نسبت امنیت و مشارکت سیاسی در عرصه‌های پیراشهری نمونه پژوهی: شیرآباد زاهدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 هیئت علمی جغرافیای سیاسی، دانتشگاه خوارزمی، تهران

10.22034/jpusd.2023.361891.1230

چکیده

میزان مشارکت سیاسی به تناسب فضای جغرافیایی و ادراک محیطی شهروندان متفاوت و متاثر از عوامل متعدد محیطی است. نواحی پیراشهری از آن دست محدوده‌های خاصی به شمار می‌روند که کارکرد و بازتاب‌های امنیت به مفهوم فراگیر و پیچیده‌ای ابعاد و کنش‌ها و واکنش‌های زیست فردی و گروهی ساکنان این عرصه‌ها را متاثر‌ می‌کند. پژوهش حاضر به دنبال بررسی و واکاوی تاثیر امنیت در مشارکت سیاسی عرصه پیراشهری شیرآباد زاهدان است. این پژوهش از نظر نوع توصیفی و تحلیلی، از دید هدف کاربردی، از منظر روش کمی است و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم‌افزار SPSS و مدل ایداس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین امنیت سیاسی و مشارکت سیاسی ساکنان عرصه‌ پیراشهری شیرآباد، ارتباط معنادار و مثبت برقرار است. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که سهم شاخص (ثبات مدیریت با مقدار بتا 804/0 و مقدار t: 612/22)، در پیش‌بینی تغییرات مثبت متغیر وابسته (مشارکت سیاسی) بیشتر از دیگر شاخص‌های امنیت سیاسی است و نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد که شاخص (وجود روحیه مشارکت و کار جمعی با مقدار 199/0)، بیشترین اثر مستقیم را بر مشارکت سیاسی داشته است، و شاخص حق برگزاری راهپیمایی و اعلام موضع در عمل با مقدار 112/0، کمترین تاثیرات مستقیم را بر مشارکت سیاسی ساکنان شیرآباد دارد. سرانجام، نتایج مدل ایداس نشان داد که مقدار SPI شاخص‌های (مشارکت در انتخابات، برخورداری از حقوق شهروندی، ارتباط و تعامل مستمر کارگزاران با مردم) با مقدار (1)، بیشترین و شاخص وجود رسانه‌های مختلف حزبی و آزاد با سهم (01/0) کمترین میزان تاثیرپذیری را از امنیت سیاسی به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات