تحلیل اثرات کالایی شدن بر تحولات کاربری اراضی پیراشهری کلانشهر مشهد(موردمطالعه: شهر شاندیز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 استاد گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

5 دانش‌آموخته دکتری گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

امروزه نگاه تک­بعدی به مکان و فضا از یک­سو و نگاه سرمایه­ای و اقتصاد بازار در غیاب کنترل و محدودیت­های دولت از سوی دیگر زمینه­ساز کالایی­شدن مناطق روستایی به­خصوص در فضاهای گردشگری است. بر همین اساس، پژوهش حاضر به تحلیل اثرات کالایی­شدن در منطقه گردشگری شاندیز در بعد تحولات کاربری اراضی پرداخته است. شیوه­ی پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مدل­های تحلیل فضایی همچون الگوهای تراکمی، مدل­های تحلیل لکه­های داغ و خودهمبستگی فضایی است. اطلاعات لازم در بازه بلندمدت (1400-1380) از طریق داده­های GIS و در بازه کوتاه­مدت (1396-1400) با استفاده از تصاویر ماهواره­ای Sentinel به‌دست‌آمده است. همچنین، جهت تجزیه‌وتحلیل داده­ها از نرم­افزارهای ArcGIS، TerrSet بهره گرفته شد. یافته­های تحقیق نشان داد که در بازه زمانی 20 ساله در منطقه شاندیز در حدود 700 هکتار از اراضی کشاورزی و باغات تغییر کاربری یافته­اند که از این میزان 55/39 درصد به‌عنوان پهنه­های طبیعی، 45/10 درصد تبدیل به راه و 82/21 درصد هم به اراضی بایر ، در 18/28 درصد (197 هکتار) از زمین­های کشاورزی و باغات، ساخت‌وساز صورت گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل لکه­های داغ نشان داد که بیشترین تغییر کاربری در محور غربی شاندیز به سمت ییلاقات روستای ابرده اتفاق افتاده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


احسانی، امیر هوشنگ. حسین‌آبادی، زهرا .1401. طراحی محیط و منظر پیراشهری با بهره‌گیری از شاخص اکولوژیک مبتنی بر داده‌های سنجش‌ازدور (مطالعه موردی: منظر حاشیه شهر اراک). فصلنامه پژوهش­های روستایی، انتشار آنلاین در 23 شهریور 1401.
تقیلو، علی‌اکبر. سلطانی، ناصر. 1399. گردشگری باغ­ویلا و کافه‌رستوران‌های باغی روستایی حاشیه شهری ارومیه در بوته رابطه قدرت شهر و روستا. فصلنامه برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، 9(35)،ص 285-263.
دژبانی، رقیه. حزباوی، زینب. مصطفی‌زاده، رئوف. اسمعلی‌عوری، اباذر. علائی، نازیلا. 1400. تحلیل ارتباط بین تغییرات مکانی و زمانی کاربری اراضی و سنجه‌های سیمای سرزمین در حوزه آبخیز کوزه‌تپراقی، استان اردبیل. فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، انتشار آنلاین در 19 بهمن 1400.
دستورانی، محمدتقی. حاجی بیگلو، محبوبه.  شجاعی، حسن. 1401. شناسایی نوع تغییرات کاربری اراضی موجود در بستر سیلاب رودخانه و تأثیر‏گذار بر روی کیفیت آب مخزن سد، مطالعۀ موردی: سرشاخه‌های بالادست سد مخزنی کارده. فصلنامه جغرافیا و توسعه، 20(66) ، ص 255-282.
رزم­آور، فرشاد. سواری، مسلم. 1400. واکاوی علل تغییر کاربری اراضی کشاورزی از دیدگاه متخصصین مراکز کشاورزی شهرستان دشتستان. فصلنامه پژوهش­های روستایی، انتشار آنلاین در 14 اسفند 1400.
طاهری، فروزان. رهنما، محمدرحیم. خوارزمی، امیدعلی. و خاکپور، براتعلی. 1397. بررسی و پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای چند‌زمانه شهر شاندیز (طی سال‌های 1379-1394). فصلنامه جغرافیا و توسعه، 16(50)، ص 142-127.
محمودزاده، حسن. کریم­زاده، حسین. عزیز مرادی، مجید. 1401. ارزیابی تغییرات اراضی و تأثیر آن بر بهره‌وری از زمین با استفاده از سنجش‌ازدور و GIS (موردمطالعه: منطقه تاج امیر ـ شهرستان دلفان). فصلنامه پژوهش­های روستایی، 13(1)، ص 140-161.
معرب، یاسر. صالحی، اسماعیل. امیری، محمدجواد. هویدی، حسن. 1400. تحلیل امنیت اکولوژیکی تغییرات کاربری اراضی حوزۀ لواسانات با استفاده از سنجه‌های سیمای سرزمین. فصلنامه جغرافیا و توسعه، 19(64) ، ص 77-114.
Anderson, J. L., Asche, F., & Garlock, T. (2018). Globalization and commoditization: The transformation of the seafood market. Journal of Commodity Markets, 12, 2-8.
Barbieri, N., & del Marmol, C. (2022). Sustainability and Commodification? The Role of Cultural Assets in the Development of New Paths for Tourism in Catalonia. In Cultural Leadership in Transition Tourism: Developing Innovative and Sustainable Models (pp. 249-266). Cham: Springer International Publishing.
Cai, M., Liu, P., & Wang, H. (2020b). Land commodification and hukou policy innovation in China: evidence from a survey experiment. Journal of Chinese Governance, 5(4), 419-438.
Cai, M., Murtazashivili, J. B., Murtazashvili, I., & Wang, H. (2020a). Sugarcoating the bitter pill: compensation, land governance, and opposition to land expropriation in China. The Journal of Peasant Studies, 47(6), 1371-1392.
Chimhowu, A. (2019). The ‘new’African customary land tenure. Characteristic, features and policy implications of a new paradigm. Land use policy, 81, 897-903.
Coria, J., & Calfucura, E. (2012). Ecotourism and the development of indigenous communities: The good, the bad, and the ugly. Ecological Economics, 73, 47-55.
Davidson, A. (2012). Narratives of menstrual product consumption: Convenience, culture, or commoditization? Bulletin of Science, Technology & Society, 32(1), 56-70.
de Finney, S. (2022). Rekinning the homeland: Rurality, gender-based genocide, and Indigenous sovereignty in colonial Canada. Journal of Rural Studies, 95, 475-481.
Dzanku, F. M., & Tsikata, D. (2022). Implications of socioeconomic change for agrarian land and labour relations in rural Ghana. Journal of Rural Studies, 94, 385-398.
Fløysand, A., & Jakobsen, S. E. (2007). Commodification of rural places: A narrative of social fields, rural development, and football. Journal of Rural Studies, 23(2), 206-221.
Gyapong, A. Y. (2021). Commodification of family lands and the changing dynamics of access in Ghana. Third World Quarterly, 42(6), 1233-1251.
Heller, M., Pujolar, J., & Duchêne, A. (2014). Linguistic commodification in tourism. Journal of Sociolinguistics, 18(4), 539-566.
Jayne, T. S., Chamberlin, J., Holden, S., Ghebru, H., Ricker-Gilbert, J., & Place, F. (2021). Rising land commodification in sub-Saharan Africa: reconciling the diverse narratives. Global Food Security, 30, 100565.
Kan, K. (2019). Accumulation without dispossession? Land commodification and rent extraction in peri‐urban China. International journal of urban and regional research, 43(4), 633-648.
Khongmueang, S., & Hervik, P. (2019). Authenticity, Traditionalism and Modernity in Community-Based Tourism: A Case Study of Mae Kampong Chiang Mai. Journal of Culture and Tourism Research, 21(1), 42-49.
Kidner, D. W. (2012). Exploring the farther reaches of commoditization: a systemic perspective. Bulletin of Science, Technology & Society, 32(1), 18-30.
Kocabıyık, C., & Loopmans, M. (2021). Seasonal gentrification and its (dis) contents: Exploring the temporalities of rural change in a Turkish small town. Journal of Rural Studies, 87, 482-493.
La Grange, A., & Jung, H. N. (2004). The commodification of land and housing: the case of South Korea. Housing Studies, 19(4), 557-580.
Liu, T. (2022). ‘Enclosure with Chinese characteristics’: a Polanyian approach to the origins and limits of land commodification in China. The Journal of Peasant Studies, 1-29.
Long, H., & Chen, K. (2021). Urban-rural integrated development and land use transitions: A perspective of land system science. Acta Geogr. Sin, 76(02), 295.
Long, H., Tu, S., Ge, D., Li, T., & Liu, Y. (2016). The allocation and management of critical resources in rural China under restructuring: Problems and prospects. Journal of Rural Studies, 47, 392-412.
Ooi, C. S. (2022). Sustainable Tourism and the Moral Limits of the Market: Can Asia Offer Better Alternatives. In Asian Tourism Sustainability (pp. 177-197). Singapore: Springer Nature Singapore.
Overvåg, K. (2010). Second homes and maximum yield in marginal land: The re-resourcing of rural land in Norway. European Urban and Regional Studies, 17(1), 3-16.
Öztürk, M., Jongerden, J., & Hilton, A. (2014). Commodification and the social commons: Smallholder autonomy and rural–urban kinship communalism in Turkey. Agrarian South: Journal of Political Economy, 3(3), 337-367.
Paerregaard, K., & Andersen, A. O. (2019). Moving beyond the commons/commodity dichotomy: The socio-political complexity of Peru’s water crisis. Water Alternatives, 12(2), 459-469.
Quang, T. D., Noseworthy, W. B., & Paulson, D. (2022). Rising tensions: heritage-tourism development and the commodification of “Authentic” culture among the Cham community of Vietnam. Cogent Social Sciences, 8(1), 2116161.
Reenberg, A. (2014). Global land science: from land use analysis to land system analysis. In 2nd GLP Open Science Meeting, Berlin.
Sankar, V. (2022). Commons, communities and commodification: a review of reforms in land, water and local democracy in Kerala, India. Environmental Sociology, 1-11.
Shen, M., & Shen, J. (2022). State-led commodification of rural China and the sustainable provision of public goods in question: A case study of Tangjiajia, Nanjing. Journal of Rural Studies, 93, 449-460.
Sumbo, D. K. (2022). Indigenes’ exclusion from neo-customary land: A perspective from changes in usufruct rights in Pramso, peri-urban Kumasi–Ghana. Land Use Policy, 120, 106268.
Thissen, F., Loopmans, M., Strijker, D., & Haartsen, T. (2021). Guest editorial: Changing villages; what about people?. Journal of Rural Studies, 87, 423-430.
Tonts, M., & Greive, S. (2002). Commodification and creative destruction in the Australian rural landscape: the case of Bridgetown, Western Australia. Australian Geographical Studies, 40(1), 58-70.
Torvikey, G. D. (2021). Land, gender, and class relations in Ghana’s cassava frontier. Agrarian South: Journal of Political Economy, 10(1), 139-154.
Triantis, L. (2020). Public land privatisation and commodification as a field of changing social relations: The making of the Albanian Riviera. Land Use Policy, 99, 105065.
Wang, Z. B., & Fang, C. L. (2016). Spatial-temporal characteristics and determinants of PM2. 5 in the Bohai Rim Urban Agglomeration. Chemosphere, 148, 148-162.
Whittemore, A. H., & BenDor, T. K. (2019). Opposition to housing development in a suburban US County: Characteristics, origins, and consequences. Land Use Policy, 88, 104158.
Wilczak, J. (2020). Leveraging land values for rural development in China after the Sichuan earthquake. China Information, 34(2), 229-249.
Wu, F. (2018). Planning centrality, market instruments: Governing Chinese urban transformation under state entrepreneurialism. Urban studies, 55(7), 1383-1399.
Yaro, J. A., Teye, J. K., & Torvikey, G. D. (2018). Historical context of agricultural commercialisation in Ghana: Changes in land and labour relations. Journal of Asian and African Studies, 53(1), 49-63.
Zhang, Q. F., & Wu, J. (2017). Political dynamics in land commodification: Commodifying rural land development rights in Chengdu, China. Geoforum, 78, 98-109.
Zhao, Q., Jiang, G., Yang, Y., Tian, Y., Fan, L., Zhou, T., & Tian, Y. (2022). Multifunction change of rural housing land in metropolitan suburbs from the perspective of farmer households’ land-use behavior. Land Use Policy, 119, 106206.
Zinda, J. A. (2017). Tourism dynamos: Selective commodification and developmental conservation in China’s protected areas. Geoforum, 78, 141-152.