تدوین و اعتبارسنجی شاخص‌های ارزیابی آسیب‌پذیری فضاهای پیراشهری در برابر زلزله(مطالعه موردی: سکونتگاه‌های روستایی واقع در منطقه کلان‌شهری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زلزله از جمله مخرب‌ترین بلایای طبیعی است و به علت گستردگی قلمرو و شدت خساراتی که وارد می‌سازد، به‌عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین بلایای طبیعی جهان قلمداد می‌شود. در این زمینه سکونتگاه‌های روستایی به دلیل ساختار خاص کالبدی و شرایط اجتماعی - اقتصادی خود، دارای پتانسیل بالایی برای آسیب‌پذیری در برابر زلزله هستند. گرچه تاکنون مطالعاتی در مورد آسیب‌پذیری سکونتگاه‌های روستایی در برابر زلزله انجام‌شده، اما آسیب‌پذیری سکونتگاه‌های روستایی واقع در مناطق کلان‌شهری که دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی هستند، چندان موردتوجه نبوده و شاخص مناسب جهت ارزیابی آسیب‌پذیری این سکونتگاه‌ها تدوین‌نشده است. منطقه کلان‌شهری تهران به دلیل وجود گسل‌های فعال متعدد، سابقه تاریخی رخداد زلزله و ساختار زمین‌شناسی آن یکی از مناطق با ریسک بالای زلزله است. به همین جهت مدون‌سازی شاخص‌های مناسب برای ارزیابی پتانسیل آسیب‌پذیری سکونتگاه‌های روستایی واقع در منطقه کلان‌شهری تهران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین هدف از مطالعه حاضر تدوین و اعتبارسنجی شاخص‌های مناسب جهت ارزیابی پتانسیل آسیب‌پذیری سکونتگاه‌های روستایی واقع در منطقه کلان‌شهری تهران در برابر مخاطره زلزله است. روش‌شناسی این مطالعه ترکیبی (کیفی - کمی) می‌باشد که با استفاده از روش مرور نظام‌مند و تکنیک دلفی و بهره‌گیری از نظر 40 نفر خبره انجام شده است. همچنین جهت اعتبارسنجی شاخص‌ها نیز از آمارها و آزمون‌های توصیفی و استنباطی کمی مانند میانگین، انحراف معیار، ضریب تغییرات و آماره t استفاده‌شده است. براساس نتایج پژوهش تعداد 37 شاخص مناسب در قالب سه مؤلفه اصلی شامل؛ در معرض خطر قرارگرفتن، حساسیت و ظرفیت سازگاری جهت ارزیابی آسیب‌پذیری مورد تائید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اردلان، علی. 1392. نقشه راه مدیریت و کاهش خطر بلایا در نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
پوراحمد، احمد؛ لطفی، صدیق؛ فرجی، امین و عظیمی، آزاده. 1388. بررسی ابعاد پیشگیری از بحران زلزله (مطالعه موردی: شهر بابل). مجله مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، شماره اول، صص 24-1.
دربان آستانه، علیرضا؛ شیخ‌زاده، محسن و بازگیر، سعید. 1397. راهبردهای کاهش آسیب‌پذیری بافت مسکونی در برابر خطر زلزله (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 شهر تهران). پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، دوره 6، شماره 2، صص 288-265.
رضوانی، محمدرضا؛ صادقلو، طاهره؛ رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا و فرجی سبکبار، حسنعلی. 1392. توسعه و اعتبارسنجی شاخص‌های مؤثر در شبکه فضایی بازاریابی محصول شیر در مناطق روستایی. پژوهش‌های روستایی، دوره 4، شماره 4، صص 824-793.
زمانی، پارسا؛ صادقی‌ها، مهدی و امیریان، سهراب. 1401. خوانش عوامل کلیدی موفقیت در بازآفرینی سکونتگاه‌های پیراشهری با تأکید بر ذینفعان نهایی (مورد: شهر چهاردانگه). مجله توسعه فضاهای پیراشهری، سال چهارم، شماره دوم، صص 118-103.
سجاسی‌قیداری، حمدالله؛ رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا و پورطاهری، مهدی. 1393. تدوین و اعتبارسنجی شاخص‌های توسعه کارآفرینی اکوتوریستی در مناطق روستایی. مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، دوره 9، شماره 26، صص 70-45.
طالشی، مصطفی، علی‌اکبری، اسماعیل؛ جعفری، مصطفی و سیداخلاقی، سیدجعفر. 1396. تدوین و اعتبارسنجی شاخص‌های مناسب ارزیابی تاب‌آوری روستایی در برابر مخاطره خشک‌سالی مطالعه موردی: حوضه آبخیز حبله رود. تحقیقات مرتع و بیابان ایران، دوره 24، شماره 4، صص 896-881.
علی‌نژاد امامقلی، کوروش؛ احمدیان، محمدعلی و قنبرزاده دربان، هادی. 1399. راهکارهای کاهش مخاطرات طبیعی در سازمان‌های مرتبط با مدیریت بحران مورد: سکونتگاه‌های پیراشهر قوچان. مجله توسعه فضاهای پیراشهری، سال دوم، شماره دوم، صص 50-33.
فراهانی، فرهاد؛ رجبی، آزیتا و اقبالی، ناصر. 1400. واکاوی جایگاه اصول پدافند غیرعامل در طرح‌های بازآفرینی شهری فضاهای پیراکلا‌‌نشهری مورد: شهر قرچک. مجله توسعه فضاهای پیراشهری، سال سوم، شماره دوم، صص 46-27.
کفایتی، نرگس؛ قربانی، خلیل و عبدالله زاده، غلامحسین. 1400. تدوین و اعتبارسنجی شاخص‌های مناسب ارزیابی آسیب‌پذیری مناطق کشاورزی در شرایط خشک‌سالی. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 52، شماره 3، صص 468-457.
کلانتری، خلیل؛ اسدی، علی و چوبچیان، شهلا. 1388. تدوین و اعتبارسنجی شاخص‌های توسعه پایدار مناطق روستایی. مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، شماره 2، صص 86-69.
محمدی، اکبر. 1399. برآورد آسیب‌پذیری لرزه‌ای مسکن شهری و روستایی در مناطق سکونتگاهی کشور ایران با تأکید بر نوع اسکلت و مصالح مورداستفاده. فصلنامه علمی برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دوره 10، شماره 39، صص 78-37.
مرکز آمار ایران. 1395. سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور.
مرکز آمار ایران. 1400. سالنامه آماری استان تهران.
مرکز آمار ایران. 1400. سالنامه آماری استان کرج.        
مسلمی، آرمان؛ توکلی‌نیا، جمیله؛ فنی، زهره و رضویان، محمدتقی. 1401. پایداری اقتصادی در مناطق پیراشهری اسلامشهر. مجله توسعه فضاهای پیراشهری، سال چهارم، شماره اول، صص 106-87.
مکانیکی، جواد؛ اسمعیل‌نژاد، جواد و اکبرپور، محمد. 1398. ارزیابی آسیب‌پذیری سکونتگاه‌های روستایی در مقابل مخاطرات محیطی (موردمطالعه: شهرستان‌های بیرجند و خوسف). پژوهش‌های روستایی، دوره 10، شماره 2، صص 257-244.
موسوی، سیدعارف؛ طالشی، مصطفی و دربان آستانه، علیرضا. 1396. تدوین و اعتبارسنجی شاخص‌های بومی حکمروایی خوب روستایی. مجله مدیریت شهری و روستایی، شماره 49، صص 524-502.
نسترن، مهین و پیرانی، فرزانه. 1398. تدوین و اعتبارسنجی معیارها و شاخص‌های توسعه شهر هوشمند (موردمطالعه: منطقه سه شهر اصفهان). مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، سال 6، شماره 1، صص 164-147.
نعیمی، امیر و صدیقی، حسن. 1392. شناسایی ابعاد راهبردی توسعه روستایی در ایران: دیدگاه صاحب‌نظران دانشگاه‌های تربیت مدرس و تهران. فصلنامه علمی روستا و توسعه، دوره 16، شماره 2، صص 63-45.
Aksha, S.K., Juran, L., Resler, L.M. and Zhang, Y., 2019. An analysis of social vulnerability to natural hazards in Nepal using a modified social vulnerability index. International Journal of Disaster Risk Science10, pp.103-116.
Bakkensen, L.A., Fox‐Lent, C., Read, L.K. and Linkov, I., 2017. Validating resilience and vulnerability indices in the context of natural disasters. Risk analysis37(5), pp.982-1004.
Becker, J.S., Potter, S.H., Vinnell, L.J., Nakayachi, K., McBride, S.K. and Johnston, D.M., 2020. Earthquake early warning in Aotearoa New Zealand: A survey of public perspectives to guide warning system developmentHumanities and Social Sciences Communications7(1), pp.1-12.
Brooks, N., 2003. Vulnerability, risk and adaptation: A conceptual frameworkTyndall Centre for climate change research working paper38(38), pp.1-16.
Burton, C.G., Toquica, M., Asad, K.M.B. and Musori, M., 2022. Validation and development of composite indices for measuring vulnerability to earthquakes using a socio-economic perspectiveNatural Hazards111(2), pp.1301-1334.
Botero Fernández, V., 2009. Geo-information for measuring vulnerability to earthquakes: a fitness for use approach (Doctoral dissertation, University Utrecht).
Cats, O., Yap, M. and van Oort, N., 2016. Exposing the role of exposure: Public transport network risk analysis. Transportation Research Part A: Policy and Practice88, pp.1-14.
Contreras, D., Blaschke, T., Kienberger, S. and Zeil, P., 2011. Spatial vulnerability indicators: measuring recovery processes after earthquakes. In 8th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management (ISCRAM 2011). Newcastle University.
CRED (Centre for Research on the Epidemiology of Disasters). 2015. The human cost of natural disasters: A global perspective. Brussels: CRED.
Cutter, S.L., 1996. Vulnerability to environmental hazardsProgress in human geography20(4), pp.529-539.
Cabrera-Nguyen, P., 2010. Author guidelines for reporting scale development and validation results in the Journal of the Society for Social Work and ResearchJournal of the Society for Social Work and Research1(2), pp.99-103.
Dash, S.R., Bhattacharya, S., Blakeborough, A. and Hyodo, M., 2008, October. PY curve to model lateral response of pile foundations in liquefied soils. In 14th World Conference on Earthquake Engineering Beijing, China (pp. 12-17).
De Haen, H. and Hemrich, G., 2007. The economics of natural disasters: Implications and challenges for food security. Agricultural economics37, pp.31-45.
Erdik, M., 2021. Earthquake risk assessment from insurance perspective. In Advances in assessment and modeling of earthquake loss (pp. 111-154). Cham: Springer International Publishing.
Global Change Data Lab. 2023. Natural Disasters Data. Available online: https://ourworldindata.org/natural-disasters  (accessed on 1 September 2023).
Huggel, C., Raissig, A., Rohrer, M., Romero, G., Diaz, A. and Salzmann, N., 2015. How useful and reliable are disaster databases in the context of climate and global change? A comparative case study analysis in Peru. Natural Hazards and Earth System Sciences15(3), pp.475-485.
Jones, R.L., Guha-Sapir, D. and Tubeuf, S., 2022. Human and economic impacts of natural disasters: can we trust the global data?Scientific data9(1), p.572.
Kamranzad, F., Memarian, H. and Zare, M., 2020. Earthquake risk assessment for Tehran, IranISPRS International Journal of Geo-Information9(7), p.430.
Lian, P., Zhuo, Z., Qi, Y., Xu, D. and Deng, X., 2021. The impacts of training on farmers’ preparedness behaviors of earthquake disaster—evidence from earthquake-prone settlements in rural ChinaAgriculture11(8), p.726.
Minos-Minopoulos, D., Dominey-Howes, D. and Pavlopoulos, K., 2017. Vulnerability assessment of archaeological sites to earthquake hazard: an indicator based method integrating spatial and temporal aspects. Annals of Geophysics60(4), pp.S0445-S0445.
Moseley, J. and Dritsos, S., 2016, November. Next Generation Rapid Visual Screening for RC Buildings to Assess Earthquake Resilience. In Proceedings of the 17th International Conference on Concrete Structures, Thessaloniki, Greece (pp. 10-12).
Orencio, P.M. and Fujii, M., 2013. An index to determine vulnerability of communities in a coastal zone: A case study of Baler, Aurora, PhilippinesAmbio42, pp.61-71.
Papathoma-Köhle, M., Schlögl, M. and Fuchs, S., 2019. Vulnerability indicators for natural hazards: An innovative selection and weighting approachScientific Reports9(1), p.15026.
Preciado, A., Ramirez-Gaytan, A., Santos, J.C. and Rodriguez, O., 2020. Seismic vulnerability assessment and reduction at a territorial scale on masonry and adobe housing by rapid vulnerability indicators: The case of Tlajomulco, MexicoInternational journal of disaster risk reduction44, p.101425.
Ray, B., 2017. Response of a resilient community to natural disasters: The Gorkha earthquake in Nepal, 2015The Professional Geographer69(4), pp.644-654.
Sarvar, H., Amini, J. and Laleh-Poor, M., 2011. Assessment of risk caused by earthquake in region 1 of Tehran using the combination of RADIUS, TOPSIS and AHP modelsJournal of Civil Engineering and Urbanism1(1), pp.39-48.
Schmidtlein, M.C., Deutsch, R.C., Piegorsch, W.W. and Cutter, S.L., 2008. A sensitivity analysis of the social vulnerability index. Risk Analysis: An International Journal28(4), pp.1099-1114.
Sharpe, A.M., Halkias, D., Vaccarino, F. and Hunter, S.M., 2017. Post-earthquake community capacity and vulnerability reduction at the small-scale local level: collective narratives from Greece, Japan, and New Zealand. International Journal of Teaching and Case Studies8(2-3), pp.116-132.
Simon, D., Arfvidsson, H., Anand, G., Bazaz, A., Fenna, G., Foster, K., Jain, G., Hansson, S., Evans, L.M., Moodley, N. and Nyambuga, C., 2016. Developing and testing the Urban Sustainable Development Goal’s targets and indicators–a five-city studyEnvironment and Urbanization28(1), pp.49-63.
Thornley, L., Ball, J., Signal, L., Lawson-Te Aho, K. and Rawson, E., 2015. Building community resilience: learning from the Canterbury earthquakesKotuitui: New Zealand Journal of Social Sciences Online10(1), pp.23-35.
Wang, X., Dou, A., Sun, G., Ding, X. and Yuan, X., 2013, July. Study on the vulnerability assessment of catastrophe earthquake based on RS and GIS and its primary application. In 2013 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium-IGARSS (pp. 688-691). IEEE.
Wisner, B., P. Blaikie, T. Cannon, and I. Davis. 2004. At risk: Natural hazards, people’s vulnerability and disasters. 2nd edn. London:Routledge.
Wieland, M., Pittore, M., Parolai, S., Begaliev, U., Yasunov, P., Tyagunov, S., Moldobekov, B., Saidiy, S., Ilyasov, I. and Abakanov, T., 2015. A multiscale exposure model for seismic risk assessment in Central Asia. Seismological Research Letters86(1), pp.210-222.
Ye, W. and Jia, J., 2023. Assessment and analysis of social vulnerability to island seismic disasters. International Journal of Disaster Risk Reduction, p.104008.
Yoon, D.K., 2012. Assessment of social vulnerability to natural disasters: a comparative studyNatural hazards63, pp.823-843.
Zhou, Y., Li, N., Wu, W. and Wu, J., 2014. Assessment of provincial social vulnerability to natural disasters in China. Natural hazards71, pp.2165-2186.