تحلیلی بر وضعیت حکمروایی خوب در روستاهای پیراشهری ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

4 کارشناسی ‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22034/jpusd.2023.397271.1270

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تحلیلی بر وضعیت حکمروایی خوب در روستاهای پیراشهری ارومیه می‌باشد. روش پژوهش حاضر از نظر زمانی طولی و از نظر نتایج کاربردی می‌باششد همچنین فرآیند اجرای پژوهش به صورت کمی و از نظر هدف توصیفی-تحلیلی می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات به دو صورت اسنادی و میدانی می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات نیز به صورت پرسشنامه و برداشت میدانی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش ساکنان روستاهای پیراشهری ارومیه (روستاهای بند، توپراق قلعه، دده سقی، ریحان‌آباد، وزیرآباد، ولنده سفلی، انهرسفلی، گنج‌آباد و میرآباد) می‌باشدکه مطابق فرمول کوکران 377 عدد به‌دست آمده است که به صورت تصادفی در محدوده موردمطالعه توزیع گردیده است. در جهت ارزیابی وضعیت حکمروایی خوب، مولفه‌های مشارکت روستایی، پاسخ‌گویی و شفافیت، مسئولیت‌پذیری، عدالت و برابری، کارایی و اثربخشی و نظارت استفاده شده است. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به صورت کمی و با استفاده از روش‌های آماری نظیر آزمون‌های تی‌تک نمونه‌ای و همبستگی اسپیرمن صورت گرفته است و برای رابطه‌یابی میان مولفه‌های پژوهش از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره دیمتل و برای رتبه‌بندی روستاها از مدل ویکور استفاده‌شده است. روایی پرسشنامه‌ها از طریق متخصصان این حوزه و پایایی پرسشنامه‌ها نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ به تایید رسیده است. با توجه به نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن مولفه عدالت و برابری بیشترین همبستگی را با حکمروایی خوب در محدوده مورد مطالعه را دارد. با توجه به نتایج مدل تصمیم‌گیری دیمتل نیز، مولفه عدالت و برابری با مقدار (D) 919/5 تأثیرگذارترین، مولفه مسئولیت‌پذیری با مقدار (R) 598/5 تأثیرپذیرترین و در نهایت مولفه نظارت با مقدار (D+R) 485/10 را بیشترین ارتباط را با سایر مولفه‌ها دارد. با توجه به نتایج مدل ویکور روستای پیراشهری بند، توپراق قلعه، انهرسفلی، وزیرآباد، میرآباد، ولنده سفلی، دده سقی، ریحان‌آباد و در نهایت گنج‌آباد به ترتیب در رتبه اول تا نهم قرارگرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات