رتبه‌بندی عوامل تأثیرگذار بر شکل گیری کانون های جغرافیایی جرم در فضاهای پیرا ‌کلان شهری(مورد: شهرجدید هشتگرد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی، اسدآباد، ایران.

2 دانشیار گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 دکتری گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

شناخت عوامل تأثیرگذار در شکل‌گیری کانون­های جرم­خیز موجب آگاهی یافتن مدیران و برنامه ریزان و تدوین راهبردهای مناسب برای ارتقاء امنیت در آن‌ها می‌شود.  بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر رتبه‌بندی عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیری کانون­های جرم­خیز و سنجش تأثیر فقر بر شکل­گیری آن‌ها در شهر  جدید هشتگرد است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری شامل محدودۀ قانونی شهر جدید هشتگرد در سال 1399 است. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران معادل 400 نفر  است. روایی پژوهش با توجه به نظر کارشناسان و خبرگان و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ(بیشتر از 7/0) تائید شده است. از آزمون فریدمن، کای اسکوئر پیرسون، لایکلی هود، تا او بی کندال، اسپیرمن و تخمین تراکم کرنل برای تحلیل داده‌ها استفاده‌شده است. از نرم‌افزارهای SPSS و Arc GIS و  نرم‌افزار جانبی Cime Analysis برای تحلیل داده‌های پژوهش استفاده‌شده است. بر اساس آزمون فریدمن، عوامل اقتصادی مشتمل بر فقر(با میانگین70/19)، بیکاری(25/19)، نابرابری درآمدی(12/19) و تحرک مسکونی(21/17)، بیشترین تأثیر بر وقوع جرم در شهر جدید هشتگرد دارند. توزیع فضایی جرائم به‌صورت خوشه‌ای است و بیشترین جرم در فازهای جدید و فقیرنشین اتفاق افتاده است.  بر اساس نتایج آزمون‌های آماری کای اسکوئر پیرسون، لایکلی هود، تا او بی کندال، اسپیرمن، شدت همبستگی بالایی بین شکل­گیری کانون­های جغرافیایی جرم در فضاهای پسا کلان‌شهری  و متغیرهایی نظیر فقر،  نبود حمل‌ونقل عمومی، تنوع قومی و فرهنگی، تحرک مسکونی و فضاهای بی‌دفاع شهری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابراهیمی، مهرزاد و چاکرزهی، عبدالوهاب .۱۳۹۴. ارتباط میان نرخ جرم و جنایت با تورم و بیکاری در ایران، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، ۴(۱۰)، صص ۱۲۷-۱۱۳.
تقوایی، مسعود. ضرابی، اصغر و مغانی رحیمی، بهنام .1389. بررسی عوامل مؤثر بر میزان جرم در مناطق مختلف شهر شیراز، فصلنامه علوم اجتماعی، ۴۸(۸۹)، صص ۴۱-۱.
علی‌اکبر‌پور، جواد و راد، فیروز .۱۳۹۴. بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان گرایش به ارتکاب جرم در مناطق ده‌گانه تبریز، فصلنامه مطالعات جامعه‌شناسی، 7(26)، صص 35-21.
یحیوی دیزج، جعفر. محمدزاده یوسف. حکمتی، صمد و یعقوبی، فرید حسین. 1397. رابطه بین عوامل اقتصادی و اجتماعی و آسیب­های اجتماعی در کشورهای منتخب با رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته. فصلنامه رفاه اجتماعی. ۱۸ (۶۸) ، صص۱۶۷-۱۹۹.
Anser, M. K.  Yousaf, Z. Nassani,  A. A. Alotaibi, S. M. Kabbani, A. & Zaman, K .2020. Dynamic linkages between poverty, inequality, crime, and social expenditures in a panel of 16 countries: twostep GMM estimates, Journal of Economic Structures, 43 (2020): 1-25.
Blau, J. R. & Blau, P. M. 1982. The cost of inequality: Metropolitan structure and violent crime. American Sociological Review,47(1392):45–62.
Blau, P. M. & Golden, R. M. 1986. Metropolitan structure and criminal violence. Sociological Quarterly,27(1986):15–26.
Blau, P. M. & Schwartz, J. E­. 1984. Crosscutting social circles: Testing a microstructural theory of intergroup relations. Orlando, FL: Academic Press.
Ekpenyong, N. S. Raimi, La. Ekpenyong, A. S. 2012. Urban Poverty and Juvenile
Delinquency in Nigeria:Through the Lens of Port Harcourt Remand Home Inmates
. Research on Humanities and Social Sciences, 2(8):127-132.
Graif, C. Gladfelter, A. S.  &  Matthews, S. A. 2014. Urban Poverty and Neighborhood Effects on Crime: Incorporating Spatial and Network Perspectives, Sociology Compass, 8/9 (2014): 1140–1155, 10.1111/soc4.12199.
Imran M, Hosen M, Chowdhury M.A.F .2018. Does poverty lead to crime? Evidence from the United States of America. International Journal of Social Economics, 45(10):1424–1438
Katsina,  A. M  .2013. Trend Analysis of Poverty and Urban Crime in Nigeria since 1999, International Journal of Arts and Commerce , 1(2):  113-130..
Keizer, K., Lindenberg, S. Steg, L . 2008. The spreading of disorder. Science, 322(5908), 1681-1685.
LaRue, E .2013. Patterns of Crime and Universities: A Spatial Analysis of Burglary, Robbery and Motor Vehicle Theft Patterns Surrounding Universities in Ottawa, Thesis for the Degree of Master of Arts, School of Criminology Faculty of Arts and Social Sciences, Simon Fraser University.
Meinen, T. 2014. Neighborhood disorder, crime and the Broken Windows Theory: An examination n into the relationship between neighborhood disorder and crime in the city districts of Ro­tterdam, Thesis Master of Public Administration, Faculty of Management and Governance, University of Twente.
Mukherjee, S .2019. Crime and Social Deprivation across States in India–insights from a Panel Data Discourse on Social Sustainability’. The Impact of Global Terrorism on Economic and Political Development. Emerald Publishing Limited, pp. 249–265.
Newman, O. 1996. Creating Defensible Space, U.s. Department of Housing and Urban Development. Office of Policy Development and Research, Institute for Community Design Analysis.
Peterson, R. D.  Krivo, L. J .2011. Segregated Spatial Locations, Race-Ethnic Composition, and Neighborhood Violent Crime, The Annals of the American Academy of Political and Social Science ,62(2011):93-107.
Piatkowska, S.J .2020. Poverty, inequality, and suicide rates: a Cross-National Assessment of the Durkheim Theory and the Stream Analogy of Lethal Violence.Journal the Sociological Quarterly. 19:1–26
Shaw, C. R. & McKay. H. D. 1992. Juvenile Delinquency and Urban Areas. Chicago, IL: University of Chicago Press.
Stolzenberg, L. Eitle, D. Stewart J. D .2006. Race, economic inequality, and violent crime, Journal of Criminal Justice, 34 (2006): 303–316.
Weisburd, D. Hinkle, J. C. Famega, C. Ready, J. 2010. Document Title: Legitimacy, Fear and Collective Efficacy in Crime Hot Spots: Assessing the Impacts of Broken Windows Policing Strategies on Citizen Attitudes, National Institute of Justice (NIJ), Washington, DC.
Wilson, W. J .2012. The Truly Disadvantaged: The Inner City, the Underclass, and Public Policy, 2nd edn. Chicago, IL: University of Chicago Press.
Zaman K .2018. Crime-poverty nexus: an intellectual survey. Forensic Research & Criminology International Journal, 6(5):327–329.