنج بعدی فضایی، اجتماعی، عملکردی، مدیریتی و دموگرافیک، به‌عنوان یکی از مؤثرترین معیارها، جهت برآورد رضایت افراد استخراج گردید. جهت ارزیابی الگوی نظری، بر اساس مشاهدات میدانی، سه مجتمع مسکونی سازمان پنبه واقع در خیابان 20 متری کاشانی، مجتمع مسکونی بهارستان واقع در بلوار رسالت، مجتمع مسکونی صیادشیرازی واقع در خیابان صیاد شیرازی از میان مجتمع‌های شهر گرگان انتخاب گردیدند،پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی می‌باشد و با توجه به ماهیت موضوع و شاخص‌های موردبررسی، رویکرد حاکم بر این پژوهش از نوع پیمایشی و همبستگی است. زیرا با استفاده از روش‌های گردآوری اطلاعات و تنظیم پرسشنامه درصدد ارزیابی میزان رضایت‌مندی ساکنان متأثر از کیفیت محیطی فضای باز مجتمع‌های مسکونی (نمونه موردی: شهر گرگان) می‌باشیم. چارچوب نظری و ادبیات تحقیق نیز با استفاده از روش کتابخانه‌ای و اسنادی گردآوری‌شده است. در بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده‌شده است، برای ارزیابی نهایی داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و روش آماری همچون کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون U- من ویتنی، آزمون کروسکال والیس، رگرسیون و T بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رضایتمندی افراد در زمینه های زیست محیطی، تسهیلات مجتمع، روشنایی و تهویه، دسترسی و حمل و نقل در سطح بسیار خوب و مدیریت و نگهداری، امنیت، کالبدی و دید و منظر در سطح نسبتا خوب و روابط همسایگی و اقتصادی در سطح ضعیف ( پایین تر از میانه) می‌باشد و در کل میزان رضایتمندی ساکنین از این مجتمع مسکونی در حد متوسط قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات