تحلیل اثرات کالایی‌ شدن بر تحولات کاربری اراضی- منطقه مورد مطالعه: شهر شاندیز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد

2 جغرافیا-دانشکده ادیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد-ایران

3 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

5 دانشجو دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

10.22034/jpusd.2023.371345.1246

چکیده

امروزه نگاه تک‌بعدی به مکان و فضا از یک‌سو و نگاه سرمایه‌ای و اقتصاد بازار در غیاب کنترل و محدودیت‌های دولت از سوی دیگر زمینه‌ساز کالایی‌شدن مناطق روستایی به‌خصوص در فضاهای گردشگری است. بر همین اساس، پژوهش حاضر به تحلیل اثرات کالایی-شدن در منطقه گردشگری شاندیز در بعد تحولات کاربری اراضی پرداخته است. شیوه‌ی پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مدل‌های تحلیل فضایی همچون الگوهای تراکمی، مدل‌های تحلیل لکه‌های داغ و خودهمبستگی فضایی است. اطلاعات لازم در بازه بلندمدت (1400-1380) از طریق داده‌های GIS و در بازه کوتاه‌مدت (1396-1400) با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای Sentinel به‌دست آمده است. همچنین، جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای ArcGIS، TerrSet بهره گرفته شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که در بازه زمانی 20 ساله در منطقه شاندیز در حدود 700 هکتار از اراضی کشاورزی و باغات تغییر کاربری یافته‌اند که از این میزان 55/39 درصد به عنوان پهنه‌های طبیعی، 45/10 درصد تبدیل به راه و 82/21 درصد هم به اراضی بایر ، در 18/28 درصد (197 هکتار) از زمین‌های کشاورزی و باغات، ساخت و ساز صورت گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل لکه‌های داغ نشان داد که بیشترین تغییر کاربری در محور غربی شاندیز به سمت ییلاقات روستای ابرده اتفاق افتاده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات