تبیین زیست پذیری سکونتگاه‌های روستایی پیرامون کلانشهر رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 استاد گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

زیست پذیری به معنای توان و قابلیت یک مکان برای تامین نیازهای زیستی ساکنان اعم از مادی و غیر مادی در جهت ارتقاء کیفیت زندگی و ایجاد بستری مناسب برای شکوفایی توانمندی‌های ساکنین است که در احساس رضایت افراد از محیط زندگی شان پنهان شده و مقدمه‌ای برای رسیدن به پایداری و ارتقاء کیفیت زندگی است و امروزه ارزیابی و سنجش آن در حوزه برنامه‌ریزی و سیاست گذاری سکونتگاه‌های روستایی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر سطح بندی سکونتگاه‌های روستایی براساس شاخص‌های زیست‌پذیری در روستاهای پیرامون کلانشهر رشت می‌باشد. سطوح زیست پذیری براساس شاخص‌های مربوطه مشخص می‌شود. نوع تحقیق کاربردی و روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی است و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات از تکنیک کوپراس استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد شاخص پیوستگی و تعلق مکان بیشترین و شاخص گردشگری کمترین تاثیر را بر زیست پذیری روستاهای مورد مطالعه داشته است. نتایج تکنیک کوپراس نشان می‌دهد روستاهای آلمان و پیرکلاچاه به ترتیب دارای بهترین وضعیت زیست‌پذیری و روستاهای ورازگاه و کلش طالشان در بدترین وضعیت زیست‌پذیری قرار گرفته‌اند و بر اساس درصد اهمیت روستاهای مورد مطالعه در پنج سطح زیست پذیری خیلی مطلوب، زیست پذیری مطلوب، زیست پذیری متوسط، زیست پذیری نامطلوب و زیست پذیری خیلی نامطلوب قرار دارند. نتایج بدست آمده در پژوهش می‌تواند راهگشای برنامه‌ریزی‌های آتی بوده و با علم به اولویت روستاها، برنامه‌های پیشنهادی کاربردی تر و در راستای افزایش رفاه ساکنان باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


خراسانی، محمدامین؛ رضوانی، محمدرضا و مطیعی لنگرودی، سید حسن؛ رفیعیان، مجتبی.1391. سنجش و ارزیابی زیست‌پذیری روستاهای پیرامون شهری (مطالعه موردی: شهرستان ورامین)، فصلنامه پژوهش­های روستایی، 3 (4)، 110-85 .
خراسانی، محمدامین  و رضوانی، محمدرضا. 1392. سنجش و ارزیابی مؤلفه‌های زیست‌پذیری در سکونتگاه­های روستایی پیرامون شهری (بررسی موردی: شهرستان ورامین)، فصلنامه توسعه روستایی، 5 (1)، 110-89 .
خزاعی نژاد، فروغ. 1394. تحلیل زیست‌پذیری در بخش مرکزی شهر تهران موردپژوهش محله­های منطقه 12، رساله دکتری تخصصی، به راهنمایی محمد سلیمانی مهرنجانی، مشاور احمد زنگانه، سیمین تولایی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زمین.
ساسان­پور، فرزانه؛ تولایی، سیمین و جعفری اسدآبادی، حمزه. 1393. قابلیت زیست‌پذیری شهرها در راستای توسعه پایدار شهری (موردمطالعه: کلانشهر تهران)، جغرافیا (فصلنامه علمی-پژوهشی و بین‌المللی جغرافیای ایران)، 12 (42)، 157-129.
ساسان پور، فرزانه؛ تولایی، سیمین و جعفری اسدآبادی، حمزه. 1394. سنجش و ارزیابی زیست‌پذیری شهری در مناطق بیست‌ودو­گانه کلانشهر تهران، فصلنامه برنامه­ریزی منطقه­ای، 5 (18)، 42-27.
سلیمانی مهرنجانی، محمد؛ تولایی، سیمین؛ رفیعیان، مجتبی؛ زنگانه، احمد و خزاعی نژاد، فروغی. 1395. زیست‌پذیری شهری: مفهوم، اصول، ابعاد و شاخص­ها، فصلنامه پژوهش­های جغرافیای برنامه­ریزی شهری، 4 (1)،  50-27.
علیزاده، سجاد. 1393. سنجش عوامل زیست‌پذیری با تأکید بر رویکرد مشارکت (مطالعه موردی: محله بریانک منطقه 10 شهرداری تهران)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، به راهنمایی واراز مرادی مسیحی، استاد مشاور علیرضا بندرآباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده هنر و معماری.
عیسی لو، علی‌اصغر؛ بیات، مصطفی و بهرامی، عبدالعلی . 1392. انگاره زیست‌پذیری رهیافتی نوین جهت ارتقای کیفیت زندگی در جوامع روستایی (مطالعه موردی: شهرستان قم، بخش کهک)،  فصلنامه مسکن و محیط روستا، 146، 107-120.
Burden, D.و & Liman, T. 2011. America Needs Complete Streets. Ite journal, Aprill 2011,pp. 36-43.
Cedar Hill Municipality. 2008. City of Cedar Hill comprehensive Plan. livability, chapter 5 ,1-24.
Dunstan, Katie . 2007. Creating an Indicator of Liveability: The Neighbourhood Liveability Assessment Survey (NLAS) Paper prepared for European Urban Research Association (EURA) conference, 12-14 September, Glasgow, Scotland, pp. 1-18.
Faiz, Asif, Faiz, Aysha, Wang, Wei, Bennett, Christopher.2012. Sustainable rural roads for livelihoods and livability. Journal Procedia-Social and Behavioral Sciences, No. 53, pp. 1-8.
Gough, Meghan Z. 2015. Reconciling Livability and Sustainability:Conceptual and Practical Implications for Planning. Journal of Planning Education and Research, 35(2), 145- 160
Hashemkhani Zolfani, Sarfaraz & Bahrami, Mohsen. 2014. Investment prioritizing in high tech industries based on SWARA-COPRAS approach. Technological and Economic Development of Economy, 20(3), 534-553.
Kabir, Kadiri. 2006. Planning Sustainable and Livable cities in Nigeria. Research journal of social sciences, 1(1), 40-50.
Litman, Todd Alexander . 2011. Well measured: Developing indicators for sustainable and livable transport planning, Victoria Transport Policy Institute.
Madhuri, Bindu & Chandulal.J, Anand & Padmaja.M. 2010. Selection of Best Web Site by Applying COPRAS-G method. International Journal of Computer Science and Information Technologies, 1(2) , 138-146.
Maghsoodi Tilaki, Mohammad Javad & Abdullah, Aldrin & Bahauddin, Azizi & Hedayati Marzbali, Massoomeh. 2014.The Necessity of Increasing Livability for George Town WorldHeritage Site: An Analytical Review. Published by Canadian Center of Science and Education Modern Applied Science, 8(1), 123-133.
Mahmoudi, Mohadeseh & Ahmad, Faizah & Abbasi, Bushra. 2015. Livable streets: The effects of physical problems on the quality and livability of Kuala Lumpur streets. Journal Cities, 43, 104–114.
McCormick, Mike & Gunby, Virginia & Houle, Dennie & Miles, Glenn & Fimia, Maggie & Richendrfer, Skye & Nourse-Madson, Sandra & Chaffee, Rebecca & Pittman, Leonard & Ziegler, Brian & Green, Tom & McCormick, Dave & Rose, Chris & Nye, Rosemary & Schaftlein, Shari .2017. Livable Communities Policy, The Washington State Department of Transportation (WSDOT), pp.1-7.
Mccrea, Rod. & Walters, Peter . 2012. Impacts of Urban Consolidation on Urban Liveability: Comparing an Inner and Outer Suburb in Brisbane, Australia. Jurnal Housing, Vol. 29, No. 2, pp 190-206.
Murphy, Brenda. 2010. Community Well-Being: An Overview of the Concept, Nuclear Waste Management Organization 22 St. Clair Avenue East, 6th Floor Toronto. Ontario M4T 2S3.Canada.
Podvezko, Valentinas. 2011.The Comparative Analysis of MCDA Methods SAW and COPRAS. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 2011, 22(2), 134-146.
Rue, Harrison & Rooney, Kathleen & Dock, Stephanie & Ange, Katharine & Twaddell, Hannah & Poncy, Amanda. 2011. The Role of FHWA Programs In Livability: State of the Practice Summary, Requested by U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration.
Song, yang . 2011. a livable city study in china: using structural Equation models. thesis submitted in statistics, department of statistics Uppsala university
Southworth, Michael. 2011. Measuring the livable city. Built Environment, 29(4), 343-354.
Thorin, Amanda . 2017. Livable Centers Study for the City of Mont Belvieu. RFP Number: TRN17-02, Houston-Galveston Area Council, pp. 1-26.
UPandey, R., & K Garg, Yogesh & Bharat, A.(2013. Understanding Qualitative Conceptions of Livability: Indian Perspective. international Journal of Research in Engineering and Technology, eISSN:2319-1163, pISSN:2321-7308, pp.374- 380.
van Kamp, Irene & Leidelmeijer, Kees & Marsmana, Gooitske & de Hollander, Augustinus. 2003. Urban environmental quality and human well-being Towards a conceptual framework and demarcation of concepts; a literature study. Landscape and Urban Planning, 65, 5-18
Victorian competition and efiiciency commission . 2008. A state of Liveability: An in inguir in to enhancing victoria’s Liveability, final report. Public Transport Users Association Inc, pp.1-45.
Wang, Xiaozhan . 2010.The research on the evaluation index system of livable of rural areas in China - by the case of rural areas in Henan Province. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 1, 456-461.