نسبت امنیت و مشارکت سیاسی در عرصه‌های پیراشهری(مورد مطالعه: شیرآباد زاهدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران. ایران.

2 دکتری گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال بررسی و واکاوی تأثیر امنیت در مشارکت سیاسی عرصه پیراشهری شیرآباد زاهدان است. این پژوهش ازنظر نوع  توصیفی و تحلیلی، از دید هدف کاربردی، از منظر روش کمی است و برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از نرم­افزار SPSS و مدل ایداس استفاده‌شده است. جامعه آماری پژوهش پیشِ رو شامل دو بخش است. بخش نخست: کارشناسان صاحب­نظر در حوزه مطالعاتی هستند که بر پایه نمونه­گیری هدفمند تعداد 30 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شد. بخش دوم جامعه آماری نیز 50 نفر از ساکنان عرصه پیراشهری شیرآباد زاهدان است که روش نمونه­گیری به‌صورت گزینشی و معیار گزینش نیز، فرد دارای تحصیلات دانشگاهی بود. نتایج پژوهش نشان داد که  بین امنیت سیاسی و مشارکت سیاسی ساکنان عرصه­ پیراشهری شیرآباد، ارتباط معنادار و مثبت برقرار است. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که سهم شاخص (ثبات مدیریت با مقدار بتا 804/0 و  مقدار t: 612/22)، در پیش­بینی تغییرات مثبت متغیر وابسته (مشارکت سیاسی) بیشتر از دیگر شاخص­های امنیت سیاسی است و نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد که شاخص (وجود روحیه مشارکت و کار جمعی با مقدار 199/0)، بیشترین اثر مستقیم را بر مشارکت سیاسی داشته است، و شاخص حق برگزاری راهپیمایی و اعلام موضع در عمل با مقدار 112/0، کمترین تأثیرات مستقیم را بر مشارکت سیاسی ساکنان شیرآباد دارد. سرانجام، نتایج مدل ایداس نشان داد که مقدار SPI شاخص­های (مشارکت در انتخابات، برخورداری از حقوق شهروندی، ارتباط و تعامل مستمر کارگزاران با مردم) با مقدار (1)، بیشترین و شاخص وجود رسانه‌های مختلف حزبی و آزاد با سهم (01/0) کمترین میزان تأثیرپذیری را از امنیت سیاسی به خود اختصاص داده­اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


بذر افشان، جواد و طولابی­نژاد، مهرشاد. 1395. تحلیل اثرات و کارکردهای سرمایه اجتماعی در امنیت پایدار روستاهای مناطق مرزی بخش مرکزی شهرستان سراوان. فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی. سال 16. شماره 4. صص 55-76.
بوزان، باری. 1396. مردم، دولت و هراس. ترجمه مجتبی عطارزاده. پژوهشکده مطالعات راهبردی. تهران.
بیگدلو، مهدی و مرادیان، محسن. 1391. ارتباط مشارکت سیاسی مردم و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران. پژوهشنامه انقلاب اسلامی. شماره3. سال اول. صص87-115.
پیشگاهی فرد، زهرا و خاتونی، مجتبی و زهدی، محمد. 1394. منشاء سایبرنتیک حفره­های دولت(مطالعه موردی: کوی دانشگاه تهران. فصلنامه مطالعات ملی. دوره 16. شماره 62. صص 59-79.
پیشگاهی­فرد، زهرا و رضایی، ناصر و علیزاده، عمران. 1388. ماهیت حفره­های دولت در ایران. فصلنامه جغرافیایی سرزمین. سال6. شماره 23. صص 31-47.
پیشگاهی فرد، زهرا و رضایی، ناصر. 1388. بررسی مفهومی و مصداقی حفره‌های دولت. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی. سال4. شماره 12. صص 129-146.
پیلتن، فخرالسادات و برومند، مختار. 1393. بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر امنیت اجتماعی (شهر جهرم). مطالعات توسعه اجتماعی ایران. سال 6. شماره2.
حسنی، قاسم .1389. بررسی رابطه بیگانگی سیاسی و اجتماعی با مشارکت سیاسی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران. فصلنامه علوم اجتماعی. شماره 50. صص129-110.
حسینی، حسین .1385. مدیریت احساس امنیت در جامعه. فصلنامه امنیت. دوره پنجم.شماره 1. صص 148-11.
درستکار، احسان و نبیونی، سیروس و عباسی، علیرضا. 1398. بررسی امنیت سیاسی ازنظر برنامه‌ریزی منطقه­ای با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی . فصلنامه امنیت ملی شماره33. سال نهم. صص 173. 194.
ذوالفقاری، اکبر و عشایری، طاها و جهان­پرور، طاهره و باقری دین­آبادی، سمیرا. 1401. رابطه مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی با مشارکت سیاسی: فراتحلیل پژوهش­های بازه زمانی 1387 تا 1399. مدیریت سرمایه اجتماعی. دوره 9. شماره 2. صص233-260.
راش، مایکل .1393.جامعه و سیاست. ترجمه منوچهر صبوری. سمت، چاپ دوازدهم. تهران.
ریچارد، مویر. 1390. درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی. ترجمه دره میرحیدر. سازمان نیروهای مصلح. تهران.
سازمان امور تأمین اجتماعی کشور. 1397-1398. مردم‌نگاری حاشیه‌نشینی در کشور. گزارش اول: شیرآباد زاهدان. مجری طرح سید مهدی اعتماد فرد
شهبازی، حسین .1395. بررسی تأثیر مشارکت سیاسی در امنیت ملی و تهدیدات داخلی و خارجی. فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی.شماره 6. دوره 2.
عباس­زاده­فتح‌آبادی، عباس و سبزی، روح­اله. 1394. الگوی فازی سازی سیستمی هوشمندسازی قدرت و تحقق امنیت ملی پایدار در مکتب جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه سیاست. دوره 45. شماره 3. 741-754.
لک زایی، شریف. 1388. الگوی مشارکت سیاسی در نظریه‌های ولایت‌فقیه. مجله بازتاب اندیشه، شماره 38.
مختاری­هشی، حسین و وزین، نرگس و قادری حاجت، مصطفی .1396. بررسی پایداری امنیت روستاهای مرزی استان سیستان و بلوچستان. فصلنامه جغرافیایی سرزمین. سال چهاردهم. شماره 54. صص 60-43.
مرکز آمار ایران .1396.گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن. 1395. چاپ اول. تهران: دفتر ریاست روابط عمومی و همکاری‌های بین‌الملل مرکز آمار ایران.
نوروزی، فیض‌الله و فولادی‌سپهر، سارا.1388. بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان 15-29 ساله شهر تهران و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن. فصلنامه راهبرد. سال هجدهم. شماره 53. صص 159-129.
نول، یوهانس و  ماتس، یورگ و هیس، رافائل. ترجمه رستمی، میلاد. 1396. مدل مشارکت سیاسی رسانه اجتماعی: چشم‌انداز نظریه سیستم­های هدف. مطالعات انتخابات. شماره 14-15. صص 169-215.
نیازی، محسن و حسن­زاده، زهرا و شفایی مقدم، الهام. 1395. تحلیل جامعه‌شناختی نقش امر جامعه­پذیری در فرایند مشارکت سیاسی(انتخاباتی) شهروندان ( موردمطالعه شهر کاشان و آران و بیدگل. مطالعات انتخابات). شماره12-13. صص 67-94.
نیازی، محسن و سهراب­زاده، مهران و حسن­زاده، زهرا. 1396. واکاوی جامعه­شناختی مشارکت سیاسی شهروندان از منظر سرمایه اجتماعی (موردمطالعه شهروندان شهر کاشان و آران بیدگل). مطالعات انتخابات. شماره 14-15. صص 141-168.
هرسیج، حسین و محموداوغلی، رضا. 1391. بررسی رابطه مشارکت سیاسی و احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان اصفهانی.  فصلنامه پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی. سال اول. شماره 2. صص90-30.
Abatudu, M. 2001.  Reflections on Early 21st Century Africa, In Andesite O. and Oted Eds. Africa Voices and Africa Visions, ed. Upsala: The Nordsic African Institute.
Anderson, Christopher J. 2000. Economic Voting and Political Context: A Comparative Perspective. Electoral Studies. V0L 19. PP151–70.
Bartels, larry M. 2000. Partisanship and Voting Behavior, 1952–1996. American Journal of Political Science. VOL 44. PP35–50.
Bertrand, N. 2007. Introduction: ESDP ideals and the inheritance of rural planning failures. In N. Bertrand & V. Kreibich (Eds.), Europe’s City-Regions Competitiveness: Growth Regulation and Peri-Urban Land Management. PP. 1-35.
Briquel, V. & Collicard, J. J. 2015. Diversity in the rural hinterlands of European cities. In K. Hoggart (Ed.), The City’s
Boulianne, s. 2018. Twenty years of digital media effects on civic and political participation. Research online at macewam (RO@M). PP1-20.
Bourne, p.a. 2010. Unconventional political participation in a middle income developing country. Currentresearch journal of social sciences. Vol 2. No 3.
Brooks, S.M.2014. Insecure democracy: risk and political participation in Brazil. The journal of politics. vol 1. No 4. Pp 972-985.
Conway, M. 2000. Political Participation in the United States. Washington, D.C: CQ Press.
Danielle, carter. K. 2015. Nonstate security and political participation: reinforcing ruling party support in south afrrica. Indiana university press. No1. Vol 62. Pp 107- 135.
CEMAT. 2007. Spatial development glossary. Retrived fom http://www.ectp-ceu.eu/images/stories/Glossary-CEMAT/ Glossary-English.pdf.
Caruso, G. 2015. Peri-Urbanisation: the situation in Europe. A bibliographical note and survey of studies in the Netherlands, Belgium, Great Britain, Germany, Italy and the Nordic countries.
Jolly, R & Basuray, D. 2007. Human Security: National Perspectives and Global Agendas. Journal of International Development.Vol 19.
Krampen, G. 2011.  Political Participation in an Action-Theory Model of Personality: Theory and Empirical Evidence. Political Psychology. Vol 12, No 1.
Kushner, D.C. 2015. Nonstate security and political participation: reinforcing ruling party support in South Africa. Africa today. Vol 62. No1. Pp 107-135.
Lazrsfeld, P. F; B.erelson, B;Gaudet,H. 1944. The Peoplw choice how the voter makes up his mind in a president partial campaign. New yourk. Duell, sloan and pearce.
Lee, S; Xenos, M. 2020. Incidental new exposure via social media and political participation: evidence of reciprocal effects. New media and society. Pp 1-24.
Maginot, B. K. 2021. Effects of deportation fear on latinx’s civic and political participation. Ethnic and racial studies. Volum 44. Issue 2. Pp 314-333.
Mvukiyehe, E. 2018. Promoting political participation in war- torn countries: micro level evidence from post ware Liberia. Jl of conflict journal resolution. 1-41.
Nikola, Martin. .2014. Political Participation and Governance Effectiveness: Does Participation Matter? Journal of Charles University. No 12.
Reza, S.H; Adamu, A. A; Ogadimma,E.C. 2020.The influences of political values manifested in advertisements on political parricipation: moderating roles of self- transcendence and conservation. Journal of creative communications.
Ross, C. 2012. Russian Regional Politics under Putin and Medvedev. London. Published by Routledge.